Lista pytań audytowych

Z Encyklopedia Zarządzania

Lista pytań audytowych - jest to zbiór pytań na które audytor zbiera odpowiedzi w trakcie przygotowania i prowadzenia audytu. Zamiennie do listy pytań audytowych stosuje się nazwy: lista pytań pomocniczych oraz check-lista. Taka lista stanowi dużą pomoc dla osoby przeprowadzającej audyt.

Korzystanie z listy pytań audytowych służy:

 • zachowaniu logicznej kolejności badania,
 • przypomnieniu, aby nie pominąć jakiegoś elementu,
 • ułatwieniu sporządzania uwag do raportu pisanego po zakończeniu badania,
 • jako dowód przeprowadzonego audytu - jest częścią dokumentacji.

Nie istnieje jedna standardowa list pytań audytowych, każdy audytor tworzy sobie własną (dostosowaną do swoich potrzeb) w zależności od doświadczenia oraz zakresu badania. Listę należy na bieżąco aktualizować o zmieniające się przepisy i dostosowywać do sytuacji. Pytania znajdujące się na liście można podzielić na dziesięć grup:

 1. Zdecydowanie się na przeprowadzenie audytu (np. Czy wiem kto jest moim klientem?)
 2. Uzyskanie informacji od zlecającego badanie (np. Czy klient określił cel badania?)
 3. Pierwszy kontakt z badanym podmiotem (np. Czy wiem jak się zachowywać w stosunku do przyszłego audytowanego?)
 4. Przygotowanie audytu (np. Czy wyznaczyłem termin badania?)
 5. Spotkanie rozpoczynające audyt (np. Czy wiem co chcę przekazać na spotkaniu otwierającym?)
 6. Odbycie wizyty w badanym przedsiębiorstwie (np. Czy rozmówca udziela odpowiedzi na temat?)
 7. Spotkanie audytorów (np. Czy mam wszystkie potrzebne informacje?)
 8. Spotkanie kończące audyt (np. Czy wszyscy zrozumieli moją wypowiedź?)
 9. Raport z audytu (np. Czy wnioski z badania nie są powierzchowne?)
 10. Po zakończonym audycie (np. Czy jestem zadowolony z przebiegu audytu?)

Listę pytań audytowych należy traktować jako zbiór wytycznych ułatwiających pracę audytora, a nie jako sztywne ramy. Trzeba korzystać z niej inteligentnie, zachowując profesjonalizm i elastyczność na sygnały z zewnątrz.

Tworzenie i dostosowywanie listy pytań audytowych

Proces tworzenia listy pytań audytowych wymaga podjęcia odpowiednich kroków, aby stworzyć efektywną i kompleksową listę pytań. W pierwszej kolejności audytor musi dokładnie zrozumieć cel audytu oraz zakres badania. Następnie należy przeprowadzić analizę ryzyka, identyfikując obszary, które są najbardziej podatne na błędy, oszustwa lub nieprawidłowości. W oparciu o te informacje można opracować pytania, które pomogą w identyfikacji potencjalnych problemów i ryzyk. Istotne jest również uwzględnienie obowiązujących przepisów i standardów, które są związane z branżą lub obszarem działalności audytowanego podmiotu.

Przy wyborze pytań do listy audytowej należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Pytania powinny być związane z celami audytu i mieć związek z obszarami, które są kluczowe dla organizacji. Powinny być również jasne, precyzyjne i łatwe do zrozumienia. Ważne jest również uwzględnienie różnych typów pytań, takich jak pytania otwarte i zamknięte, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji. Wreszcie, należy uwzględnić możliwość porównania odpowiedzi z przyjętymi standardami lub wskaźnikami, aby ocenić poziom zgodności i efektywności działalności audytowanej organizacji.

Organizacja listy pytań

Aby utrzymać logiczną kolejność badania, lista pytań audytowych powinna być starannie zaplanowana i zorganizowana. Może być podzielona na sekcje lub kategorie tematyczne, które odpowiadają różnym obszarom działalności organizacji. W ramach każdej sekcji można ustalić logiczną kolejność pytań, aby zapewnić spójność i ułatwić przeprowadzenie audytu. Dodatkowo, można użyć oznaczeń lub numeracji pytań, aby ułatwić śledzenie postępu i zapewnić kompletność badania.

Audytorzy mają różne doświadczenia i obszary specjalizacji, dlatego ważne jest, aby dostosować istniejącą listę pytań audytowych do swoich potrzeb. Audytor może dodać dodatkowe pytania, które są istotne dla konkretnej organizacji lub obszaru działalności. Może również zmodyfikować istniejące pytania, aby lepiej odzwierciedlały specyficzne wymagania audytu. Dostosowywanie listy pytań audytowych do własnych potrzeb pozwala audytorowi skoncentrować się na istotnych obszarach i uzyskać bardziej wartościowe informacje.

Regularna aktualizacja listy pytań audytowych jest niezwykle ważna, aby uwzględnić zmieniające się przepisy, standardy i sytuacje. Przepisy i wymagania prawne mogą się zmieniać, dlatego audytor musi być na bieżąco z nowymi przepisami i uwzględniać ich wpływ na audyt. Ponadto, organizacje mogą również zmieniać swoje procedury, procesy lub cele, dlatego lista pytań audytowych musi być dostosowywana do tych zmian. Aktualizacja listy pytań audytowych pozwala na utrzymanie jej efektywności i aktualności.

Wykorzystanie listy pytań audytowych w praktyce

Podczas przeprowadzania audytu, lista pytań audytowych jest niezwykle pomocna w skutecznym zbieraniu informacji i analizie działalności audytowanej organizacji. Audytor może odwoływać się do listy pytań, aby upewnić się, że przeoczył żadne istotne pytania. Może również wykorzystać listę pytań jako punkt odniesienia podczas rozmowy z pracownikami lub przeglądu dokumentów. Efektywne korzystanie z listy pytań audytowych pozwala audytorowi na skupienie się na kluczowych obszarach i uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat działalności organizacji.

Lista pytań audytowych pomaga w utrzymaniu logicznej kolejności badania, co jest istotne dla kompletności i skuteczności audytu. Dzięki odpowiedniej organizacji listy, audytor może skoncentrować się na każdym obszarze działalności organizacji w odpowiedniej kolejności. To zapobiega pominięciu istotnych elementów i umożliwia bardziej skuteczne przeprowadzenie audytu. Audytor może śledzić postęp w badaniu, odhaczać zadane pytania i upewnić się, że żadne istotne obszary nie zostały pominięte.

Lista pytań audytowych może być również pomocna przy sporządzaniu uwag do raportu z audytu. Audytor może odwoływać się do pytań i odpowiedzi, aby wspierać swoje wnioski i rekomendacje. Lista pytań audytowych zapewnia strukturę i systematyczność w sporządzaniu uwag, co ułatwia czytanie i zrozumienie raportu przez odbiorców. Dodatkowo, audytor może odnieść się do pytań, które nie uzyskały satysfakcjonujących odpowiedzi, i uwzględnić je w uwagach dotyczących obszarów wymagających ulepszeń.

Elastyczne podejście do listy pytań

Lista pytań audytowych nie powinna być sztywnym narzędziem, ale raczej elastycznym wsparciem dla audytora. Audytor powinien być w stanie dostosować się do konkretnej sytuacji i zachować profesjonalizm, jednocześnie wykorzystując listę pytań audytowych. Czasami audytor może zauważyć, że w danym przypadku niektóre pytania nie są istotne lub nie mają sensu. W takiej sytuacji audytor może zdecydować się na pominięcie tych pytań lub doprecyzowanie ich w celu uzyskania bardziej wartościowych informacji.

Korzystanie z listy pytań audytowych może być jeszcze bardziej efektywne, jeśli zastosuje się odpowiednie techniki i strategie. Przede wszystkim audytor powinien być dobrze przygotowany i zapoznać się z listą pytań przed przeprowadzeniem audytu. Ważne jest również zadawanie pytań w sposób otwarty i niezależny, aby uzyskać szczere i wartościowe odpowiedzi. Audytor powinien słuchać uważnie odpowiedzi i zadawać dodatkowe pytania, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo, audytor może również wykorzystać techniki takie jak benchmarking czy analiza trendów, aby uzyskać dodatkowe informacje i porównać wyniki z innymi organizacjami.

Znaczenie listy pytań audytowych dla skutecznego zarządzania

Lista pytań audytowych jest nieocenionym narzędziem do identyfikacji obszarów, w których organizacja może poprawić swoje działania. Audytor może skoncentrować się na pytaniach dotyczących kluczowych obszarów działalności, aby ocenić ich skuteczność i zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń. Lista pytań audytowych pozwala na systematyczne i kompleksowe badanie organizacji, co ułatwia identyfikację słabych punktów i możliwości poprawy.

Lista pytań audytowych jest również przydatna w zapewnianiu zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami. Audytor może skoncentrować się na pytaniach dotyczących przepisów i wymagań prawnych, aby ocenić, czy organizacja działa zgodnie z nimi. Lista pytań audytowych stanowi punkt odniesienia, który pomaga upewnić się, że wszystkie istotne przepisy i standardy są przestrzegane. Dzięki temu organizacja może uniknąć kar i sankcji oraz zbudować reputację jako wiarygodny i odpowiedzialny podmiot.

Korzystanie z listy pytań audytowych może przyczynić się do doskonalenia procesów w organizacji. Audytor może skupić się na pytaniach dotyczących procesów i procedur, aby ocenić ich skuteczność i efektywność. Na podstawie wyników audytu, organizacja może wprowadzać zmiany i ulepszenia w swoich procesach, aby osiągnąć lepsze wyniki. Lista pytań audytowych stanowi więc narzędzie, które pomaga organizacji w doskonaleniu swoich działań i zapewnieniu ciągłej poprawy.

Istnieje wiele przykładów, w których korzystanie z listy pytań audytowych przyczyniło się do osiągnięcia lepszych wyników. Na przykład, audytorzy mogą wykorzystać listę pytań audytowych do oceny skuteczności działań marketingowych organizacji. Pytania dotyczące celów marketingowych, strategii promocji i wyników kampanii mogą pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy. Innym przykładem może być wykorzystanie listy pytań audytowych do oceny skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi. Pytania dotyczące rekrutacji, oceny pracowników i rozwoju kompetencji mogą pomóc w identyfikacji obszarów, w których organizacja może doskonalić swoje praktyki HR.

Lista pytań audytowych może przyczynić się do podniesienia poziomu zarządzania w organizacji i osiągnięcia lepszych wyników. Audytorzy mogą skupić się na pytaniach dotyczących kluczowych obszarów zarządzania, takich jak strategia, cele, procesy i monitorowanie wyników. Lista pytań audytowych umożliwia kompleksową ocenę tych obszarów i identyfikację obszarów, w których organizacja może poprawić swoje działania. Dzięki temu, organizacja może doskonalić swoje procesy zarządzania, podejmować lepsze decyzje i osiągać lepsze wyniki.


Lista pytań audytowychartykuły polecane
WywiadSelekcjaReferencjeRozmowa kwalifikacyjnaDevelopment centresLista kontrolna audytoraAssessment centerBadania jakościoweKwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)

Bibliografia

 • Pawłowska H., Rączka M., Tabor A., Truś S., Nowoczesne zarządzanie jakością, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
 • Saunders E. (2002), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUCATOR, Częstochowa


Autor: Anna Szkamruk