Cena zamknięcia

Z Encyklopedia Zarządzania

Cena zamknięcia to cena, przy której producentowi jest obojętne, czy wytwarza, czy nie; jest ona równa przeciętnym kosztom zmiennym (E.Czarny 2006, s. 141). Inaczej mówiąc cena zamknięcia to cena równa przeciętnym kosztom zmiennym.

Dopóki cena produktu jest wyższa od poziomu przeciętnego kosztu zmiennego, przedsiębiorstwo nie przerywa produkcji, gdyż cena pokrywa koszty bieżące związane z produkcją oraz część kosztów stałych. Gdyby cena spadła poniżej tego poziomu, w celu uniknięcia powiększania strat przedsiębiorstwo powinno zaprzestać produkcji.

W krótkim okresie nawet gdy cena produktu będzie równa lub niższa od przeciętnego kosztu zmiennego i produkcja stanie się ewidentnie nieopłacalna, przedsiębiorca może zastanawiać się nad celowością kontynuowania produkcji w celu utrzymania dotychczasowych powiązań z nabywcami, oraz dodatkowymi kosztami związanymi z ewentualnym późniejszym, ponownym wchodzeniem przedsiębiorstwa na rynek. W przypadku występowania takiej sytuacji w długim okresie przedsiębiorstwo nie ma możliwości utrzymania się na rynku.

Cena zamknięcia w finansach

W finansach cena zamknięcia jest używana do określenia ceny, po której zamknięto ostatnią transakcję na danym rynku (np. giełda papierów wartościowych). Cena zamknięcia jest ważnym wskaźnikiem dla inwestorów i analityków rynku, ponieważ pozwala na określenie tendencji na rynku oraz poziomu cen aktywów.

Cena zamknięcia jest często używana do określenia rentowności inwestycji, ponieważ pozwala na porównanie ceny zakupu i ceny sprzedaży. Jest także ważnym składnikiem wielu wskaźników analizy technicznej, takich jak indeks Dow Jones czy wskaźnik RSI.

Cena zamknięcia jest także ważna dla funduszy inwestycyjnych, ponieważ jest używana do określenia wartości netto funduszu. Cena zamknięcia jest również ważna dla działalności tradingowej, ponieważ pozwala na określenie poziomu cen aktywów oraz na zidentyfikowanie potencjalnych okazji do zakupu lub sprzedaży.

Cena zamknięcia w innych branżach

W innych dziedzinach, takich jak przemysł, cena zamknięcia może odnosić się do ceny końcowej, po której zamknięto transakcję lub umowę. Przykładowo:

  • w branży nieruchomości, cena zamknięcia może oznaczać cenę, po której zakończyła się transakcja zakupu lub sprzedaży danej nieruchomości.
  • w branży budowlanej, cena zamknięcia może oznaczać cenę końcową, po której zakończyła się transakcja zakupu lub sprzedaży dóbr budowlanych, umowa na budowę budynku, mostu itp.
  • w przemyśle samochodowym cena zamknięcia może oznaczać cenę końcową, po której zamknięto transakcję lub umowę na dostawę części samochodowych.
  • w logistyce cena zamknięcia może oznaczać cenę końcową, po której zamknięto transakcję lub umowę na usługi transportowe lub magazynowe.

W każdym z tych przypadków, cena zamknięcia jest istotna dla kosztów i rentowności przedsiębiorstwa.

Cena zamknięcia w analizie technicznej

W analizie technicznej istnieje wiele wskaźników, które wykorzystują cenę zamknięcia do oceny rentowności inwestycji. Na przykład, wskaźnik średniej kroczącej, który oblicza średnią cen zamknięcia w określonym okresie i służy do identyfikacji trendów rynkowych. Również wskaźnik oscylatora stochastycznego, który porównuje aktualną cenę zamknięcia do zakresu cen w określonym okresie, aby określić, czy aktywo jest nadmiernie wykupione czy wyprzedane.

Fundusze inwestycyjne wykorzystują cenę zamknięcia do określenia wartości netto funduszu (NAV), czyli wartości jednostki uczestnictwa w funduszu. Cena zamknięcia jest jednym z czynników, które wpływają na zmiany wartości netto funduszu. Inwestorzy monitorują cenę zamknięcia, aby ocenić, czy wartość ich inwestycji wzrosła lub spadła.

Korzystanie z ceny zamknięcia jako wskaźnika inwestycyjnego ma wiele zalet. Po pierwsze, cena zamknięcia jest łatwo dostępna i aktualizowana na bieżąco, co umożliwia inwestorom śledzenie zmian wartości aktywów. Po drugie, cena zamknięcia jest jednym z najważniejszych wskaźników, które odzwierciedlają sentyment inwestorów i siłę podaży i popytu na rynku.

Jednak istnieją także pewne ograniczenia korzystania z ceny zamknięcia jako wskaźnika inwestycyjnego. Po pierwsze, cena zamknięcia nie uwzględnia wszelkich informacji i wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wartość aktywu po zamknięciu sesji giełdowej. Ponadto, niektóre inwestycje, takie jak instrumenty pochodne, mogą mieć zmienne ceny zamknięcia, co utrudnia ocenę ich wartości.


Cena zamknięciaartykuły polecane
Przedsiębiorstwo krańcoweOptymalna wielkość zamówieniaStrategia wzrostu zysku i sprzedażyStrategia cenowaKalkulacja cen w monopoluKonkurencja monopolistycznaPrzychód krańcowyStrategia zbierania śmietankiPopyt inwestycyjny

Bibliografia

  • Czarny E. (2006), Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2016), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Witold Mruk