Inflacja czysta

Z Encyklopedia Zarządzania

Czysta inflacja ma miejsce, gdy ceny dóbr, usług i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

Zjawisko inflacji występuje w warunkach, w których ilość pieniędzy jakie znajdują się w obiegu rośnie w szybszym tempie, aniżeli wartość towarów oraz usług, które są oferowane na rynku. Skutkiem tego jest wzrost poziomu cen i spadek wartości pieniądza w tym samym czasie.

Niekorzystny efekt tego jest taki, iż wzrasta wartość nominalna dochodu społeczeństwa, ale równocześnie spada jego wartość realna, co przejawia się w spadku siły nabywczej pieniądza.

Przypadek czystej inflacji ma nie tylko znaczenie bycia możliwością teoretyczną. Ujęcie wzrostu cen dóbr, usług i czynników produkcji w jednakowym tempie jest przede wszystkim wykorzystywane w tworzonych analizach finansowych przedsiębiorstwa. Owe zastosowanie praktyczne zjawiska czystej inflacji jest często spotykane w ocenach projektów dużych inwestycji

Przyczyny inflacji czystej

Inflacja czysta może być spowodowana wzrostem podaży pieniądza. Mechanizm kreacji pieniądza przez banki komercyjne oraz polityka monetarna banku centralnego mają wpływ na ilość dostępnego pieniądza w gospodarce. Dodatkowo, finansowanie deficytu budżetowego przez emisję pieniądza może skutkować zwiększeniem podaży pieniądza i w konsekwencji prowadzić do inflacji.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do inflacji czystej są podwyżki płac. Negocjacje zbiorowe między pracownikami a pracodawcami oraz wzrost kosztów pracy mogą prowadzić do wzrostu cen towarów i usług. Ponadto, presja inflacyjna wynikająca z oczekiwań pracowników może wpływać na wysokość podwyżek płac.

Inflacja czysta może wynikać z zwiększenia kosztów produkcji. Wzrost cen surowców i materiałów, podwyżki cen energii i paliw, a także wzrost kosztów transportu mogą przyczyniać się do wzrostu kosztów produkcji i w konsekwencji prowadzić do wzrostu cen towarów i usług.

Polityka pieniężna ma duże znaczenie w kształtowaniu inflacji czystej. Manipulacja stóp procentowych, operacje otwartego rynku oraz sterowanie podażą pieniądza przez bank centralny mogą wpływać na poziom inflacji w gospodarce.

Inflacja oczekiwana jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do inflacji czystej. Reakcja przedsiębiorców i konsumentów na oczekiwania inflacyjne, negatywne skutki spirali inflacyjnej oraz wpływ polityki fiskalnej na oczekiwania inflacyjne mogą przyczynić się do wzrostu cen i prowadzić do inflacji.

Skutki inflacji czystej dla gospodarki

Jednym z głównych skutków inflacji czystej jest spadek siły nabywczej. Wzrost cen towarów i usług może prowadzić do ubóstwa i nierówności społecznych, utrudniać planowanie budżetu domowego oraz obniżać poziom życia.

Inflacja czysta może prowadzić do zniekształceń w alokacji zasobów. Błędne decyzje inwestycyjne, przerost sektora publicznego oraz zaburzenia w rynkowej alokacji zasobów mogą wpływać na efektywność gospodarki.

Wzrost kosztów produkcji związany z inflacją czystą może prowadzić do pogorszenia konkurencyjności eksportu. Spadek atrakcyjności produktów na rynkach zagranicznych oraz utrata udziałów w rynkach eksportowych mogą negatywnie wpływać na handel zagraniczny.

Inflacja czysta może prowadzić do zwiększenia kosztów kredytu i inwestycji. Wzrost stóp procentowych, trudności w zdobywaniu finansowania oraz spowolnienie inwestycji i wzrostu gospodarczego mogą być skutkami inflacji.

Inflacja czysta może generować niepewność ekonomiczną. Niemożność przewidywania przyszłych kosztów i cen, zawieszenie decyzji inwestycyjnych oraz spadek zaufania do instytucji finansowych i rynku są skutkami inflacji, które mogą wpływać na stabilność gospodarki.

Zarządzanie ryzykiem inflacji czystej

W celu zarządzania ryzykiem inflacji czystej, istotne jest odpowiednie stosowanie instrumentów polityki pieniężnej. Sterowanie stóp procentowych, operacje otwartego rynku oraz kontrolowanie podaży pieniądza przez bank centralny mogą pomóc w zapobieganiu nadmiernemu wzrostowi inflacji.

Negocjacje zbiorowe, mechanizmy indeksacji oraz elastyczność cen i płac są ważnymi narzędziami w zarządzaniu ryzykiem inflacji czystej. Dostosowanie cen i płac do zmieniających się warunków gospodarczych może pomóc w ograniczaniu negatywnych skutków inflacji.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest jednym z sposobów zarządzania ryzykiem inflacji czystej. Inwestycje w różne klasy aktywów, takie jak aktywa realne, mogą pomóc w zabezpieczeniu portfela przed inflacją.

W zarządzaniu ryzykiem inflacji czystej ważne jest utrzymanie płynności finansowej. Zarządzanie przepływami pieniężnymi, monitorowanie i prognozowanie kosztów oraz optymalizacja struktury finansowania mogą pomóc w minimalizacji negatywnych skutków inflacji.

Monitorowanie wskaźników inflacyjnych oraz prognozowanie przyszłego poziomu inflacji są istotne w zarządzaniu ryzykiem inflacji czystej. Reagowanie na zmiany w otoczeniu inflacyjnym pozwala na podejmowanie odpowiednich działań w celu minimalizacji skutków inflacji.


Inflacja czystaartykuły polecane
Stopa inflacjiCeny stałePopyt globalnyWstrząs podażowyInflacja kroczącaParytet siły nabywczejInflacja wewnętrznaInflacjaPopyt zagregowany

Bibliografia

  • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Ekonomia: Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Hall R., Taylor J. (2004), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Agata Micherda