Przedsiębiorstwo krańcowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Przedsiębiorstwo krańcowe w gałęzi to takie przedsiębiorstwom które nie ponosi strat ani zysków (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s. 236).

Interpretacja

Przedsiębiorstwo krańcowe

Rys. 1. Charakterystyka krzywej kosztów przedsiębiorstwa krańcowego

Załóżmy, że w gałęzi istnieje wiele przedsiębiorstw wytwarzających taki sam produkt, sprzedawany po takiej samej cenie, lecz krzywe ich kosztów nieco się różnią.

Rysunek ilustruje krzywe kosztów dwóch firm - przedsiębiorstwa A o niskich kosztach i przedsiębiorstwa B o wysokich kosztach. W długim okresie następują dostosowania dotyczące zarówno czynników produkcji, jak i liczby przedsiębiorstw. (cena wynosi P*).

Przedsiębiorstwo A wytwarza Q_a i osiąga znaczne zyski, ponieważ cena P* jest przy tej wielkości produkcji wyższa od długoterminowych kosztów przeciętnych LAC_a. Przedsiębiorstwa o nieco wyższych kosztach osiągają trochę mniejszy zysk. Natomiast przedsiębiorstwo B, które produkuje Q_b i u którego LAC_b są równie cenie P, jest ostatnim przedsiębiorstwem, które może przetrwać w gałęzi, czyli przedsiębiorstwem krańcowym. Przedsiębiorstwo, które produkuje po kosztach wyższych niż przedsiębiorstwo krańcowe, nie może sprostać konkurencji w tej gałęzi, jeśli cena w długim okresie będzie równa P*. (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s. 236).

Przedsiębiorstwo krańcowe zostałoby wyeliminowane z rynku, gdyby nastąpił spadek rynkowej ceny produkowanego dobra lub gdyby wzrosły koszty jego produkcji, ponieważ krańcowe koszty produkcji generowane przez tego producenta są najbliżej obecnej ceny rynkowej dobra.

Wpływ konkurencji na przedsiębiorstwo krańcowe

Zmiana liczby przedsiębiorstw w branży ma istotny wpływ na równowagę rynkową. Jeśli liczba przedsiębiorstw wzrasta, konkurencja staje się bardziej intensywna, co może prowadzić do obniżenia cen i zwiększenia świadczenia usług przez przedsiębiorstwa. Jednakże, jeśli liczba przedsiębiorstw jest zbyt wysoka, może to prowadzić do nadprodukcji i nadmiernego obniżania cen, co z kolei może prowadzić do upadłości niektórych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, jeśli liczba przedsiębiorstw w branży jest niewielka, to jeden lub kilka przedsiębiorstw może mieć dominującą pozycję na rynku, co może prowadzić do ograniczenia konkurencji i wzrostu cen.

Konkurencję w branży przedsiębiorstwa krańcowego mogą wpływać różne czynniki. Przede wszystkim, wejście nowych konkurentów na rynek może zwiększyć konkurencję. Ponadto, zmiany w preferencjach i zachowaniu konsumentów mogą również wpływać na konkurencję. Na przykład, jeśli klienci bardziej preferują nowe i innowacyjne produkty, przedsiębiorstwo krańcowe może potrzebować wprowadzenia nowych strategii marketingowych, aby utrzymać konkurencyjność. Ponadto, regulacje rządowe i polityka ekonomiczna mogą mieć również istotny wpływ na konkurencję w branży przedsiębiorstwa krańcowego.

Przedsiębiorstwo krańcowe może przyjąć różne strategie w odpowiedzi na rosnącą konkurencję. Jedną z możliwości jest koncentracja na innowacjach, aby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwo może również zdecydować się na obniżenie cen, aby przyciągnąć klientów i konkurować z innymi przedsiębiorstwami. Inną strategią może być zwiększenie jakości produktów lub świadczenia usług, aby przyciągnąć klientów i utrzymać ich lojalność. Przedsiębiorstwo może także zdecydować się na rozszerzenie oferty produktów lub usług, aby zwiększyć swój udział w rynku.

Wzrost konkurencji może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla przedsiębiorstwa krańcowego. Z jednej strony, wzrost konkurencji może prowadzić do większego wyboru dla klientów i obniżenia cen. To z kolei może przyciągnąć większą liczbę klientów i zwiększyć przychody przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, wzrost konkurencji może prowadzić do mniejszych marż zysków dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może być zmuszone do obniżenia cen lub zwiększenia wydatków na marketing, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Wzrost konkurencji może również zwiększyć presję na przedsiębiorstwo, aby stale doskonalić swoje produkty i usługi.

Konkurencja może mieć duży wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstwa krańcowego. Jeśli przedsiębiorstwo jest w stanie utrzymać konkurencyjność i przyciągnąć klientów, może zwiększyć swoją pozycję rynkową. Przedsiębiorstwo może zdobyć większy udział w rynku, zwiększyć przychody i zyski oraz zyskać większe zaufanie klientów. Jednakże, jeśli przedsiębiorstwo nie jest w stanie sprostać konkurencji i utrzymać swojej pozycji na rynku, może stracić udziały w rynku, przychody i klientów. Przedsiębiorstwo może znaleźć się w trudnej sytuacji i być zmuszone do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej konkurencyjności.


Przedsiębiorstwo krańcoweartykuły polecane
Cena zamknięciaKonkurencja monopolistycznaMonopol naturalnyDługi okresStrategia penetracjiPolipolMonopsonPrzychód krańcowySpadek sprzedaży

Bibliografia

  • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Ekonomia: Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Anna Krawiec