Odwiedzający, turysta, wycieczkowicz

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Wycieczkowicz)
Odwiedzający, turysta, wycieczkowicz
Polecane artykuły


Odwiedzający

Zgodnie z definicją rzymską przyjętą na konferencji ONZ w 1963 r., odwiedzający to każda osoba, która przebywa w odwiedzanym kraju (nie dłużej niż 12 miesięcy) niezależnie od powodów odwiedzin, z wyjątkiem dotyczących zatrudnienia w tym kraju. Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na dwie kategorie: turystów i wycieczkowiczów. Natomiast Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) dodatkowo, ze względu na potrzeby statystyki w turystyce zaleca podział odwiedzających na:

  • odwiedzających międzynarodowych, do których zalicza się turystów, tj. osoby, które zatrzymują się co najmniej na jedną noc, oraz odwiedzających jednodniowych, czyli osoby niekorzystające z zakwaterowania w odwiedzanym miejscu,
  • odwiedzających krajowych, obejmujących turystów, tj. odwiedzających, którzy zatrzymują się co najmniej na jedną noc, oraz odwiedzających jednodniowych, którzy nie korzystają z zakwaterowania w odwiedzanym miejscu.

Odwiedzający różnią się od innych podróżnych następującymi kryteriami:

  1. Podróż powinna się odbywać do miejscowości, która znajduje się poza codziennym otoczeniem danej osoby. Pozwala to na wyeliminowanie podróży między domem rodzinnym a miejscem nauki lub pracy,
  2. Czas trwania pobytu w odwiedzanej miejscowości nie powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy,
  3. Główny cel wizyty powinien być inny niż działalność zarobkowa w odwiedzanym miejscu, co z kolei pozwala na eliminację migracji ludności związanych z pracą.

Turysta

Pierwsza oficjalna definicja przyjęta przez Radę Ligi Narodów w 1937 r., mianem turysty określa każdą osobę podróżującą przez czas trwający 24 godziny lub więcej, w kraju nie będącym krajem jej stałego zamieszkania. Kolejną definicję zaproponowała Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), zgodnie z którą turysta to osoba, która w kraju czasowego pobytu spędziła przynajmniej jedną noc w jego bazie hotelowej w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych itp.

Wycieczkowicz

Wycieczkowiczem jest odwiedzający dany kraj, który spędził w nim mniej niż 24 godziny i nie korzystał z bazy hotelowej tego kraju. Należy dodać, że ci odwiedzający, którzy korzystają z noclegów na statku lub w pociągu i przebywają w danym kraju nawet kilka dni, są zaliczani do wycieczkowiczów.

Różnice i cechy wspólne przyjętych definicji

Według zaproponowanej definicji wycieczkowicza, podstawowym kryterium odróżniającym turystę od innego odwiedzającego jest korzystanie z bazy hotelowej kraju czasowego pobytu. Pozwala to na statystyczne uchwycenie liczby turystów zagranicznych na podstawie rejestracji gości w sieci hotelowej.

Wspólną, zaś cechą turysty i wycieczkowicza są motywy podejmowanej podróży, które obejmują: wypoczynek, interesy, zdrowie, studia, zjazdy, wizyty u rodziny lub znajomych, motywy religijne, sport i inne.

Bibliografia

Autor: Patrycja Brożek, Gabriela Mady