Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym

Z Encyklopedia Zarządzania

Jest to zbiór reguł handlowych, które stanowią alternatywę dla bardziej powszechnych i częściej stosowanych terminów handlowych INCOTERMS.

RAFTD 1941 w pełnej nazwie definiowane jest jako: Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym (Revised American Foreign Trade Definitions) i jak sama nazwa wskazuje, są rozpowszechnione głównie na obszarze USA, Meksyku i krajów Ameryki Środkowej, choć w coraz mniejszym zakresie.

Różnice między RAFTD 1941 a Incoterms

W międzynarodowym handlu, zarówno RAFTD 1941, jak i Incoterms pełnią istotne role jako reguły handlowe. Niemniej jednak, warto zrozumieć konkretne różnice między nimi oraz jakie mają implikacje w praktyce. Dalej omówimy te różnice i przedstawimy przykłady sytuacji, w których zastosowanie tych reguł prowadzi do różnych interpretacji i konsekwencji.

Jedną z istotnych różnic jest zasięg stosowania. RAFTD 1941 jest specyficzne dla handlu między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, co oznacza, że ma ograniczony zasięg geograficzny. Incoterms, z drugiej strony, to międzynarodowy standard akceptowany na całym świecie. Dlatego firma z siedzibą w Europie, która handluje z firmą w USA, będzie preferować Incoterms, aby uniknąć ewentualnych problemów wynikających z różnic w interpretacji RAFTD 1941.

Kolejnym istotnym aspektem jest język i terminologia. RAFTD 1941 jest często oparte na amerykańskiej terminologii i wymaganiach prawnych, co może wprowadzać zamieszanie w międzynarodowych transakcjach. Incoterms dostarczają spójnej terminologii, co ułatwia porozumienie się między stronami i eliminuje nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych i językowych.

Warto również zwrócić uwagę na kwestie odpowiedzialności i ryzyka. RAFTD 1941 może prowadzić do bardziej skomplikowanych rozwiązań związanych z ubezpieczeniem i transportem. Incoterms, z kolei, precyzyjnie określają, kto ponosi odpowiedzialność za koszty i ryzyko w konkretnych momentach w procesie dostawy, co pozwala uniknąć sporów i nieporozumień.

Kolejnym aspektem do rozważenia są kwestie związane z procedurami celno-tariffowymi. RAFTD 1941 może wymagać bardziej szczegółowego monitorowania i zrozumienia procedur celnych w danym kraju, co jest szczególnie ważne w międzynarodowym handlu. Incoterms zapewniają spójny i przejrzysty sposób na określenie, kto jest odpowiedzialny za formalności celne, co pomaga uniknąć opóźnień i komplikacji.

Krytyka RAFTD 1941

W międzynarodowym handlu, RAFTD 1941 spotyka się z pewnymi krytykami, a Incoterms zdobywają coraz większą popularność i akceptację. Dalej skoncentrujemy się na głównych argumentach za stosowaniem Incoterms oraz na krytyce RAFTD 1941. Przyjrzymy się zarówno zaletom, jak i wadom RAFTD 1941 w porównaniu z Incoterms.

Pierwszym argumentem przemawiającym za Incoterms jest ich międzynarodowa akceptacja. Incoterms są powszechnie uznawane i stosowane na całym świecie, co ułatwia handel międzynarodowy i minimalizuje ryzyko nieporozumień między stronami. Dzięki temu przedsiębiorstwa z różnych krajów mogą łatwo porozumieć się w sprawach dostawy, kosztów i ryzyka.

Kolejnym argumentem jest prostota i klarowność Incoterms. Reguły te oferują spójną terminologię oraz precyzyjne określenie, kto ponosi odpowiedzialność za koszty i ryzyko w różnych fazach transportu. To pomaga uniknąć sporów i konfuzji w trakcie transakcji międzynarodowych. W przeciwnym razie, RAFTD 1941, ze względu na swoją specyficzność i oparcie na amerykańskich przepisach, może być bardziej zagmatwane i trudne do zrozumienia przez strony zagraniczne.

Incoterms pozwalają również na elastyczność w wyborze warunków dostawy. Strony mogą dostosować Incoterms do swoich konkretnych potrzeb i preferencji, co jest szczególnie ważne w zmiennym środowisku międzynarodowego handlu. RAFTD 1941 może narzucać bardziej restrykcyjne warunki, co ogranicza elastyczność i dostosowanie do zmieniających się sytuacji.

Warto także zwrócić uwagę na kwestie międzynarodowej harmonizacji. Incoterms stanowią integralną część wielu międzynarodowych kontraktów handlowych i są akceptowane przez większość krajów. W przeciwieństwie do tego, RAFTD 1941 ogranicza się do Stanów Zjednoczonych, co może utrudniać handel międzynarodowy i prowadzić do nieporozumień.

Jednakże, warto również wziąć pod uwagę, że RAFTD 1941 nadal ma swoje zastosowanie w niektórych transakcjach handlowych, zwłaszcza w przypadku handlu między Stanami Zjednoczonymi. Jest to szczególnie istotne w kontekście przepisów i regulacji amerykańskich. Niemniej jednak, trend globalizacji sprawia, że Incoterms stają się coraz bardziej uniwersalnym standardem w międzynarodowym handlu.

Perspektywy rozwoju regulacji handlowych

Obecne trendy w handlu zagranicznym obejmują rosnącą rolę technologii, rozwijające się modele biznesowe oraz wzrost świadomości zrównoważonego rozwoju. W miarę jak technologie cyfrowe stają się coraz ważniejsze w handlu, regulacje muszą być dostosowane do nowych wyzwań, takich jak cyberbezpieczeństwo i ochrona danych. Incoterms dostosowują się do tych trendów, uwzględniając klauzule dotyczące elektronicznego dostarczania dokumentów i monitorowania przesyłek.

Zrównoważony rozwój to kolejne ważne wyzwanie. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. W międzynarodowym handlu reguły powinny promować praktyki zrównoważone, a Incoterms już zawierają klauzule, które pozwalają uwzględnić te aspekty w umowach handlowych. RAFTD 1941, ze swoją amerykańską specyfiką, może nie uwzględniać tych kwestii w tak szerokim zakresie.

Kwestią istotną jest także rosnąca potrzeba harmonizacji międzynarodowych regulacji handlowych. W miarę jak handel międzynarodowy rozwija się i staje coraz bardziej złożony, istnieje pilna potrzeba, aby regulacje handlowe były spójne i zrozumiałe dla wszystkich stron. Incoterms są przykładem takiej harmonizacji, a ich akceptacja rośnie na całym świecie. RAFTD 1941, skoncentrowane na specyfice amerykańskiego prawa, może nie spełniać tych potrzeb.

Stosowane terminy

 • Ex: Oznacza "Ex Ship" i określa, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar aż do momentu, gdy zostaje dostarczony na statek w porcie przeznaczenia. Po tej chwili kupujący jest odpowiedzialny za ryzyko i koszty transportu.
 • A-FOB, B-FOB, C-FOB, D-FOB, E-FOB, F-FOB: To różne klauzule związane z kosztami i ryzykiem w umowach FOB (Free On Board). Każda litera oznacza inną sytuację, w której przekazywane są obowiązki sprzedawcy i kupującego w kontekście kosztów i ryzyka w trakcie transportu.
 • FAS: "Free Alongside Ship" oznacza, że sprzedawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towarów obok statku w porcie wyjściowym. Po dostawie obok statku, kupujący staje się odpowiedzialny za dalszy transport.
 • CF: "Cost and Freight" oznacza, że sprzedawca ponosi koszty transportu towarów do określonego portu przeznaczenia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ryzyko towarów po ich załadunku na statek.
 • CIF: "Cost, Insurance, and Freight" to podobna klauzula do CF, ale obejmuje także ubezpieczenie towarów podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedawca jest odpowiedzialny za koszty transportu i ubezpieczenia do momentu dostarczenia towarów na statek.
 • Ex Dock: Oznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny za koszty i ryzyko towarów aż do momentu, gdy są dostarczone na doku (na nabrzeżu) w porcie przeznaczenia. Po dostawie na dok, kupujący przejmuje odpowiedzialność za dalszy transport.

Różne odmiany Free On Board w RAFTD i INCOTERMS

Free On Board (FOB) w RAFTD (Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym) to klauzule określające, w jaki sposób są rozdzielane koszty i ryzyko w międzynarodowych transakcjach handlowych. Oto różnice pomiędzy poszczególnymi klauzulami FOB w RAFTD:

 • A-FOB (FCA - Free Carrier - INCOTERMS):
  • Sprzedawca dostarcza towar do przewoźnika w miejscu wyznaczonym przez kupującego.
  • Koszty i ryzyko przechodzą na kupującego, gdy towar zostaje przekazany przewoźnikowi.
  • Zgodne z INCOTERMS, co oznacza międzynarodową akceptację i zrozumienie.
 • B-FOB (FAS - Free Alongside Ship - INCOTERMS):
  • Sprzedawca dostarcza towar obok statku w porcie wyjściowym.
  • Koszty i ryzyko przechodzą na kupującego po dostawie towarów obok statku.
  • Odpowiada klauzuli FAS w INCOTERMS, co ułatwia międzynarodowe transakcje.
 • C-FOB (FOB "Cost and Freight" - INCOTERMS):
  • Sprzedawca dostarcza towar do określonego portu przeznaczenia oraz pokrywa koszty transportu do tego portu.
  • Koszty i ryzyko przechodzą na kupującego po załadunku towarów na statek w porcie wyjściowym.
  • Zgodne z klauzulą "CF" w INCOTERMS, co ułatwia międzynarodowe transakcje.
 • D-FOB (CIF - Cost, Insurance, and Freight - INCOTERMS):
  • Sprzedawca dostarcza towar do określonego portu przeznaczenia, pokrywa koszty transportu i ubezpieczenie towarów w trakcie transportu.
  • Koszty i ryzyko przechodzą na kupującego po załadunku towarów na statek w porcie wyjściowym.
  • Odpowiada klauzuli "CIF" w INCOTERMS, co ułatwia międzynarodowe transakcje.
 • E-FOB (CFR - Cost and Freight - INCOTERMS):
  • Sprzedawca dostarcza towar do określonego portu przeznaczenia oraz pokrywa koszty transportu do tego portu.
  • Koszty i ryzyko przechodzą na kupującego po załadunku towarów na statek w porcie wyjściowym.
  • Odpowiada klauzuli "CFR" w INCOTERMS, co ułatwia międzynarodowe transakcje.
 • F-FOB (Ex-Ship - INCOTERMS):
  • Sprzedawca dostarcza towar na statek w porcie przeznaczenia.
  • Koszty i ryzyko przechodzą na kupującego po dostarczeniu towarów na statek.
  • Odpowiada klauzuli "Ex-Ship" w INCOTERMS, co ułatwia międzynarodowe transakcje.

Różnice pomiędzy FOB w Incoterms a FOB w RAFTD (Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym) stanowią istotny aspekt w międzynarodowym handlu, który może wpłynąć na interpretację i przebieg transakcji. Klauzula FOB jest obecna zarówno w Incoterms, jak i RAFTD, ale różnią się one pod wieloma względami. W Incoterms, FOB określa moment, w którym ryzyko przechodzi na kupującego na etapie dostarczenia towarów na statek w porcie wyjściowym. Jednak w RAFTD, FOB ma bardziej ograniczone zastosowanie i może odnosić się do różnych sytuacji, takich jak dostarczenie towarów na statek lub przekazanie ich przewoźnikowi w określonym miejscu. Ponadto, w międzynarodowym kontekście, Incoterms są szeroko uznawane i stosowane na całym świecie, co przyczynia się do spójności w umowach handlowych. Z kolei RAFTD ma bardziej lokalny charakter, co sprawia, że jego zastosowanie jest bardziej ograniczone, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi. Dlatego dokładne zrozumienie różnic między FOB w Incoterms a FOB w RAFTD jest istotne dla skutecznej komunikacji i negocjacji w międzynarodowym handlu


Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznymartykuły polecane
Różnice kulturoweOchrona własności intelektualnejMasowiecWzorzecTrzeci ŚwiatEmbargoHandel wewnątrzgałęziowyPrzejście graniczneZawartość kontraktu

Bibliografia

 • Blajer A. (2000), Międzynarodowe Reguły Handlowe, ODDK Gdańsk
 • Hermanowski J. (2004), Handel Zagraniczny: poradnik, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze Univers, Warszawa, Zielona Góra


Autor: Marcin Kasprzyk