Stawka godzinowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Stawka godzinowa to sposób wynagradzania pracownika. Jaka sama nazwa wskazuje jest to kwota, którą otrzyma pracownik za wykonywanie ustalonej pracy w określonym czasie - przez jedną godzinę zegarową. Z tym pojęciem ściśle łączy się pojęcie minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

TL;DR

Stawka godzinowa to kwota, którą pracownik otrzymuje za wykonywanie pracy przez jedną godzinę. Minimalna stawka godzinowa jest ustalana przez ministerstwo i dotyczy umów zlecenia. Obowiązek przestrzegania minimalnej stawki godzinowej ciąży na pracodawcach. W Polsce minimalna stawka godzinowa ulegała zmianom, obecnie wynosi 14,70 zł. Na przestrzeni lat stawka minimalna w Polsce jest znacznie niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają minimalnej stawki godzinowej, podlegają karze grzywny.

Stawka godzinowa netto i brutto

Stawka godzinowa netto jest to stawka brutto pomniejszona o należne podatki, potrącenia i obowiązkowe składki. Kwota netto, jest to tzw. kwota "na rękę", czyli ta, którą pracownik rzeczywiście otrzyma za wykonaną pracę.

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa jest ustalana przez ministerstwo na kolejne okresy, uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od siły nabywczej pieniądza, inflacji, poziomu bezrobocia. Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów zlecenia lub umów o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu, reguluje ją Kodeks cywilny. Stawka ta dotyczy również umów zawartych ustnie, musi być jednak ustalony sposób potwierdzenia przepracowanej liczby godzin. Gwarancją otrzymywania minimalnej stawki godzinowej objęte są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do osób samo zatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących stawek minimalnych ciąży po stronie pracodawców.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej

Wysokość minimalnej stawki godzinowej to kwota, którą otrzyma zleceniobiorca za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług, która podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, według zasad określonych w przepisach, z ewentualnym potrąceniami wierzytelności oraz egzekucji, z uwzględnieniem Kodeksu postępowania cywilnego.

Wysokość wynagrodzenia może być ustalana dowolnie, zarówno na okres miesiąca, jak i roku, ważne jest natomiast, aby w przeliczeniu na jedną godzinę zegarową pracy, stawka nie wynosiła mniej, niż określona przepisami na dany okres stawka minimalna.

Zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej na przestrzeni lat w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat minimalna stawka godzinowa ulegała zmianom wiele razy.

Rok 2016 2017 2018 2019
Stawka godzinowa brutto 12,00 zł. 13,00 zł. 13,70 zł. 14,70 zł.

Stawka na 2019 r. została ustalona przez Radę Ministrów 11.09.2018 r. i wejdzie w życie 01.01.2019 r[1]

Przestrzeganie zasad dotyczących minimalnej stawki godzinowej

Przedsiębiorca, który nie zastosuje się do określonych zasad określonych w przepisach, dotyczących minimalnej stawki godzinowej podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Minimalna stawka godzinowa w innych krajach Unii Europejskiej

Dla porównania minimalna stawka godzinowa w Niemczech w 2018 r. wynosiła: 8,84 euro brutto x 4,3022 (kurs NBP z 12.10.2018 r.), co daje 38,03 zł. za godzinę zegarową pracy. W Irlandii natomiast w 2018 r. jest to: 9,55 euro za godzinę x 4,3022 (kurs NBP z 12.10.2018 r.), co daje 41,09 zł. za godzinę zegarową pracy. Francja natomiast może się poszczycić najwyższą stawką ze wszystkich tu porównywanych, która w 2018 r. wynosiła: 9,88 euro brutto za godzinę x 4,3022 (kurs NBP z 12.10.2018 r.), co daje 42,51 zł. za godzinę zegarową pracy. Co warto zauważyć, kwoty te mają tendencję wzrostową w ciągu kilku ostatnich lat, we wszystkich wyżej wymienionych państwach.

Wartość tych stawek pokazuje, że Polska minimalna stawka godzinowa, jest znacząco niższa względem, tej ustalonej w krajach Europy zachodniej. Duże tendencje wzrostowe, świadczą o naturalnym procesie dążenia do zrównania tych wartości na terenie całej Unii Europejskiej.


Stawka godzinowaartykuły polecane
Minimalna stawka godzinowaNagroda jubileuszowaŚwiadczenie urlopoweMinimalne wynagrodzeniePrzeciętne wynagrodzeniePraca nakładczaKarta pracyPodstawa wymiaru składekEkwiwalent za urlop

Przypisy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Teresa Witek