Tytuł wykonawczy

Z Encyklopedia Zarządzania
Tytuł wykonawczy
Polecane artykuły

Tytuł wykonawczy jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 776, k. p. c.).

Zastosowanie tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy jest podstawą do wykonania tytułu egzekucyjnego z całego majątku dłużnika, jeżeli klauzula nie zawiera ograniczeń w zakresie pobierania należności (A. Marciniak, 1991, s. 46). Tytuł egzekucyjny jest to dokument, który stwierdza istnienie i zakres obowiązku świadczenia wierzyciela (J. Gołaczyński, 2012, s. 185). Tytuł wykonawczy nie może być traktowany jako akt administracyjny, ponieważ nie rozstrzyga spraw administracyjnych. Tytuł wykonawczy jest dokumentem urzędowym wystawianym przez wierzyciela, który zawiera informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji oraz dodatkowo wniosek o jej wszczęcie. Dokument ten potwierdza powinność i wymagalność obowiązku, który ma doprowadzić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (J. Wyporska – Frankiewicz, s. 81).

Elementy składowe

Art. 27 §1,2,3, oraz art. 27c u. p. e. a. określa elementy, jakie powinien zawierać każdy tytuł wykonawczy. Ustawodawca również określił wzór jak powinien wyglądać tytuł wykonawczy, tym samym określając w praktyce poprawne wypełnienie wzoru formularza (J. Wyporska – Frankiewicz,2011, s. 81). Składowymi tytułu wykonawczego obligatoryjnie uznawanymi są (J. Wyporska – Frankiewicz, 2011, s. 81, 82):

 • oznaczenie wierzyciela np. osoba fizyczna, osoba prawna,
 • imię i nazwisko lub dane firmy dłużnika oraz jego adresu, jak również dane pracodawcy, o ile wierzyciel posiada takowe informacje,
 • podstawę prawną oraz treść podlegającego egzekucji obowiązku wraz ze stwierdzeniem, że obowiązek jest wymagalny,
 • jeżeli egzekucja dotyczy należności pieniężnych należy określić jej wysokość, termin oraz od kogo nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, rodzaju oraz stawki odsetek,
 • określenie zabezpieczenia należności pieniężnych przymusową hipoteką bądź też przez ustanowienie zastawu skarbowego, rejestrowego, bądź też zastawu niejawnego w żadnym z rejestrów, ze wskazaniem dat powstawania wymienionych wyżej zabezpieczeń,
 • podanie podstawy prawnej przedstawiającej pierwszeństwo uregulowania należności pieniężnej, szczególnie w przypadku jeżeli wymieniona należność korzysta z prawa do tego i owe prawo nie wynika z zabezpieczenia tej należności pieniężnej,
 • wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą należy przeprowadzić egzekucję administracyjną,
 • datę oraz miejsce wystawienia tytułu wykonawczego, podpis osoby uprawnionej do jego wystawienia podaniem imienia, nazwiska oraz stopnia służbowego opatrzony dodatkowo odciskiem pieczęci urzędowej wierzyciela,
 • pouczenie zobowiązanego oraz skutki niezawiadomienia organu wykonującego egzekucję należności o zmianie jego miejsca pobytu,
 • pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie do zgłoszenia w terminie 7 dni do organu egzekucyjnego zarzutów oraz nieścisłości w sprawie przeprowadzanego postępowania egzekucyjnego,
 • klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej przez organ który dokonuje egzekucji,
 • wskazanie wszelakich środków egzekucyjnych które zastosowane zostały w egzekucji należności pieniężnych.

Tytuł wykonawczy a forma prawna

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 27 § 2 u. p. e. a. wynika, że w przypadku gdy egzekwowanie tytułu wykonawczego dotyczy zobowiązań spółki nieposiadającej osobowości prawnej, należy podać w nim również imiona i nazwiska oraz wszystkie adresy wspólników. Jeżeli jednak egzekucja prowadzona jest zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego oraz jego małżonka oraz ich majątków własnych, wtedy tytuł wykonawczy należy wystawić na na obojga małżonków (J. Wyporska – Frankiewicz, s. 82).

Organ egzekucyjny

Wystawiony tytuł wykonawczy otrzymuje organ egzekucyjny, który w pierwszej kolejności musi zbadać właściwość oraz podstawy do prowadzenia egzekucji, ponieważ ciąży na nim obowiązek zastosowania się do przepisów prawa. Istnieje możliwość, że organ egzekucyjny nie jest właściwy w danej sprawie, wtedy należy przekazać tytuł wykonawczy odpowiedniemu organowi. W przypadku pozytywnego zweryfikowania organu egzekucyjnego, wówczas musi on zbadać poprawność wystawionego tytułu wykonawczego pod względem formalnym. Kiedy tytuł wykonawczy spełnia wszystkie wymogi formalne, organ egzekucyjny sprawdza możliwość egzekucji administracyjnej na podstawie określonych w przepisach prawa obostrzeniach, dopiero etedy ma możliwość przystąpienia do egzekucji należności (J. Wyporska – Frankiewicz, s. 84).

Bibliografia

Autor: Alicja Urbańska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.