Łatwość użytkowania systemu informacyjnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Łatwość użytkowania systemu informacyjnego
Polecane artykuły


Łatwość użytkowania systemu informacyjnego odnosi się do stopnia przezwyciężenia barier psychofizycznych związanych z korzystaniem z systemu oraz zgodności z podstawowymi zasadami ergonomii.

Łatwość użytkowania systemu informacyjnego wiąże się z odpowiednio zaprojektowanym (logicznym i przejrzystym) tzw. interfejsem użytkownika (wygląd ekranu, format wydruku, kolorystyka, itp.)

Celem stworzenia łatwego w użytkowaniu systemu informacyjnego jest ułatwienie pracy użytkownikom poprzez zapewnienie im szybkiej i łatwej obsługi systemu. System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy mieli do niego dostęp w sposób intuicyjny i wygodny. Powinien zawierać zrozumiałe symbole i ikony, zrozumiałe menu wyboru i przejrzyste opcje. System powinien być również zaprojektowany tak, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp do informacji, które potrzebują.

Łatwość użytkowania systemu informacyjnego można uzyskać poprzez spełnienie szeregu wymagań dotyczących projektowania interfejsu użytkownika, w tym: przejrzystość, responsywność, dostępność i bezpieczeństwo. Ponadto, system powinien zapewniać użytkownikom możliwość wprowadzania i edycji danych w prosty sposób.

Efekty zastosowania łatwego w użytkowaniu systemu informacyjnego to: zmniejszenie ilości błędów wprowadzanych przez użytkowników, poprawa wydajności pracy, zwiększenie efektywności i skuteczności, a także zmniejszenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowego systemu.

Budowanie łatwego w użytkowaniu systemu informatycznego

Zasady tworzenia łatwych w użytkowaniu systemów informatycznych, polegają na realizacji następujących zaleceń:

 1. Zaprojektuj interfejs użytkownika w oparciu o ergonomię, aby ułatwić użytkowanie systemu.
 2. Zapewnij wysoki poziom satysfakcji z korzystania systemu (tzw. UX - user experience)
 3. Używaj jasnych i zrozumiałych ikon, elementów menu i systemu ustawiania opcji
 4. Używaj prostych i logicznych metod i komend sterowania zachowaniem systemu
 5. Używaj wygodnych i intuicyjnych metod wprowadzania i edycji danych.
 6. Używaj technologii, które zapewniają wysokie bezpieczeństwo i dostępność (np. standardów WCAG)
 7. Testuj system wraz z użytkownikiem w celu wykrycia problemów w użytkowaniu systemu.

Bibliografia

 • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
 • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
 • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak