Styl autokratyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

Styl autokratyczny "bazuje on na zarządzaniu zorientowanym na władzę, której źródłem jest autorytet formalny; pracownicy są całkowicie uzależnieni od przełożonego będącego główną figurą w organizacji lub jej części"[1]. W przypadku stylu autokratycznego dochodzi do scentralizowania władzy. Zarządzanie głównie charakteryzuje się wydawaniem poleceń, gdzie przełożony sam podejmuje decyzje. Kierownik autokrata jest skupiony na zadaniach, a nie na ludziach. Tworzy się dystans pomiędzy pracownikami a kierownikiem[2].

Styl jaki wybierze kierownik jest uwarunkowany poprzez jego osobowość, wiedzę i doświadczenie. Poprzez wcześniejsze obserwacje przełożony - pracownik, zostały nakreślone schematy zachowania w organizacji. Kierownik posiada przekonanie, że podchodząc w odpowiedni sposób do swojej roli, będzie kierował z duża efektywnością. Wierzy on, że styl autokratyczny jest odpowiednim stylem kierowania podwładnymi[3]. Kierując w ten sposób pracownikami powoduje on straty w organizacji, ponieważ wykonując zlecone zadania nie wychylają się, nie przejmują żadnej inicjatywy. Nie mogą też samodzielnie podejmować decyzji, maleje ich odpowiedzialność za pracę[4].

TL;DR

Artykuł opisuje styl autokratycznego zarządzania, który opiera się na władzy i autorytecie przełożonego. Kierownik autokrata koncentruje się na zadaniach, a nie na ludziach, co prowadzi do dystansu pomiędzy nim a pracownikami. Styl ten powoduje brak inicjatywy i odpowiedzialności u pracowników. W artykule opisano także cechy stylu autokratycznego oraz rodzaje autokratycznych kierowników. Styl autokratyczny może być skuteczny w sytuacjach, gdzie potrzebna jest szybka decyzja lub ryzyko.

Cechy stylu autokratycznego

Zasadnicze cechy, które możemy zauważyć u menedżera autokraty, to[5][6][7]:

 • sam przydziela zadania podwładnym według własnego uznania,
 • dokładnie formułuje polecenia, bądź rozkazy,
 • nie pozwala na dyskusje z pracownikiem,
 • kontroluje wykonywanie zadań,
 • ustala cele, kierunek, który ma obrać zespół,
 • ważna jest ilość wykonanych zadań, a nie jakość,
 • nie bierze udziału w pracy zespołu,
 • nie interesują go stosunki interpersonalne w zespole,
 • utrzymuje duży dystans na linii przełożony-podwładny,
 • często stosuje sankcje, przymus,
 • motywuje pracowników strachem przed nim samym oraz jego karami,
 • ukrywa konflikty w zespole,
 • bezpośrednio ocenia pracowników bez wcześniejszych ustaleń,
 • w ocenianiu podwładnych stosuje formułę "tell and sell" ("powiedz i oczekuje wykonania"), przekazuje wyniki pracy bez możliwości odniesienia się do ocen,
 • w zespole nie budzi sympatii, lecz wzbudza nieufność,
 • jego zarządzanie może być powodem donosicielstwa w zespole.

Podział kierowników-autokratów

Wyodrębniono cztery rodzaje menadżerów, których cechuje styl autokratyczny[8]:

 • kierownicy autokraci - sami dzielą pracę w zespole, nakreślają jego cele, egzekwują ich realizację poprzez system kar i nagród, nie biorą udziału w pracy zespołu, tworzą duży dystans w stosunku do podwładnych, stosunki interpersonalne panujące w zespole nie są dla nich ważne,
 • kierownicy autokraci surowi - działają sprawiedliwie według reguł i zasad, nie wychodzą poza schemat nawet w kwestii kreatywności pracowników, chcą posiadać jak najwięcej władzy, podwładni się ich boją ponieważ są zastraszani,
 • kierownicy autokraci życzliwi - są bezwzględni wobec pracowników, lecz w przypadku posłuszeństwa stosują też nagrody, przejawiają troskę o swoich podwładnych, ale uważają, że tylko oni wiedzą jak im pomóc, w zamian liczą na podziękowania,
 • kierownicy autokraci nieudolni - charakteryzuje ich nadużywanie władzy, gdyż ich nieprzewidywalność i wiara w to, że są nieomylni skutkuje kłamstwami oraz despotycznym zarządzaniem podwładnymi.

Oddziaływanie kierownika na podwładnych

Występują warunki, w których zastosowanie stylu autokratycznego sprawdza się. W głównej mierze zależy to od relacji pomiędzy kierownikiem a pracownikiem, rodzaju realizowanych zadań oraz wpływu jaki zostaje wywierany na podwładnych. Jeśli relacje są dobre, a pracownicy wykonują codzienne, proste zadania, będą posłusznie wykonywać polecenia. W przypadku złych relacji, gdzie trudność realizowanych zadań jest duża, podwładni będą ignorować kierownika demokratę. Sprawdzi się tutaj kierownik autokrata[9]. Styl autokratyczny ma zastosowanie w sytuacjach, gdzie trzeba szybko podjąć decyzję lub ryzyko. Stosując ten styl w organizacji, gdzie kierownika i podwładnych bardzo różnią kwalifikacje, wiedza czy doświadczenie, może skutkować pozytywnymi efektami[4].


Styl autokratycznyartykuły polecane
LiderAutokracjaTypowe błędy kierownictwaStyle kierowania wg Lewina, Lippitta i WhiteRozmieszczenie uprawnień decyzyjnychSkrzynka ReddinaStyl dyrektywnyStyl kierowaniaFlegmatyk

Przypisy

 1. (B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl 2019, s. 27)
 2. (M. Sidor-Rządkowska 2013, s. 31)
 3. (A. Stabryła, S. Wawak 2014, s.16)
 4. 4,0 4,1 (A. Michalska 2015, s. 21)
 5. (P. Żukowski, R. Galla 2009, s.25)
 6. (M. Sidor-Rządkowska 2013, s.128)
 7. (A. Michalska 2015, s. 18)
 8. (A. Michalska 2015, s. 19-20)
 9. (M. Sidor-Rządkowska 2013, s.32-33)

Bibliografia

Autor: Alicja Wojciechowska