Inflacja oczekiwana

Z Encyklopedia Zarządzania
Inflacja oczekiwana
Polecane artykuły


We współczesnej gospodarce inflacja ma tendencję do utrzymywania się na poziomie swojej "historycznej" stopy.

Jeśli przez jakiś czas ceny systematycznie rosną np.: o 6% to ludzie przyzwyczajają się do oczekiwania takiej stopy. Oczekiwana stopa inflacji zostaje wbudowana w różne instytucje gospodarcze.

Związki zawodowe i dyrekcje spisują umowy obliczone na wynoszącą mniej więcej 6% stop inflacji, stratedzy rządowi wmontowują ten wzrost cen w swoja politykę fiskalną i politykę pieniężną, w stopy procentowe zostaje wbudowana wynosząca 6% premia inflacyjna. To sześć procent stanowi oczekiwana stopę inflacji (niekiedy nazywa się ja stopa antycypowaną, podstawową czy rdzenną).

Cechy

Ważna cecha oczekiwanej inflacji przebiegającej w umiarkowanym tempie jest to, że może się ona utrzymywać przez długi okres. Dopóki ta sama stopa inflacji jest oczekiwana i niejako ratyfikowana przez bank centralny, przez politykę fiskalną, przez inwestorów, konsumentów, związki zawodowe i dyrekcje przedsiębiorstw, dopóty nie ma powodu, dla którego inflacja nie mogłaby się utrzymać przez cale lata w tempie wynoszącym 2 albo 4 albo 7%.

W pełni wbudowana w gospodarkę inflacja odpowiada stanowi pewnej równowagi neutralnej, stan taki może się utrzymywać przy stopie wynoszącej 2 lub 4 czy 7% przez nieograniczony czas. Zazwyczaj jednak tempo inflacji nie jest stale. Zmienia się ono z dziesięciolecia na dziesięciolecie, nawet z roku na rok. Gospodarka bardzo często doznaje wstrząsów, które spychają inflacje oczekiwana z jej dotychczasowej ścieżki. Wystrzały to np.: wysokie czy niskie bezrobocie, gwałtowne wzrosty cen ropy naftowej, nieurodzaj wojna. Gdy tego rodzaju wstrząsy uderzają w gospodarkę, inflacja rośnie powyżej, lub spada poniżej swojej stopy oczekiwanej.

Pomiar

Miary oczekiwanej inflacji: stosowane są przynajmniej trzy metody mierzenia oczekiwanych poziomów zmiennych w rodzaju inflacji:

  • Pytanie grupy ludzi o ich oczekiwania
  • Wykorzystywanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, zgodnie, z która oczekiwania ludzi odpowiadają optymalnym prognozom, a następnie stosowanie technik statystycznych, aby obliczyć optymalne prognozy.
  • Wnioskowanie o tym, co sądza ludzie, na podstawie danych pochodzących z rynku.

Bibliografia

Autor: Katarzyna Pawlik