Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

Kwestionariusz to zbiór pytań służący do uzyskania odpowiedzi. Składa się z wprowadzenia, części merytorycznej, metryczki i podziękowań. Metryczka dostarcza informacji na temat respondentów. Przedstawiony kwestionariusz dotyczy badania zadowolenia pracowników firmy i zawiera pytania dotyczące stanowiska, atmosfery w pracy, warunków pracy, wynagrodzenia, relacji z przełożonymi, szkoleń i innych aspektów związanych z pracą.

Kwestionariusz

Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w uporządkowany sposób, utwierdzony na papierze lub w innej formie (np. jako arkusz elektroniczny) w celu uzyskania żądanych odpowiedzi. Kwestionariusz wykorzystuje się, jako narzędzie badawcze w celu uzyskania niezbędnych informacji. Literatura przedmiotu wyróżnia dwa rodzaje kwestionariuszy. Kwestionariusz ankietowy to taka forma narzędzia badawczego, w którym sam ankietowany odczytuje pytania i udziela on odpowiedzi na nie. Druga forma kwestionariusza jest taka, w której występuje ankieter, jego zadaniem jest odpowiednie (zazwyczaj prowadzący wywiad ma postępować zgodnie ze wskazówkami autora kwestionariusza) odczytywanie pytań respondentowi, a także zapisywaniem jego odpowiedzi. Kwestionariusze podlegają ocenie standaryzacji, która jest wyznacznikiem normalizacji zmiennych.

Budowa kwestionariusza

Kwestionariusz składa się z następujących elementów:

 • wprowadzenie - zawiera informacje o osobie lub instytucji, która przeprowadza badanie. Ponadto we wprowadzeniu określony jest cel badań oraz informacja o anonimowości badania lub jej braku,
 • część merytoryczna - w niej znajdują się pytania ułożone w odpowiedniej kolejności dotyczące celu i problemów badania,
 • metryczka - w tej części znajdują się pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych respondentów,
 • podziękowania - krótkie podziękowania respondentowi za wzięcie udziału w badaniu.

Metryczka

Metryczka jest integralną częścią kwestionariusza, która dostarcza autorowi badania licznych informacji dotyczących respondentów. W przypadku badań dotyczących zmiennych, socjodemograficznych część metryczkowa jest analizowana z szczególną dokładnościom, gdyż w niej znajdują się pytania dotyczące bezpośrednio celu badania. W przypadku badań z innego rodzaju zmiennymi, metryczka również musi znaleźć się w kwestionariuszu. Pomimo braku bezpośredniej zależności pomiędzy pytaniami metryczkowymi, a celem badań są one źródłem istotnych informacji dla autora badania. W toku dalszych analiz dzięki powiązaniom, pomiędzy pytaniami merytorycznymi i metryczkowmi autor może wyciągnąć dodatkowe wnioski z przeprowadzonego badania (np. płeć respondenta wpływa na wynik badania).

Przykładowy kwestionariusz

1 Zajmowane stanowisko?

 • kierownicze
 • specjalistyczne
 • pracownik fizyczny

2 Okres zatrudnienia w firmie:

 • Mniej niż rok
 • 1-2 lat
 • 3-5 lat
 • 5-10 lat
 • Powyżej 10 lat

3 Atmosfera panująca w firmie jest...?

 • Raczej satysfakcjonująca
 • Zdecydowanie satysfakcjonująca
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

4 Poziom stabilności zatrudnienia w ramach firmy jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

5 Fizyczne warunki pracy w firmie (wyposażenie stanowiska pracy, narzędzia itd.) są...?

 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

6 Pakiet socjalny oferowany przez firmę jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

7 Forma zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę) jest...?

 • Raczej satysfakcjonująca
 • Zdecydowanie satysfakcjonująca
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

8 Obecny poziom wynagrodzenia jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

9 Swoje relacje z bezpośrednim przełożonym uważam za...?

 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

10. Obecny poziom wynagrodzenia jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonująca
 • Zupełnie niesatysfakcjonująca

11. Rekrutacja odbywa się zgodnie z przyjętymi rynkowymi standardami:

 • Zdecydowanie tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie

12. Sposób awansowania pracowników jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

13. Sposób rozstawania się z pracownikami przez firmę jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

14. Szkolenia oferowane przez firmę są...?

 • Raczej satysfakcjonujące
 • Zdecydowanie satysfakcjonujące
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujące
 • Zupełnie niesatysfakcjonujące

15. Obecny zakres obowiązków jest...?

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

16. Firma ma szacunek i zrozumienie wobec moich obowiązków rodzinnych:

 • Zawsze ma
 • Raczej ma
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie ma
 • Zupełnie nie ma

17. Zaobserwowałem lub doświadczyłem dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek itd.):

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

18. Poleciłbym znajomemu zatrudnienie w tej firmie:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

19. Współpracownicy udzielają mi informacji wtedy, gdy tego potrzebują:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

20. Mój przełożony dobrze zna się na mojej pracy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

21. Mój wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez mojego przełożonego:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

22. Całkowity poziom mojego wynagrodzenia w stosunku do ofert innych firm na rynku jest...?

 • Zdecydowanie niższy
 • Raczej niższy
 • Nie mam zdania
 • Raczej wyższy
 • Zdecydowanie wyższy

23. Zależność między płacą a osiąganymi przeze mnie wynikami pracy oceniam jako:

 • Raczej satysfakcjonujący
 • Zdecydowanie satysfakcjonujący
 • Nie mam zdania
 • Raczej niesatysfakcjonujący
 • Zupełnie niesatysfakcjonujący

24. W mojej pracy wykorzystuję posiadane kwalifikacje:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

25. W swojej pracy mam jasno zdefiniowane cele:

 • Na pewno tak
 • Raczej tak
 • Nie mam zdania
 • Raczej nie
 • Na pewno nie

26. Mam poczucie, że wpływam na sukces firmy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

27. Jestem poinformowany o planach firmy:

 • Zupełnie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Nie mam zdania
 • Raczej się zgadzam
 • Zupełnie się zgadzam

28. Wiek:

 • Mniej niż 20 lat
 • 20-30 lat
 • 30-40 lat
 • 50-60 lat
 • Powyżej 60 lat

29. Płeć:

 • Kobieta
 • Mężczyzna

30. Wykształcenie:

 • Podstawowe
 • Zawodowe
 • Średnie
 • Niepełne wyższe
 • Wyższe
Proces.gif

To tylko przykład procesu.

Nie traktuj go jako idealny wzorzec, a raczej jako wersję poglądową.

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DOTYCZĄCY BADANIA ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW FIRMY


Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników (ankieta)artykuły polecane
Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatówWywiad pogłębiony z kandydatemSelekcjaList polecającyDevelopment centerProcedura doboru personeluAbsencjaWywiadWartościowanie pracy

Bibliografia

Autor: Urszula Kozłowska, Małgorzata Kwiatkowska, Mariusz Kaczor