Agencja celna

Z Encyklopedia Zarządzania
Agencja celna
Polecane artykuły

Agencja Celna- jest to podmiot gospodarczy, który reprezentuje inne osoby lub firmy w czynnościach opisanych przepisami prawa celnego prowadzonymi przed organami celnymi (J. Chuderski, 2010, s.695).

Nadawanie przedstawicielstwa

Wyróżnia się dwa typy pełnionego przedstawicielstwa przez agencje celne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),(2013), s.18):

 • bezpośrednio, agencja działa w imieniu podatnika i na jego rzecz,
 • pośrednio, przedstawiciel celny działa we własnym imieniu ale na rzecz innej osoby.

Przedstawiciel celny za zgodą osoby upoważniającej może upoważnić inną osobę do kolejnych czynności celnych (Ustawa Prawo celne, 2004, s.31).

Wszystkie czynności, jakie dokonuje przedstawiciel celny pociągają skutki bezpośrednio dla osób, które wydały upoważnienie (Ustawa Prawo Celne, 2004, s.31).

Aby agencja celna mogła pełnić rolę przedstawiciela, musi być członkiem obszaru celnego Unii (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 2013, s.18).

Zgodnie z rozporządzeniami obowiązującymi w Unii Europejskie, organy celne mogą zażądać dokumentu, który potwierdzi udzielone pełnomocnictwo przez podatnika dla przedstawiciela (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 2013, s.19).

Agent celny

Osoby zatrudnione przez agencję celną, są nazywani agentami celnymi. Aby zostać agentem celnym należy być wpisanym na listę agentów celnych. Osoby fizyczne muszą spełnić poniższe warunki, aby uzyskać wpis na listę agentów celnych (Ustawa Prawo celne, 2004, s.31):

 • ma zdolność prawną,
 • jest posiadaczem kwalifikacji lub doświadczeń z zakresu obsługi celnej (ukończył studia wyższe lub ma doświadczenie w wykonywaniu spraw celnych przed organem celny, do doświadczenia zalicza się również okres nauki w szkołach policealnych, które przygotowują do pełnienia takich czynności),
 • nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem (przestępstwa związane z rzetelnością mienia i dokumentów, przestępstwa dotyczące obrotu gospodarczego, pieniędzmi oraz przestępstwa podatkowe),
 • złożyła wniosek o wpis na listę agentów celnych.

Agenci celni mogą zostać skreśleni z listy w przypadku (Ustawa Prawo celne, 2004, s.32):

 • naruszenia któregoś z warunków, który jest wymagany do spełnienia aby uzyskać wpis na listę agentów celnych,
 • śmierci.

Osobą odpowiedzialną za umieszczanie informacji dla Biuletynu Informacji Publicznych o wpisanych na listę agentów celnych jest minister zajmujący się sprawami finansów publicznych. Minister ten, jest też odpowiedzialny za określenie metod prowadzenia listy agentów celnych oraz jak ma wyglądać wpisanie na listę i jakie dokumenty muszą być dołączone (Ustawa Prawo celne, 2004, s.32).

Agent celny, może zostać zawieszony w wykonywaniu czynność celnych, jeśli toczy się przeciw niemu sprawa sądowa. W tej sytuacji agent sam powinien zgłosić ten fakt do instytucji prowadzącej listę agentów celnych (Ustawa Prawo Celne, 2004, s.32).

Usługi celne

Od 2011 roku agencja celna, może być przedstawicielem podatkowym. Jest reprezentantem podatnika zagranicznego, który dokonuje importu towarów z terytorium państwa na terytorium innego państwa członkowskiego oraz wywozu towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Agencja celna nie może pełnić przedstawicielstwa dla podatnika zagranicznego, jeśli dokonuje on również sprzedaży towarów na terytorium kraju w którym nie posiada siedziby (Ustawa o podatku od towarów i usług, 2004, s.37).

Agencje celne dzięki otrzymanemu przedstawicielstwu, przy odprawie celnej zajmują się (E. Gwardzińska, 2015, s.197):

 • przygotowaniem i wysłaniem wymaganych dokumentów celnych do odpowiednich organów,
 • reprezentowaniem podatników przy procedurach celnych oraz w urzędach,
 • doradztwem w wyborze najkorzystniejszych procedur celnych,
 • sporządzaniem oficjalnych dokumentacji składanych w instytucjach podatkowych.

Aktualnie zgłoszenia celne dokonywane są tylko za pomocą systemu informatycznego. Jednakże organy celne dopuszczają sytuację, w której zgłoszenie może odbyć się za pomocą dokumentów papierowych (E. Gwardzińska, 2015, s.193).

Bibliografia

Autor: Sylwia Zając

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.