Strategia agresywna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 02:30, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Strategia agresywna
Polecane artykuły


Strategia agresywna wiąże się z utrzymywaniem zerowego (lub bardzo niskiego) kapitału obrotowego netto, wskaźnik bieżącej płynności jest bliski/równy 1. Aktywa obrotowe netto, czyli to takie aktywa obrotowe, które są pomniejszone o zobowiązania operacyjne finansowane są one kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi (A.Duliniec,2007)

Strategia ta dąży do utrzymania wysokiego poziomu zadłużenia krótkoterminowego, które jest niżej oprocentowane, przyczynia się to do osiągania wyższych wyników finansowych i wyższą wartość dla właścicieli. Niesie to jednak za sobą duże ryzyko utraty wypłacalności.

Możemy wyróżnić dwie postacie strategii agresywnej:

  • Postać mniej agresywna - jej podstawą jest kapitał stały. Różnica polega na tym, że głównym źródłem finansowania aktywów trwałych jest długoterminowy kapitał obcy, kapitał własny stanowi jedynie pewnego rodzaju uzupełnienie kapitału.
  • Postać bardziej agresywna - przy niewielkim udziale kapitału własnego pojawia się również krótkoterminowy kapitał obcy. Rosnący udział obcego kapitału krótkoterminowego w finansowaniu aktywów trwałych oznacza, że wzrasta stopień agresywności.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest zaspokajany finansowaniem krótkoterminowym netto. Ryzyko utraty płynności jest wysokie, a zarząd przedsiębiorstwa musi wykazywać dużą aktywność w zakresie bieżącego dostosowywania wysokości finansowania krótkoterminowego do potrzeb wynikających ze zmieniających się w czasie aktywów obrotowych netto.

Strategia konserwatywna

Strategia konserwatywna to przeciwne podejście do strategii agresywnej. Polega na finansowaniu operacyjnych aktywów obrotowych netto kapitałem stałym. Źródło trwałego finansowania przedsiębiorstwa to wykorzystanie długoterminowego kredytu bankowego oraz długoterminowej pożyczki. Prowadzi to do wzrostów kosztów ze względu na to, że kredyt długoterminowy jest zawsze wyżej oprocentowany niż kredyt krótkoterminowy.Jednak ryzyko utraty płynności przez przedsiębiorstwo jest bardzo małe. Przedsiębiorstwo nie ma potrzeby na bieżąco dostosowywać źródeł finansowania do zmieniającego się poziomu aktywów obrotowych netto.

Porównanie agresywnej i konserwatywnej strategii finansowania aktywów obrotowych netto

Cechy charakterystyczne Strategia agresywna Strategia konserwatywna
Finansowane aktywów obrotowych netto Krótkoterminowe Długoterminowe
Ryzyko utraty płynności Wysokie Niskie
Kapitał obrotowy netto Zerowy/niski dodatni Wysoki dodatni
Nadwyżki środków pieniężnych brak Występują okresowo
Koszty finansowania Niskie Wysokie

(A.Duliniec, 2007)

Strategia agresywna w analizie SWOT

Strategia agresywna (maxi-maxi) oznacza to, że w przedsiębiorstwie przeważają mocne strony, a w otoczeniu pojawiają się silnie powiązane szanse, jest to strategia silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego jak najlepiej obydwa czynniki.

Strategia agresywna obejmuje takie działania jak: wychwytywanie sposobności, wzmacnianie pozycji na rynku, przejmowanie organizacji o tym samym profilu, koncentrowanie zasobów na konkurencyjnych produktów.

Z analizy wynika, że dane przedsiębiorstwo jest w najkorzystniejszej sytuacji ekonomicznej. Organizacja posiada mocne strony, a w jej otoczeniu przeważają szanse. W takiej sytuacji kluczem do sukcesu jest silna ekspansja i rozwój. Strategia nastawiona jest na rozwój. Przedsiębiorstwa wzmacniają swoją pozycję na rynku, inwestują w nowe przedsięwzięcia lub przejmują istniejące już firmy.

Inne rodzaje strategii:

  • Strategia konserwatywna (maxi-mini)- w przedsiębiorstwie mocne strony przewyższają nad słabościami ale jednak z zewnątrz pojawiają się zagrożenia. Firma powinna maksymalizować wykorzystanie silnych stron oraz własne atuty.
  • Strategia konkurencyjna (mini-maxi) - w otoczeniu pojawiają się liczne szanse jednak słabe strony przeważają nad mocnymi. Słabość wewnętrzna uniemożliwia wykorzystanie wszystkich szans. Strategia ta powinna koncentrować się na eliminowaniu wszelkich słabości.
  • Strategia defensywna (mini-mini) - słabe strony przewyższają nad mocnymi oraz z zewnątrz pojawiają się liczne zagrożenia.Strategia defensywna opiera się na umożliwieniu przetrwania firmie lub połączeniu jej z inną. W wersji pesymistycznej firma powinna przygotować się do likwidacji.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Sydorów