Interim management

Z Encyklopedia Zarządzania

Interim management (inaczej zarządzanie czasowe) to według definicji Stowarzyszenia Interim Managers „czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera, Interima), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku co do zamierzonego efektu”(Wendt, Sobiecki, Mądra, Niesiobędzka-Rogatko, 2014, s.30).

Koncepcja ta bywa określana także tymczasowym zapewnieniem organizacji niezbędnych zewnętrznych zasobów w postaci kompetencji menedżerskich. Innymi słowy, interim management stanowi nowatorską elastyczną formę zatrudnienia profesjonalnej kadry zarządzającej do realizacji konkretnych zadań biznesowych. Zapotrzebowanie na takie rozwiązanie może wystąpić w okresie przejściowym, momencie kryzysu czy też transformacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa (R. Loranc 2015, s.75).

Interim management może obejmować różne formy zatrudnienia, m.in.:

 • zatrudnienie managera tymczasowego jako pracownika organizacji przyjmującej,
 • zawarcie z managerem umowy kontrahenckiej na podstawie prawa gospodarczego (B2B),
 • zaangażowanie tzw. interima jako osoby trzeciej (poprzez agencję pracy tymczasowej).

W praktyce formuła ta przyjmuje formę pośrednią między kontraktem managerskim a umową o dzieło. W tym rozumieniu dzieło stanowi osiągnięcie określonego efektu biznesowego w danym, najczęściej krótkim (kilkumiesięcznym) okresie (E. Sońta-Drączkowska i in. 2020, s.171).

Interim Manager

Interim manager to osoba o wysokich kwalifikacjach w danym obszarze, zatrudniana w celu dostarczenia organizacji efektywnych rozwiązań biznesowych w ograniczonym czasie. Zadaniem interima jest zapewnienie usprawnienia procesów oraz maksymalizacja działań w momentach kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa (B. Skowron-Mielnik 2016, s.450).

Interim manager często nazywany jest „managerem do zadań specjalnych”, czyli niezależnym ekspertem o wieloletnim doświadczeniu w danej branży i dziedzinie aktywności zawodowej. Jego osiągnięcia uzyskane na najwyższych szczeblach zarządzania w poprzednich miejscach pracy zazwyczaj są mierzalne i udokumentowane, a jego działalność w projekcie obejmuje spektrum zagadnień. Według Stowarzyszenia Interim Managers do działań interima należą:

 • sformułowanie własnej strategii,
 • zbudowanie marki osobistej,
 • działania marketingowe,
 • realizacja projektu,
 • proces sprzedażowy,
 • referencje.

Ponadto realizuje on jednocześnie działania z kategorii doradztwa, rezultatów, wpływu na strategię i transferu wiedzy. Realizacja tych czynności w wymiarze etyczny, taktycznym i technicznym kreuje jego profil kompetencyjny (B. Skowron-Mielnik 2016, s.452).

Kompetencje Interim Managera

Na profil kompetencyjny interim managera składają się zarówno wiedza, umiejętności i postawy jak i doświadczenie niezbędne do realizacji założeń biznesowych na odpowiednim poziomie.

Wśród najważniejszych cech jakimi powinien charakteryzować się interim manager są przede wszystkim:

 • wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach i branżach
 • wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami i przedsiębiorstwem, w tym z zakresu kontrolingu, budżetowania kosztów, finansów,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • podejście projektowe,
 • strategiczna perspektywa,
 • samodyscyplina,
 • zdolności komunikacyjne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów i relacji,
 • determinacja w osiąganiu założonych celów i odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności (H. Dźwigoł 2018, s.69-71).

Zgodnie z metodyką Interim Management, interim manager jest osobą charyzmatyczną, pewną siebie, niezależną, o dużej inicjatywie, działającą celowo i w szybkim tempie. Osoba ta podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność, dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków pracy, doskonale odnajduje się w pracy pod presją i nie stroni od podejmowania ryzyka. Nie ma problemu z nawiązywaniem potrzebnych relacji, ale wykazuje pewną dozę autorytaryzmu zatem jest jednocześnie stanowczy i bezpośredni oraz motywujący dla innych. Interim to osoba przedsiębiorcza, asertywna i ambitna. Jego proaktywna postawa i zdolności do analitycznego myślenia umożliwiają mu szybką ocenę sytuacji i wdrożenie konkretnych rozwiązań przynoszących realną zmianę w przedsiębiorstwie (Wendt, Sobiecki, Mądra, Niesiobędzka-Rogatko, 2014, s. 34-37).

Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia Interim Management

Przedsiębiorstwo decydujące się na podjęcie współpracy z ekspertem w formie interim management przede wszystkim pozyskuje umiejętności i doświadczenie, którego nie posiada w swoich zasobach ludzkich. Dzięki temu wzrasta sprawność działania a bieżące problemy rozwiązywane są za pomocą kompetencji eksperckich. Ponadto przekazanie kadrze zarządzającej specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny wpływa na wzrost potencjału firmy w przyszłości. Zdobycie od Interim Managera unikatowego know-how przynosi zazwyczaj szybko widoczne rezultaty.

Kolejnym atutem wynikającym z wykorzystania zarządzania czasowego jest gwarancja osiągnięcia zamierzonego efektu w określonym terminie, co wynika z istoty kontraktu czasowego i pracy na sprawdzonych wzorcach.

Ekspercka wiedza i nieocenione wsparcie interima pomaga w określeniu kierunków rozwoju firmy, przygotowaniu jej strategii czy wdrożeniu nowych procedur i struktur.

Specyfika formy zatrudnienia interim managera i brak konieczności inwestowania w szkolenia wewnętrzne wpływają na optymalizację kosztów przy realizacji założonych celów biznesowych. Przyjęcie interim managera to również szansa na okresowe zwiększenie liczebności zespołu lub skuteczne zapewnienie zastępstwa w przypadku braków kadrowych.

Jednym z największych potencjalnych zagrożeń wskazywanych przez badaczy jakie niesie za sobą wdrożenie interim managementu jest ujawnienie danych poufnych osobom spoza przedsiębiorstwa, co może wpłynąć bezpośrednio na utratę pozycji rynkowej i poniesienie strat finansowych.

Kolejnym negatywnym aspektem tej formy zarządzania jest brak wiedzy menadżera interima o specyfice firmy, nieznajomość jej szczególnych uwarunkowań i wydłużony czas potrzebny na wdrożenie go do organizacji.

Istnieje również obawa w kwestii koncentracji działań interim managera na realizacji celów krótkoterminowych z pominięciem perspektywy długofalowej. Jednocześnie może nastąpić sytuacja odwrotna, gdy to właściciele organizacji nie wyrażą akceptacji dla proponowanych rozwiązań. (M. Wawer, 2016, s.253-255)

Interim Management a konsulting

Charakter zadań i podmiotów z nim związanych wyraźnie odróżnia formę zarządzania czasowego od usługi konsultingowej. Proces doradczy skoncentrowany jest głównie na obszarze analizy danego zjawiska i wsparcia koncepcyjnego, a w przypadku interim managment opracowywane są konkretne rozwiązania wdrażane przez managera, który egzekwuje ich realizację. Dodatkowo interim manager otrzymuje wcześniej ustaloną zapłatę jedynie pod warunkiem osiągnięcia wyznaczonych celów (tzw. success fee) (M. Wawer, 2016, s.250).

Bibliografia

Autor: Karolina Szlachtun