Swap procentowy

Swap procentowy
Polecane artykuły


Swap procentowy- swap to umowa pomiędzy dwiema lub więcej stronami, obejmująca wymianę przepływów gotówkowych (R.W. Kolb 1997, s. 103).

W swapie procentowym pozycją jednej ze stron jest instrument dłużny o stałym oprocentowaniu, drugiej zaś zobowiązanie o oprocentowaniu zmiennym (R.W. Kolb 1997, s. 107).

Umożliwia to stronie, która otrzyma płatności oparte na stałej stopie procentowej zamianę płatności według zmiennej stopy procentowej.

Swap procentowy pozwala wykorzystywać korzyści komparatywne między stronami, które "są lepsze w produkcji" przepływów pieniężnych o stałej lub zmiennej stopie procentowej, a także, pokazują, w jaki sposób swapy zabezpieczają przed ryzykiem, tak jak kontrakty future i opcje (G. Crawford, B. Sen 1998, s. 20).

Inwestor zajmujący początkowo w instrumentach o zmiennym oprocentowaniu jest narażony na ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej. Zawarcie swapu pozwala inwestorowi wyeliminować to ryzyko.

W przypadku partnera posiadającego pierwotnie zobowiązania o stałym oprocentowaniu, to swap procentowy zwiększa ponoszone przez niego ryzyko stopy procentowej.

Kwoty nominalne w kontraktach swapowych nie są wymieniane. Ponieważ kapitały nie są w rzeczywistości wymieniane, nazywa się je kapitałami referencyjnymi (notional principial) i nie są przedmiotem rzeczywistego transferu (R.W. Kolb 1997, s. 108).

Swap umożliwia bankowi wzięcie na siebie tylko tego ryzyka, którym jest on zainteresowany, gdyż stanowi ono część jego działalności gospodarczej. Sukces zależy wówczas od pomyślnego udzielenia kredytów i umiejętności oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorców, a nie umiejętności przewidywania stopy procentowej (G. Crawford, B. Sen 1998, s. 21).

Bibliografia

  • Nick Battley "kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych. Wprowadzenie", Wydawnictwo K.E.Liber, Warszawa, 1998
  • Dominic Bennett "Ryzyko walutowe", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
  • George Crawford, Biduyt Sen, "Instrumenty pochodne". Narzędzie podejmowania decyzji finansowych", K.E. LIBER S.C, Warszawa, 1998
  • John Hull "Kontrakty terminowy i opcje. Wprowadzenie", Wydawnictwo finansowe WIG- Press, Warszawa, 1998
  • Robert W. Kolb "Wszystko o instrumentach pochodnych", WIG- Press, Warszawa 1997
  • Piotr Misztal "Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego", Difin, Warszawa 2004
  • Stefan Młynarski "Rynek opcji. Pomocnicze materiały dydaktyczne.", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999
  • Zbigniew Polański "System finansowy w Polsce 1", PWN, Warszawa 2008
  • Praca zbiorowa pod redakcją Anny Szelągowskiej, "Instytucje rynku finansowego w Polsce" "CeDeWu sp. zo.o, Warszawa 2007

Autor: Magdalena Klejmont