Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych

Z Encyklopedia Zarządzania

Zasada rozmieszczania zadań, uprawnień i odpowiedzialności jest jednym z elementów budowy struktury organizacyjnej. Jest ona ważnym elementem konstrukcyjnym w tworzeniu struktury, gdyż określa w jaki sposób uprawnienie decyzyjne mają być rozłożone między poszczególne stanowiska w organizacji. Na przykład kiedy właściciel zatrudnia przedstawiciela handlowego, musi nadać mu pewne uprawnienia do decydowania o terminach płatności, wyborze kooperantów itp. Pracownik nie musi za każdym razem prosić o akceptacje szefa, co sprawia, ze właściciel firmy może poświecić ten czas na podejmowanie innych decyzji.

Z zasadami rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych wiążą się następujące problemy:

 • ustalenie zakresu odpowiedzialności kierowników za prace podwładnych
 • delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
 • wyznaczenie czynników określających stopień koncentracji lub decentralizacji uprawnień decyzyjnych

Zastosowanie

Główne znaczenie ma tu zasada "równowagi zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności", która mówi, że jeżeli jakiemuś stanowisku w organizacji przydzielimy pewne zadanie to musimy również przyznać mu niezbędne uprawnienia oraz ustalić taki zakres odpowiedzialności, jaki zrównoważy zakres zadań i uprawnień. Zasada odpowiedzialności zakłada, że zwierzchnik ponosi pełną odpowiedzialność za prace podwładnego.

Delegowanie uprawnień - to proces w toku którego kierownik przekazuje do wykonania innym część swoich obowiązków i uprawnień.

Przyczyny delegowania uprawnień:

 • zmniejszenie obciążenia kierownika i umożliwienie mu skupienia swej uwagi na innych dziedzinach
 • lepsze przygotowanie podwładnego do rozwiązywania konkretnego problemu
 • podnoszenie kwalifikacji podwładnych

Problemy z delegowaniem uprawnień:

 • niektórzy kierownicy nie są w stanie właściwie delegować uprawnień, boją się że podwładni zagrożą ich karierze zawodowej, nie mają zaufania do podwładnych
 • podwładni boją się że nie dadzą sobie rady z zadaniem oraz że ich praca nie zostanie odpowiednio wynagrodzona, mają skłonność do unikania ryzyka i wolą żeby cała odpowiedzialność obciążyła szefa

Podobnie jak jedne osoby mogą przekazywać swoje uprawnienia innym, również całe organizacje rozwijają struktury uprawnień wiążące różne stanowiska i wydziały. W scentralizowanej strukturze organizacji, decyzje podejmowane są na wysokim szczeblu przez naczelne kierownictwo lub nawet przez jedną osobę. Władza zachowana jest na szczycie organizacji. W strukturze zdecentralizowanej usprawnienia są podzielone między większą liczbę osób na średnim i niższym szczeblu kierowania.

Konsekwencje niewłaściwego rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych

ewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może prowadzić do szeregu problemów w organizacji. Przede wszystkim, może to prowadzić do powstawania chaosu i niejasności w zakresie odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych pracowników. Bez jasno określonych uprawnień, trudno jest ustalić, kto jest odpowiedzialny za podejmowanie konkretnych decyzji, co prowadzi do braku koordynacji i efektywności w działaniu. Dodatkowo, niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może prowadzić do nadmiernego obciążenia niektórych pracowników, którzy muszą podejmować decyzje w zakresie, którego nie są w pełni kompetentni. To może prowadzić do błędów i niezadowolenia pracowników, a także do spadku jakości podejmowanych decyzji.

Niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może znacząco wpływać na efektywność i wydajność organizacji. Kiedy pracownicy nie mają odpowiednich uprawnień, nie mogą podejmować decyzji w swoim obszarze odpowiedzialności, co prowadzi do nadmiernego uzależnienia od zarządzających. To z kolei prowadzi do spowolnienia procesów decyzyjnych, a także do utrudnienia dostępu do informacji i zasobów, co wpływa negatywnie na produktywność i efektywność organizacji. Dodatkowo, niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może prowadzić do konfliktów i opóźnień w podejmowaniu decyzji. Gdy uprawnienia są niewłaściwie rozłożone, różne poziomy struktury organizacyjnej mogą mieć trudności w komunikacji i współpracy, co prowadzi do opóźnień w realizacji projektów i utrudnia osiągnięcie celów organizacji.

Niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może prowadzić do trudności w komunikacji między różnymi poziomami struktury organizacyjnej. Gdy uprawnienia są niewłaściwie rozłożone, pracownicy mogą nie mieć jasnego obrazu, do kogo się zwrócić w celu uzyskania informacji lub zatwierdzenia decyzji. To prowadzi do zamieszania, opóźnień i frustracji. Dodatkowo, niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień może prowadzić do braku zaufania między różnymi poziomami struktury organizacyjnej. Gdy pracownicy nie mają odpowiednich uprawnień, aby podejmować decyzje w swoim obszarze odpowiedzialności, inni pracownicy mogą traktować ich jako mniej kompetentnych lub nieodpowiedzialnych. To prowadzi do konfliktów i trudności w efektywnej komunikacji między różnymi poziomami organizacji.

Niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może prowadzić do konfliktów i niezadowolenia pracowników. Gdy uprawnienia są niewłaściwie rozłożone, niektórzy pracownicy mogą czuć się niedocenieni lub niekompetentni, ponieważ nie mają możliwości podejmowania decyzji w swoim obszarze odpowiedzialności. To prowadzi do frustracji i niezadowolenia z pracy, co z kolei wpływa na morale i zaangażowanie pracowników. Dodatkowo, niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może prowadzić do konfliktów między pracownikami. Gdy uprawnienia są niewłaściwie rozłożone, różne osoby mogą mieć różne zdanie na temat tego, kto powinien podejmować decyzje w konkretnych kwestiach. To prowadzi do sporów i rywalizacji, co negatywnie wpływa na atmosferę w miejscu pracy.

Niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może mieć negatywny wpływ na innowacyjność, elastyczność organizacji oraz możliwości rozwoju i awansu pracowników. Gdy uprawnienia są niewłaściwie rozłożone, pracownicy mogą nie mieć możliwości podejmowania decyzji, które mogą przyczynić się do innowacji i rozwoju organizacji. To prowadzi do utraty potencjału twórczego i ogranicza zdolność organizacji do adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Dodatkowo, niewłaściwe rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych może wpływać na możliwości rozwoju i awansu pracowników. Gdy uprawnienia są niewłaściwie rozłożone, pracownicy mogą mieć ograniczone możliwości rozwoju swoich umiejętności i kompetencji. To prowadzi do frustracji i braku motywacji do rozwoju zawodowego.

Wpływ technologii na rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych

Postęp technologiczny ma istotny wpływ na rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w organizacjach. Nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne umożliwiają automatyzację procesów oraz przekazywanie uprawnień decyzyjnych do systemów komputerowych. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji, eliminację błędów ludzkich oraz zwiększenie efektywności i wydajności organizacji. Dodatkowo, technologia umożliwia zdalne zarządzanie i podejmowanie decyzji, co zwiększa elastyczność organizacji. Przez wykorzystanie narzędzi takich jak telekonferencje czy systemy zarządzania projektami, pracownicy mogą podejmować decyzje niezależnie od swojej lokalizacji geograficznej. To ułatwia współpracę między różnymi zespołami i pozwala organizacji działać bardziej elastycznie.

Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych może prowadzić do zmian w strukturze organizacyjnej i rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych. Automatyzacja procesów może prowadzić do centralizacji niektórych funkcji i przekazywania uprawnień do systemów komputerowych. To prowadzi do zmiany roli pracowników, którzy muszą się dostosować do nowych zadań i odpowiedzialności. Dodatkowo, wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych może prowadzić do zmniejszenia potrzeby hierarchii decyzyjnej. Dzięki temu, organizacje mogą działać bardziej sprawnie i szybko, a także zwiększać zaangażowanie pracowników poprzez dawanie im większej autonomii w podejmowaniu decyzji.

Technologia umożliwia zdalne zarządzanie i podejmowanie decyzji poprzez narzędzia takie jak telekonferencje, systemy zarządzania projektami czy chmura obliczeniowa. Dzięki temu, pracownicy mogą uczestniczyć w spotkaniach i podejmować decyzje niezależnie od swojej lokalizacji geograficznej. To zwiększa elastyczność organizacji, umożliwiając pracownikom dostęp do informacji i zasobów bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Ponadto, technologia umożliwia szybsze podejmowanie decyzji poprzez eliminację barier czasowych i geograficznych. Dzięki temu, organizacje mogą działać bardziej efektywnie i skutecznie, reagując na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów.

Wykorzystanie technologii w rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. Wśród korzyści można wymienić zwiększenie efektywności i wydajności organizacji poprzez automatyzację procesów i szybsze podejmowanie decyzji. Technologia może również zwiększyć elastyczność organizacji poprzez umożliwienie zdalnego zarządzania i podejmowania decyzji. Jednakże, wykorzystanie technologii w rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych może również stworzyć wyzwania. Przede wszystkim, wymaga to odpowiedniego przygotowania i szkoleń pracowników, aby mogli skutecznie korzystać z nowych narzędzi i systemów. Ponadto, konieczne jest zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i ochrony danych, aby uniknąć naruszeń bezpieczeństwa.

Wyzwania związane z rozmieszczeniem uprawnień decyzyjnych w międzynarodowych organizacjach

Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w międzynarodowych organizacjach może napotkać szereg specyficznych wyzwań. Przede wszystkim, różnice kulturowe mogą wpływać na sposób podejmowania decyzji i preferencje dotyczące rozmieszczenia uprawnień. To może prowadzić do konfliktów i trudności w komunikacji między pracownikami z różnych kultur. Dodatkowo, różnice językowe mogą utrudniać komunikację i zrozumienie między pracownikami z różnych krajów. To może prowadzić do niejasności i błędów w podejmowaniu decyzji, co negatywnie wpływa na efektywność organizacji.

Różnice kulturowe, językowe i prawne mają istotny wpływ na rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w międzynarodowych organizacjach. Różnice kulturowe mogą wpływać na sposób podejmowania decyzji i preferencje dotyczące rozmieszczenia uprawnień. Na przykład, w niektórych kulturach decyzje podejmowane są w sposób hierarchiczny, podczas gdy w innych kulturach preferuje się podejmowanie decyzji w sposób konsensualny. To może prowadzić do konfliktów i trudności w komunikacji między pracownikami z różnych kultur. Różnice językowe mogą utrudniać komunikację między pracownikami z różnych krajów. To może prowadzić do niejasności i błędów w podejmowaniu decyzji, co negatywnie wpływa na efektywność organizacji. Różnice prawne mogą wpływać na rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w międzynarodowych organizacjach. Przepisy prawne dotyczące zarządzania i podejmowania decyzji mogą się różnić w zależności od kraju. To wymaga dostosowania rozmieszczenia uprawnień do różnych systemów prawnych i regulacji.

Brak uwzględnienia lokalnych norm i wartości w rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych może mieć negatywne konsekwencje dla organizacji. Gdy organizacja nie uwzględnia lokalnych norm i wartości, może naruszać kulturowe oczekiwania i prowadzić do konfliktów między pracownikami. To może wpływać na atmosferę w miejscu pracy i ograniczać efektywność organizacji. Dodatkowo, brak uwzględnienia lokalnych norm i wartości może prowadzić do oporu i niezadowolenia pracowników. Gdy pracownicy czują, że ich wartości i oczekiwania są ignorowane, mogą tracić motywację i zaangażowanie w pracę, co negatywnie wpływa na wyniki organizacji.

Dostosowanie rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych do różnych systemów prawnych w międzynarodowych organizacjach wymaga starannego zapoznania się z lokalnymi przepisami i regulacjami. Organizacje powinny działać zgodnie z obowiązującym prawem w poszczególnych krajach, aby uniknąć konfliktów i sankcji prawnych. Ważne jest również uwzględnienie różnic kulturowych i wartościowych w rozmieszczeniu uprawnień decyzyjnych. Organizacje powinny być świadome różnic w preferencjach kulturowych dotyczących podejmowania decyzji i uwzględniać je w swojej strukturze organizacyjnej.


Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnychartykuły polecane
Struktura organizacyjna a projektyStyl autokratycznyStruktura promienistaStruktura zespołów projektowychRodzaje struktur w projekcieKierownikRozpiętość kierowaniaKierowanieStruktura liniowo-sztabowa

Bibliografia

 • Griffin R. (2017), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2010), Zarządzanie teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków


Autor: Beata Smoleń