Impreza sportowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Impreza sportowa to pojęcie bardzo związane z obszarem imprez masowych. Jest to rodzaj imprezy, który ma na celu popularyzowanie kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Wydarzeniom sportowym przyświeca cel współzawodnictwa (A. Popławski, 2016, s. 136)

TL;DR

Impreza sportowa to rodzaj imprezy masowej mający na celu popularyzację kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Istnieje wiele rodzajów imprez sportowych, które są regulowane przez przepisy prawa. Organizacja imprez sportowych przynosi wiele korzyści, m.in. rozwój turystyki i poprawę wizerunku regionu. Bezpieczeństwo imprezy sportowej jest kluczowe i wymaga odpowiedniego zabezpieczenia oraz zaangażowania różnych organów.

Impreza w świetle przepisów prawa

W ustawie o bezpieczeństwie masowym ustawodawca przedstawia kilka rodzajów imprez masowych w tym imprezę artystyczno-rozrywkową, imprezę sportową oraz odrębnie mecz piłki nożnej.

 • Impreza masowa - "należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez: (...) c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, (...)" (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, 2009,, s. 1-2)
 • Masowa impreza sportowa - "należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na: a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300, b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000" (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, 2009,, s. 2-3)
 • Mecz piłki nożnej - "należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000" (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, 2009,, s. 3)

Impreza sportowa nie musi być imprezą masową. O klasyfikacji rodzaju imprezy czy jest ona masowa czy zwykła decyduje jej charakter oraz liczba miejsc. Do imprez sportowych zwykłych zaliczamy imprezy w których liczba miejsc dla uczestników nie przekracza liczby określonej dla imprezy masowej, jak również imprezy wymienione jako wyjątki art. pkt. 1 czyli imprezy obejmujące wyłącznie współzawodnictwo dzieci i młodzieży oraz organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych (I. Raszeja-Ossowska, 2012, s. 9)

Cele organizacji imprez sportowych

 • popularyzatorskie - rozpowszechnianie alternatywnych form ruchowych
 • wychowawcze - dostosowywanie form do potrzeb środowiskowych w zakresie wzorów kultury fizycznej
 • poznawcze - aktywizowanie otoczenia i ich zainteresowań w obszarze aktywnego wypoczynku
 • zabawowe - stwarzanie warunków do propagowania pozytywnego ducha współzawodnictwa
 • wypoczynkowe - kreowanie różnorodnych form wypoczynku
 • zdrowotne - umożliwianie poprawy sprawności fizycznej
 • integracyjne - tworzenie argumentów do nawiązywania kontaktów, więzi i współpracy z lokalną społecznością

Sport w turystyce

Powszechnie wiadomo, że wraz z podjęciem się organizacji imprez sportowych na masową skalę organizator, miasto, województwo lub cały kraj, który jest gospodarzem wydarzenia zyskuje wiele na rzecz rozwoju turystyki. Dzięki takim wydarzeniom zwiększa się rozpoznawalność na arenie międzynarodowej oraz poprawia się wizerunek danego regionu. Do korzyści na płaszczyźnie społecznej i turystycznej należą:

 • modernizacja infrastruktury transportowej, sportowej oraz miejskiej
 • przyspieszenie inwestycji o kilka lat
 • zdobycie know-how i doświadczenia w sferze organizacji ruchu, logistyki, obsługi dużej liczby turystów, zabezpieczania imprez
 • pozytywna zmiana wizerunku na arenie międzynarodowej
 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. tworzenie nowych miejsc pracy

Wato zaznaczyć, że na podstawie informacji GUS, do najpopularniejszych imprez masowych w 2017 r. należały imprezy sportowe (51,6%), które zgromadziły 15,3 mln osób. Prawie wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezach sportowych, brali udział w imprezach płatnych (96,9%) (D. Maćkowska-Cichosz, 2018, s. 2)

Bezpieczeństwo

Najważniejszym elementem podczas organizacji imprezy sportowej jest jej odpowiednie zabezpieczenie. Do zadań organizatora w kwestii bezpieczeństwa należy:

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy;
 • ochrona porządku publicznego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa medycznego;
 • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektu

(Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, 2009,, s. 5-6)

Pozostałe organy zobligowane i wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo to kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne oraz Policja (A. Popławski, 2016, s. 141-144)


Impreza sportowaartykuły polecane
Polskie Towarzystwo Turystyczno-KrajoznawczeInfrastruktura rekreacyjnaEkoturystykaUzdrowiskoImpreza masowaOrganizacje regulujące ruch turystycznyTurystyka morskaWalory turystyczneInstytucja kulturalna

Bibliografia

 • Maćkowska-Cichosz D. (2018), Imprezy masowe w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Popławski A. (2016), Bezpieczeństwo imprez masowych - wybrane zagadnienia, Colloquim Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik 3
 • Raszeja-Ossowska I. (2012), Poradnik organizatora imprez, Witryna Wiejska, Poradnik Fundacji Wspomagania Wsi
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504


Autor: Urszula Wojtas

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.