Kartoteka pracownika

Kartoteka pracownika
Polecane artykuły


Kartoteka pracownika jest nieodzownym elementem wspomagającym zarządzanie danymi kadrowymi pracowników i przedsiębiorstwa. Służy do ewidencji, zarządzania i gromadzenia dokumentacji kadrowo-płacowych. Ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Porządkuje i tworzy wiele dokumentów niezbędnych do generowania płac pracowników.

Zawartość

Kartoteka pracownika zawiera:

 • dane personalne pracownika:
 • imię, nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia pracownika,
 • stan cywilny,
 • płeć,
 • dane o dowodzie osobistym,
 • adres zameldowania, adres zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • urząd skarbowy
 • PESEL, NIP,
 • dane o kontach bankowych pracownika,
 • zdjęcie
 • rodzaj stosunku do służby wojskowej (uregulowany, nieuregulowany, poborowy itp.),
 • dane o kodzie tytułu ubezpieczenia, oddział NFZ oraz o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, którym podlega pracownik,
 • dane o podstawach składek emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych
 • informacja o karalności bądź niekaralności,
 • informacje dotyczące badań lekarskich,
 • dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej o wypadku,
 • ewidencja członków rodziny z wyszczególnieniem osób (dzieci), na które przysługuje zasiłek rodzinny, automatycznie później wypłacany na liście wynagrodzeń
 • osoby, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
 • typ ukończonej szkoły, nazwa szkoły, kierunek, tytuł zawodowy, zawód wyuczony,
 • rodzaj i stopień znajomości języka obcego,
 • staże, praktyki (miejsca i daty)
 • rodzaje ukończonych kursów, daty ukończenia.
 • historię zatrudnienia pracownika i dane dotyczące obecnego stanowiska
 • rodzaj zatrudnienia, wymiar etatu,
 • charakter procesu pracy,
 • wynagrodzenie: płaca podstawowa,
 • stawki zaszeregowania, dodatki stałe i okresowe do płac, prowizje regulaminowe i uznaniowe,
 • system wynagradzania
 • chorobowe wypłacane przez ZUS,
 • źródło naboru,
 • ilość dni wykorzystanego urlopu,
 • ilość wykorzystanych dni choroby na poczet bieżącego roku,
 • dane o pożyczkach oraz ewidencję ich spłat,
 • dane związane z naliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • dane z zakresu przebiegu pracy w innych przedsiębiorstwach: nazwa firmy, czas pracy (daty), stanowisko, powód zwolnienia, kod zaliczania do stażu pracy,
 • dane z zakresu przerw w zatrudnieniu (urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, urlop macierzyński, urlop na żądanie, urlop okolicznościowy).

Wykorzystanie

Dzięki danym zawartym w karcie pracownika, pracodawca może podejmować decyzję z zakresu:

 • wysokości płac, wysokości i ilości ewentualnych podwyżek, nagród bądź premii,
 • awansu bądź degradacji,
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • faktycznego stanu stażu pracownika,
 • zwalniania pracownika,
 • rekrutacji nowych pracowników.

Obecnie kartoteki pracowników są skomputeryzowane i stanowią część programów obsługujących systemy kadrowo-płacowe. Takimi programami są np. R2płatnik, HRB, PSKP. Wszystkie dane znajdujące się w kartotece i zmiany do niej wprowadzane są rejestrowane z możliwością wydruku.

Bibliografia

 • D. Makowska, Wynagrodzenia 2000, ewidencja, dokumentacja, rozliczenia. ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2000, s. 45-46
 • D. Kosacka - Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon pracodawcy, UNIMEX, Wrocław 2005, s. 83-86

Autor: Bożena Arciszewska