Migracja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:31, 5 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Migracja to proces przemieszczania się ludzi z jednego miejsca zamieszkania do drugiego, zwykle na dłuższy okres czasu. Może ona dotyczyć zarówno przemieszczeń wewnątrz kraju, jak i międzynarodowych przeprowadzek. Migracja ma wiele różnych przyczyn, takich jak poszukiwanie lepszych warunków życia, ucieczka przed konfliktami zbrojnymi, czy też nauka i podjęcie pracy za granicą.

Znaczenie migracji jest ogromne zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństw jako całości. Dla jednostek, migracja może oznaczać szanse na rozwój osobisty, zdobycie nowych umiejętności, podjęcie lepiej płatnej pracy, czy też naukę w renomowanych instytucjach edukacyjnych. Migracja może również pomóc w ucieczce przed ubóstwem, konfliktami czy prześladowaniami.

Społeczności, które przyjmują migrantów, również odnoszą korzyści z tego procesu. Migranci często wnoszą nowe perspektywy kulturowe, wiedzę i umiejętności, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i innowacyjności w danym kraju. Migracja może również pomóc w łagodzeniu problemów demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństw czy niskie wskaźniki urodzeń.

Jednak migracja niesie ze sobą również wyzwania i trudności. Często wiąże się z rozłąką z rodziną i bliskimi oraz koniecznością adaptacji do nowego otoczenia. Migranci mogą spotkać się z dyskryminacją, trudnościami w znalezieniu pracy czy też problemami z integracją społeczną. Ponadto, migracja może prowadzić do napięć społecznych i politycznych, szczególnie jeśli nie jest odpowiednio zarządzana przez władze państwowe.

Migracja - przemieszczanie się ludności, którego celem jest zmiana miejsca pobytu. Przyczyn migracji może być wiele - pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, bądź relatywne polepszenie się warunków życia za granicą, zmiany sytuacji politycznej w kraju itp. Mogą też wystąpić motywacje osobiste, religijne, społeczno-socjologiczne. W ostatnim okresie znaczącą przyczyną migracji są względy zawodowe, poszukiwanie bardziej satysfakcjonujących warunków pracy lub uzyskanie ofert bezpośrednio od nowego pracodawcy. To ostatnie zjawisko, dotyczące zwłaszcza wysokiej klasy fachowców i naukowców określa się mianem drenażu mózgów.

Migracje dzieli się na wewnętrzne (w obrębie jednostki administracyjnej, czy politycznej, zaliczają się do nich migracje ze wsi do miast), oraz zewnętrzne (poza granice jednostki administracyjnej lub kraju). Ze względu na czas trwania wyróżnia się migracje czasowe (w tym sezonowe), oraz migracje trwałe. Wśród form migracji najczęściej wyróżnia się emigrację (wyjazd z kraju), imigrację (przyjazd), reemigrację (zakończenie emigracji czasowej), repatriację (finansowany przez państwo lub inne instytucje powrót obywateli danego kraju lub ich potomków z zagranicy), przesiedlenia (organizowane przez dane państwo transfery ludności w obrębie jego granic), oraz deportację (usankcjonowane przez prawo krajowe lub międzynarodowe przemieszczenie danej osoby poza granice państwa).

Częstym zjawiskiem jest tzw. łańcuchowość migracji, czyli budowanie przez imigrantów swych społeczności narodowych na terenie nowej ojczyzny. Przykładem takich sytuacji mogą być irlandzkie i włoskie społeczności w miastach północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych Ameryki na początku XX wieku. Przyczynami migracji łańcuchowych są najczęściej motywy językowe, religijne, szeroko pojęte czynniki społeczne.

Obecnie najczęstszymi migracjami są te o charakterze zarobkowym, wcześniej dominowały motywacje polityczne i religijne.

Dzisiejszy Problem migracji a Europa

Migracja tzw. Wędrówka ludności - celem takiej wędrówki jest zmiana miejsca pobytu. Jednak nie jest dokładnie określone gdzie dana ludność będzie chciała się osadzić. Więc cała migracja polega na przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Z takim oto zjawiskiem możemy się spotkać w dzisiejszych czasach. Między innymi przybysze z państw muzułmańskich, osadzają się w państwach gdzie planują pozostać na dłużej. Takie przybycie obcej ludności do jakiegoś kraju nazywamy imigracją.

Celem takiej podróży między państwami jest jednak osiedlenie czasowe lub na stałe. Imigranci zazwyczaj szukają lepszych warunków do życia czy tez pracy. Jak mówi ONZ za imigracje nie powinno się uważać krótszego pobytu w obcym kraju niż 3 miesiące. Jednak problemem na czasie jest trudne zatrzymanie i kontrolowanie wędrującej ludności. Sprawa ta należy do jednych z poważniejszych ponieważ Ci ludzie znajdują się na terenie Europy nielegalnie. Każdego dnia na teren Europy próbuje się dostać wielu imigrantów, których także nazywamy uchodźcami. Ludność wędrująca zazwyczaj korzysta z różnych szlaków migracyjnych. Szlaki takie cieszą się dużą popularnością, jednak co jakiś czas ulegają one zmianą. Tacy imigranci docierając do różnych krajów zazwyczaj nie potrafią się porozumieć, nie znają swoich praw i jaka pomoc może im przysługiwać.

Reasumując problematyka migracji stanowi ogromny problem a także wyzwanie dla naukowców pedagogów i ekonomistów. Każdych z nich ma podzielone zdanie na ten temat co powoduje ogrom dyskusji nad jej rozwiązaniem, konsekwencjami oraz przyczynami. Problem ten dotyka każdego z nas w sposób pośredni lub bezpośredni[1]

Trendy które towarzyszą w migracjach międzynarodowych

Chociaż rozmaitość obecnych przepływów ludności na całym świecie jest duża, a na skutek różnych czynników ekonomicznych, społecznych, kulturowym i politycznym powstają nowe typy migracji. Zauważmy, że mając do czynienia z migracją mało kiedy towarzyszy temu jeden typ zmiany z reguły towarzyszy temu kilka czynników takich jak:

 1. Migracja osiedleńcza
 2. Zarobkowa
 3. Uchodźcza

A z reguły najczęściej wybierane kraje przez imigrantów, ze względu na zarobki czy pomoc ze strony Państwa to:

 1. Niemcy
 2. Turcja
 3. Szwecja
 4. Stany Zjednoczone [2]

Przyczyny migracji

Przyczyny ekonomiczne

Migracja z powodów ekonomicznych jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie. Jedną z głównych przyczyn jest pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju pochodzenia. Czynniki takie jak recesja, inflacja, bezrobocie czy słaba infrastruktura gospodarcza mogą prowadzić do braku możliwości znalezienia stabilnej pracy i godziwego zarobku. W takiej sytuacji emigranci decydują się na podjęcie ryzyka i szukają lepszych warunków życia za granicą.

Głównym motywem migracji ekonomicznej jest dążenie do poprawy warunków życia i możliwości zarobkowych. Wielu ludzi decyduje się na opuszczenie swojego kraju, aby znaleźć pracę o lepszych warunkach finansowych. Często jest to spowodowane różnicą w płacach między krajami. Emigracja może być sposobem na uniknięcie biedy i zapewnienie sobie i rodzinie lepszej jakości życia.

Przyczyny polityczne

Przyczyny polityczne są jednym z głównych czynników migracji. Zmiany polityczne, takie jak konflikty zbrojne, represje polityczne czy brak stabilności politycznej, mogą skłonić ludzi do opuszczenia swojego kraju. W sytuacji, gdy obywatele nie czują się bezpieczni i nie mają pewności co do przyszłości, emigracja może być jedynym rozwiązaniem.

Prześladowania na tle politycznym, religijnym lub etnicznym są poważnym problemem, który prowadzi do migracji. Ludzie, którzy są prześladowani ze względu na swoje przekonania polityczne, religijne lub etniczne, często muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania w obawie o swoje życie i bezpieczeństwo. Emigracja staje się jedynym sposobem na ochronę siebie i swoich bliskich.

Przyczyny społeczne

Społeczne napięcia, konflikty i brak możliwości rozwoju społecznego są przyczynami migracji społecznej. Dyskryminacja, przemoc czy brak perspektyw na rozwój prowadzą do niezadowolenia i frustracji, co skłania ludzi do poszukiwania lepszych warunków życia gdzie indziej. Emigracja może być sposobem na ucieczkę od napięć społecznych i znalezienie lepszych możliwości rozwoju.

Wiele osób decyduje się na migrację w celu zapewnienia sobie i swoim dzieciom lepszych warunków życia i edukacji. Szukanie lepszych możliwości rozwoju, dostępu do wyższej jakości edukacji czy lepszych perspektyw zawodowych są motywacją do emigracji. Często rodzice podejmują decyzję o opuszczeniu swojego kraju w nadziei na zapewnienie lepszej przyszłości swoim dzieciom.

Przyczyny środowiskowe

Zmiana klimatu i ekologiczne zagrożenia są czynnikami migracji środowiskowej. Wiele regionów na świecie boryka się z problemami takimi jak susze, powodzie, erozja gleb czy inne katastrofy naturalne, które wpływają na możliwość utrzymania się i zarobkowania w danym miejscu. W takiej sytuacji ludzie są zmuszeni do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania w poszukiwaniu bardziej stabilnego i bezpiecznego środowiska.

Zmiany w środowisku naturalnym, takie jak degradacja gleb, wylesianie czy zanieczyszczenie środowiska, mogą prowadzić do migracji. Gdy naturalne zasoby, takie jak gleba czy woda, stają się niedostępne lub nieodpowiednie do uprawy czy hodowli, ludzie są zmuszeni do poszukiwania innych miejsc, gdzie będą mieli lepsze szanse na utrzymanie się i zarobkowanie. Emigracja staje się wtedy jedynym sposobem na przetrwanie.

Rodzaje migracji

Migracje wewnętrzne i zewnętrzne

Migracje wewnętrzne odnoszą się do przemieszczania się ludności w obrębie danego kraju. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak poszukiwanie pracy, lepszych warunków życia, dostępu do edukacji, lub ucieczki przed konfliktami czy katastrofami naturalnymi. Przykładem migracji wewnętrznych może być przeprowadzka z małej wsi do dużego miasta w celu podjęcia lepiej płatnej pracy.

Migracje zewnętrzne dotyczą przemieszczania się ludności między różnymi krajami. Przyczyny takich migracji mogą być różnorodne i obejmować lepsze perspektywy ekonomiczne, poszukiwanie azylu lub ucieczkę przed konfliktami politycznymi. Przykładem migracji zewnętrznych może być emigracja z Polski do innych krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy.

Migracje czasowe i trwałe

Migracje czasowe odnoszą się do przemieszczania się ludności na określony czas, zazwyczaj w celach zarobkowych. Przykładem takiej migracji może być sezonowa praca w rolnictwie lub turystyce, gdzie pracownicy migrują do określonych miejsc w celu podjęcia tymczasowej pracy.

Migracje trwałe oznaczają przemieszczanie się ludności na stałe, w celu osiedlenia się w innym kraju. Przyczyny takich migracji mogą obejmować poszukiwanie lepszych warunków życia, edukacji, stabilności politycznej lub ucieczkę przed prześladowaniami. Przykładem migracji trwałych może być emigracja osób poszukujących azylu lub osób, które decydują się na stałe opuszczenie swojego kraju w poszukiwaniu lepszego życia.

Emigracja - opuszczenie kraju pochodzenia

Emigracja to proces opuszczania kraju pochodzenia i poszukiwania lepszych perspektyw życiowych lub politycznych w innym kraju. Emigranci mogą opuszczać swój kraj z różnych powodów, takich jak poszukiwanie lepszych warunków pracy, edukacji, lepszego systemu opieki zdrowotnej lub ucieczka przed prześladowaniami.

Imigracja - osadzenie się w innym kraju

Imigracja odnosi się do osadzania się w innym kraju przez osoby pochodzące z innych regionów lub krajów. Osoby imigrujące mogą szukać lepszych perspektyw ekonomicznych, azylu lub ucieczki przed konfliktami politycznymi. Imigracja może przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju przyjmującego, wprowadzając nowe umiejętności i różnorodność kulturową.

Reemigracja - powrót do kraju pochodzenia po okresie pobytu za granicą

Reemigracja to powrót do kraju pochodzenia po pewnym okresie pobytu za granicą. Osoby decydują się na reemigrację z różnych powodów, takich jak tęsknota za rodziną i krajem, brak perspektyw zawodowych lub niepowodzenie w adaptacji w nowym kraju.

Repatriacja - powrót do kraju pochodzenia z powodu konieczności opuszczenia kraju pobytu

Repatriacja odnosi się do powrotu do kraju pochodzenia z powodu konieczności opuszczenia kraju pobytu. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak konflikty polityczne, zmiana prawa imigracyjnego lub trudności w integracji w kraju przyjmującym. Repatriacja może być trudnym procesem dla repatriantów, którzy muszą dostosować się do nowych warunków życia w kraju, który opuścili wiele lat temu.

Przesiedlenia - przymusowe przemieszczanie się ludności z powodu konfliktów, przesiedlenia wewnętrznego lub innych czynników

Przesiedlenia dotyczą przymusowego przemieszczania się ludności z powodu konfliktów, przesiedlenia wewnętrznego lub innych czynników. Przesiedlenia mogą być spowodowane wojnami, klęskami żywiołowymi, politycznymi prześladowaniami lub innymi sytuacjami zagrażającymi życiu i bezpieczeństwu. Osoby przesiedlane często tracą swoje domy i muszą zacząć życie od nowa w nowym miejscu.

Deportacja - przymusowe usunięcie ludności z kraju z powodu naruszenia prawa imigracyjnego

Deportacja to przymusowe usunięcie ludności z kraju z powodu naruszenia prawa imigracyjnego. Osoby deportowane mogą naruszyć przepisy dotyczące pobytu, pracy lub innych zasad imigracyjnych. Deportacja może być wynikiem działań administracyjnych lub sądowych i ma na celu powrót osób do ich kraju pochodzenia.


Migracjaartykuły polecane
EmigracjaDysfunkcje turystykiSkutki migracjiWiek produkcyjnyGeneracja YTurystyka miejskaFunkcje turystykiUbóstwoŚmierć z przepracowania

Przypisy

 1. T. Homoncik, K.Pujer, I. Wolańska " Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji " s. 64-66
 2. Ł. Żołądek "Migracje i polityka migracyjna" s. 24-26

Bibliografia

 • Homoncik T., Pujer K., Wolańska I. (2017), Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji, Wydawnictwo Exante, Wrocław
 • Kaczmarczyk T. (2015), Migracja - charakterystyka zjawiska, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 16
 • Lesińska M. (2011), Migracje, Uniwersytet Warszawski
 • Pogorzała E. (2011), Migracje jako wyzwanie dla polityki oświatowej państwa polskiego. Aspekty politologiczno - prawne Konferencja naukowa Badania migracji w Polsce: stan wiedzy, kierunki i metody
 • Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Tyszka T. (red.) (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Żołądek Ł. (2014), Migracje i polityka migracyjna, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa


Autor: Agata Micherda, Bernadeta Nowak