Ewidencja wynagrodzeń pracowników

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Lista płac)
Ewidencja wynagrodzeń pracowników
Polecane artykuły


Wynagrodzenie pracownika to ogół wypłat pieniężnych brutto tj. bez potrąceń oraz świadczeń w naturze, należnych z tytułu stosunku pracy lub za wykonanie określonej pracy, wypłacane osobom fizycznym (Rachunkowość... 2006, 131) Wynagrodzenie może być obliczane na podstawie ilości rzeczywiście przepracowanych godzin lub efektów pracy.

Budowa listy płac

Podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia wynagrodzeń pracownikom jest lista płac. Dokument ten nie ma narzuconych kryteriów jego wyglądu przez przepisy prawa, jednakże pracownicy muszą zostać poinformowani o wszystkich naliczeniach w ich wynagrodzeniach. Toteż ustawodawca zawarł najważniejsze informacje i wymogi sporządzania tego dokumentu w kilku źródłach, m.in.w Kodeksie pracy (w tym dokumencie ustawodawca narzuca pracodawcy m.in.obowiązek sporządzania listy obecności, listy płac oraz innym dokumentów potwierdzających czas pracy pracowników i przepracowane przez nich godziny). [1]

Dlatego też, każda lista płac wygląda podobnie i składa się z bardzo podobnych pozycji. Dlatego można powiedzieć, że lista płac jest:

 • "podstawą do wypłaty pensji pracownikom, po przeliczeniu wynagrodzenia

od brutto do netto,

 • podstawą do rozliczenia pracodawcy z ZUS z tytułu naliczonych składek na

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaconych zasiłków finansowanych z funduszu ubezpieczeń społecznych,

 • podstawą do rozliczenia pracodawcy z urzędem skarbowym i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • udokumentowaniem kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez pracodawcę z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze finansowanych przez pracodawcę,
 • podstawą do sporządzenia dokumentacji księgowo-finansowej rozliczającej wydatki poniesione ze środków pracodawcy na poczet wynagrodzeń pracowniczych, tak by stosowne rozliczenie księgowe spowodowało zaliczenie ich

w koszty uzyskania przychodu danej firmy,

 • podstawą do zweryfikowania poprawności naliczonych i należnych świadczeń na rzecz pracowników zarówno przez samych pracowników, jak i instytucje zewnętrzne do tego upoważnione."[2]

Potrącenia w wynagrodzeniach

Wynagrodzenie brutto jest pomniejszane o potrącenia. Wyróżnia się potrącenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Do potrąceń obowiązkowych zalicza się składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrącenia z tytułów egzekucyjnych i wykonawczych. Składki emerytalne i rentowe opłacane są w równych częściach przez pracownika oraz pracodawcę; składki chorobowe w całości opłaca pracownik, a składki wypadkowe w całości pokrywa pracodawca. Potrącenia dobrowolne to te, na które pracownik wyraził zgodę na piśmie, np. raty pożyczek, potrącenia za niedobory. Po uwzględnieniu potrąceń uzyskuje się wynagrodzenie netto, które będzie wypłacone pracownikowi.

Przedsiębiorstwo dodatkowo zobowiązane jest do naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ewidencja wynagrodzeń

Do ewidencji w księgach rachunkowych rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń pieniężnych można zastosować jedno konto syntetyczne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Typowe księgowanie wynagrodzeń w tym przypadku przebiega następująco: WN Koszty według rodzajów, MA Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń. W praktyce stosuje się dodatkowo konto Rozliczenie wynagrodzeń.

Po stronie WN konta Rozliczenie wynagrodzeń księguje się:

 • potrącenia (dobrowolne i obowiązkowe),
 • należny podatek dochodowy,
 • wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
 • wypłatę wynagrodzenia netto.

Po stronie MA księguje się:

 • wynagrodzenie brutto na podstawie listy płac.

Do konta Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń należy prowadzić ewidencję szczegółową, która powinna zapewnić ustalenie kwoty i struktury wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego, z całego okresu zatrudnienia.

Bibliografia

 • Fliegner, W. (2013). Procesowy model ewidencji księgowej. Studia Oeconomica Posnaniensia, Poznań
 • Garbusewicz W., Kołaczyka Z. (red.) (2000). Zagadnienia rachunkowości finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 • Jankowska M. (red.) (2013). Wynagrodzenia w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa
 • Matuszewicz J., Matuszewicz P. (2001). Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Warszawa
 • Zeszyt Metodyczny Rachunkowość. (2006). nr 14, Wydawnictwo Podatkowe Gofin, Gorzów Wlkp.
 • Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości Dz.U. z 1994r. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami.

Przypisy

 1. Jankowska M. (red.) (2013). Wynagrodzenia w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, s. 9-11
 2. Jankowska M. (red.) (2013). Wynagrodzenia w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, s. 11-12

Autor: Piotr Byrski, Justyna Kurzawa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.