Rygor natychmiastowej wykonalności

Z Encyklopedia Zarządzania

Rygor natychmiastowej wykonalności polega na tym, że orzeczenie, które nie jest jeszcze prawomocne, podlega wykonaniu i stanowi tytuł egzekucyjny. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, a w przypadku, gdy nie było ogłoszenia - od momentu podpisania sentencji orzeczenia.

W drodze postępowania egzekucyjnego może być wydany wyrok nadający się do wykonania, a zatem jest to wyrok zasądzający świadczenie. Jeśli taki wyrok zostanie opatrzony klauzulą wykonalności, będzie on stanowił tytuł wykonawczy będący podstawą egzekucji[1]

Zasady stosowania przez sąd rygoru natychmiastowej wykonalności

"Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:

 • zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące;
 • zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;
 • wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.

Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona, oraz jeżeli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania.

Sąd może również na wniosek nadać wyrokowi nadającemu się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę" [2].

Cytowany przepis z kodeksu postępowania cywilnego rozróżnia zatem obligatoryjne nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności od tego fakultatywnego. Przewiduje też nadanie na wniosek wyrokowi przy jego wydaniu rygoru natychmiastowej wykonalności[3].

Możliwość zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności

Na wniosek pozwanego sąd zawiesza rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu (takiemu wyrokowi, który został wydany mimo iż pozwany nie bierze udziału w rozprawie). Jednak dzieje się tak, gdy wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania lub jeśli pozwany wykaże, że jego niestawiennictwo było niezawinione. Taki wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalności może być rozstrzygany przez sąd na posiedzeniu niejawnym[4][5].

Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić pewne środki zabezpieczenia. Zabezpieczenie to będzie polegało między innymi na tym, że sąd wstrzyma wydanie powodowi rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pieniężnych, które zostały już wyegzekwowane albo wstrzyma sprzedaż zajętego majątku ruchomego. Zabezpieczenie jednak nie zostanie zarządzone co do należności alimentacyjnych w granicach, w jakich sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu[6].

Uchylenie lub zmiana wyroku z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności

Sąd ma prawo uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu jeżeli osoba pozwana wykaże, że odpis pozwu doręczono jej na inny adres niż aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania. Uchylenie lub zmiana wyroku polega na tym, że sąd na wniosek pozwanego orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu poprzedniego stanu. Nie wyłącza to absolutnie możliwości dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody powstałej na skutek wykonania wyroku[7][8].

Kontrowersje związane z rygorem natychmiastowej wykonalności

Wykonanie orzeczenia przed odwołaniem

Rygor natychmiastowej wykonalności, choć jest jednym z kluczowych elementów sprawiedliwości i skuteczności sądowej, budzi wiele kontrowersji. Jednym z głównych zarzutów wobec tego rygoru jest możliwość wykonania orzeczenia jeszcze przed rozpatrzeniem ewentualnego odwołania.

Taka sytuacja może prowadzić do niesprawiedliwości, gdyż odwołanie może pociągać za sobą poważne wątpliwości co do poprawności orzeczenia. Jeśli w takiej sytuacji zostanie wykonane świadczenie, które w wyniku odwołania okaże się niewłaściwe, trudno będzie je przywrócić w pierwotnym stanie.

Ponadto, wcześniejsze wykonanie orzeczenia może wpływać na motywację strony przegrywającej do złożenia odwołania. Jeśli wykonanie orzeczenia w pełni lub częściowo jest trudne do cofnięcia, strona przegrywająca może zniechęcić się do dalszej walki sądowej, nawet jeśli ma uzasadnione podstawy do odwołania.

Trudności w przywróceniu wykonanego świadczenia

Kolejną kontrowersją związaną z rygorem natychmiastowej wykonalności jest trudność w przywróceniu wykonanego świadczenia w przypadku, gdy orzeczenie zostaje zmienione lub uchylone w wyniku odwołania. Nawet jeśli strona przegrywająca zostanie potem zwycięzcą w procesie odwoławczym, może okazać się, że wykonane już świadczenie jest niemożliwe do odzyskania lub jego przywrócenie wiąże się z dużymi trudnościami praktycznymi lub finansowymi.

Takie sytuacje mogą prowadzić do nieprawidłowości, gdyż strona wykonująca świadczenie może odnieść korzyści z wykonania orzeczenia przed odwołaniem, nawet jeśli ostatecznie zostanie uznane za nieprawidłowe. To może skłaniać strony do manipulacji systemem sądowym, wykonując świadczenia, które wiedzą, że mogą zostać cofnięte, ale tymczasowo przynoszą im korzyści.

Możliwość zażalenia na rygor do sądu wyższej instancji

W celu ograniczenia nieprawidłowości związanych z rygorem natychmiastowej wykonalności, system sądowy przewiduje możliwość złożenia zażalenia na ten rygor do sądu wyższej instancji. Strona przegrywająca może w ten sposób domagać się zbadania sprawy przez sąd wyższej instancji i ewentualnego zmienienia lub uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jednakże, składanie zażaleń może być czasochłonne i kosztowne, co może stanowić dodatkową barierę dla stron, zwłaszcza dla tych o ograniczonych zasobach finansowych. Ponadto, decyzja sądu wyższej instancji w sprawie zażalenia może zająć dużo czasu, co może prowadzić do opóźnień w wykonaniu orzeczenia lub do trudności w przywróceniu wykonanego świadczenia.

Wnioski z tych kontrowersji sugerują, że rygor natychmiastowej wykonalności, mimo swoich zalet, wymaga odpowiedniej regulacji i uwzględnienia wszelkich możliwych konsekwencji. Ważne jest, aby równoważyć potrzebę skutecznego egzekwowania orzeczeń sądowych z prawem stron do sprawiedliwego rozpatrzenia odwołania i ochrony ich interesów. W ten sposób można zapewnić, że rygor natychmiastowej wykonalności będzie funkcjonować zgodnie z zasadami sprawiedliwości i równowagi.

Inne aspekty rygoru natychmiastowej wykonalności

Wydawanie postanowień sądowych jako tytułów egzekucyjnych

Rygor natychmiastowej wykonalności odnosi się do sytuacji, w której postanowienie sądowe staje się tytułem egzekucyjnym bez konieczności wniesienia odrębnego wniosku o nadanie mu takiego charakteru. W praktyce oznacza to, że po wydaniu postanowienia strona, na której korzyść została przyznana, może od razu podjąć działania zmierzające do jego wykonania.

Wydawanie postanowień sądowych jako tytułów egzekucyjnych ma wiele zalet. Po pierwsze, przyspiesza proces egzekucyjny, co jest szczególnie istotne w przypadku roszczeń pieniężnych. Strona, na której ciąży obowiązek zapłaty, nie może unikać spełnienia swojego zobowiązania, gdyż postanowienie sądowe ma moc tytułu wykonawczego.

Po drugie, wydanie postanowienia jako tytułu egzekucyjnego minimalizuje ryzyko unikania odpowiedzialności przez dłużnika. Jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązania, wierzyciel może skorzystać z różnych środków przymusu egzekucyjnego, takich jak zajęcie rachunku bankowego czy egzekucja z wynagrodzenia.

Automatyczne nadawanie rygoru niektórym rodzajom roszczeń

Rygor natychmiastowej wykonalności może być automatycznie nadawany niektórym rodzajom roszczeń, bez konieczności wniesienia odrębnego wniosku. Dotyczy to przede wszystkim roszczeń alimentacyjnych, czyli związanych z obowiązkiem utrzymania rodziny. W takich przypadkach, po wydaniu postanowienia sądowego, które określa wysokość alimentów, strona uprawniona może natychmiast podjąć kroki w celu egzekucji roszczenia.

Automatyczne nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności roszczeniom alimentacyjnym ma na celu ochronę osób uprawnionych. Dzięki temu unika się sytuacji, w której strona zobowiązana do płacenia alimentów unika spełnienia tego obowiązku, a osoba uprawniona musi podejmować dodatkowe kroki prawne w celu egzekucji roszczenia.

Rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku eksmisji

Rygor natychmiastowej wykonalności może mieć także zastosowanie w przypadku eksmisji. Oznacza to, że jeżeli sąd wyda postanowienie nakazujące eksmisję, strona uprawniona może od razu podjąć działania w celu wyegzekwowania tego nakazu.

Rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku eksmisji ma na celu ochronę osób, które nielegalnie zajmują nieruchomość. Dzięki temu nie trzeba czekać na upływ terminu do wykonania nakazu eksmisji, co pozwala szybciej przywrócić prawowitym właścicielom lub najemcom ich nieruchomość.

Zastosowanie rygoru w sporach dotyczących wykonania umowy

Rygor natychmiastowej wykonalności może mieć również zastosowanie w sporach dotyczących wykonania umowy. Dotyczy to sytuacji, gdy strona umowy nie wykonuje swoich zobowiązań, a druga strona wnosi o wydanie postanowienia sądowego, które stwierdza obowiązek wykonania umowy pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności w sporach dotyczących wykonania umowy ma na celu zapewnienie skuteczności i sprawiedliwości. Dzięki temu strona, której przysługuje wykonanie umowy, może skorzystać z przymusu egzekucyjnego i domagać się spełnienia zobowiązania przez drugą stronę.

Metody i narzędzia związane z egzekucją orzeczeń

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza jest jednym z głównych narzędzi stosowanych w celu zabezpieczenia wykonania orzeczeń sądowych. Obejmuje ona szereg działań podjętych przez komornika, który ma za zadanie doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela poprzez egzekucję należności.

 • Pobór alimentów. Jednym z głównych celów egzekucji komorniczej jest pobór alimentów. Komornik może wdrożyć procedurę egzekucyjną w celu odzyskania zaległych alimentów od dłużnika. Może on zajmować majątek dłużnika lub zajmować jego wynagrodzenie w celu zaspokojenia wierzyciela.
 • Zajęcie wynagrodzenia. Kolejną metodą egzekucji komorniczej jest zajęcie wynagrodzenia dłużnika. Komornik może wystąpić do pracodawcy dłużnika o zajęcie części jego wynagrodzenia w celu spłaty zaległej należności. Ta forma egzekucji jest szczególnie skuteczna, ponieważ dochodzi do niej regularnie, co zapewnia systematyczne spłacanie długu.
 • Zajęcie majątku dłużnika. Komornik ma również prawo zajmować majątek dłużnika w celu zabezpieczenia wykonania orzeczenia sądowego. Może to obejmować zajęcie nieruchomości, pojazdów lub innych wartościowych przedmiotów, które mogą zostać sprzedane w celu spłaty długu. Zajęcie majątku dłużnika jest skutecznym narzędziem egzekucyjnym, które ma na celu zmuszenie dłużnika do spłaty zaległej należności.

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest ważnym narzędziem związanym z egzekucją orzeczeń sądowych. Jest to specjalny dokument wydawany przez sąd, który potwierdza, że dane orzeczenie może być egzekwowane. Klauzula wykonalności ułatwia wierzycielowi przeprowadzenie procedur egzekucyjnych, ponieważ potwierdza, że orzeczenie ma moc prawną i może być wykonane.

Postanowienia zabezpieczające

Postanowienia zabezpieczające są innym rodzajem narzędzi stosowanych w celu ułatwienia egzekucji orzeczeń sądowych. Obejmują one różne metody zabezpieczania roszczeń wierzyciela.

 • Zastaw na nieruchomości. Zastaw na nieruchomości jest jednym z najczęściej stosowanych postanowień zabezpieczających. Polega na ustanowieniu hipoteki na nieruchomości dłużnika jako zabezpieczenie spłaty długu. W przypadku nieuregulowania należności, wierzyciel może wystąpić do sądu o sprzedaż zastawionej nieruchomości w celu odzyskania swojej należności.
 • Zatrzymanie pojazdu. Innym postanowieniem zabezpieczającym jest zatrzymanie pojazdu dłużnika. W przypadku zaległości w spłacie długu, komornik może zatrzymać pojazd dłużnika jako zabezpieczenie należności. Zatrzymanie pojazdu ma na celu zmuszenie dłużnika do uregulowania zaległej należności, ponieważ utrata pojazdu może być dla niego dotkliwa.
 • Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego na rachunku bankowym. Inną metodą zabezpieczania roszczenia jest zabezpieczenie go na rachunku bankowym dłużnika. Komornik może wystąpić do banku, w którym dłużnik posiada konto, i zabezpieczyć część środków na tym koncie w celu spłaty długu. Zabezpieczenie roszczenia na rachunku bankowym jest skutecznym narzędziem, ponieważ wpływy na konto dłużnika mogą być wykorzystane do spłaty zaległej należności.

Inne metody, takie jak windykacja, arbitraż, mediacja, upadłość

Oprócz egzekucji komorniczej i postanowień zabezpieczających istnieją również inne metody, które można zastosować w celu spłaty zaległych należności. Windykacja to proces odzyskiwania długów poprzez negocjacje z dłużnikiem lub otrzymywanie pomocy od firm specjalizujących się w windykacji. Arbitraż i mediacja są alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, które mogą prowadzić do porozumienia między stronami. W przypadku poważnych trudności finansowych dłużnika, upadłość może być rozważana jako ostateczne rozwiązanie, które pozwoli na uregulowanie zobowiązań w sposób kontrolowany i zgodny z przepisami prawa.


Rygor natychmiastowej wykonalnościartykuły polecane
Klauzula wykonalnościNakaz zapłatySkarga kasacyjnaPostępowanie nakazoweDarowiznaPostępowanie zabezpieczającePodatek od czynności cywilnoprawnychSądowy tytuł egzekucyjnyStosunek przysposobienia

Przypisy

 1. Piasecki K. (2007), s. 65
 2. Dz. U. nr 43, poz. 296, s. 98-99]
 3. Piasecki K. (2007), s. 65
 4. Piasecki K, s. 78
 5. Korzan K. (2005)
 6. Dz. U. nr 43, poz. 296, s. 99
 7. Dz. U. nr 43, poz. 296, s. 100, 102
 8. Piasecki K., s. 88

Bibliografia

 • Błachucki M. (2011), Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach antymonopolowych, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Etel L. i in. (2015), Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Temida 2, Białystok
 • Korzan K. (2005), Skutki orzeczeń rozstrzygających sprawę co do istoty (prawomocność, wykonalność i skuteczność), Rejent, rok 15, nr 4(168)
 • Piasecki K. (2007), Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Trembecka A. (2011), Jedna decyzja zamiast pięciu, Magazyn Geoinformacyjny Geodeta
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296


Autor: Gabriela Ostrożańska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.