Funkcja regresji kosztów

Z Encyklopedia Zarządzania
Funkcja regresji kosztów
Polecane artykuły


Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z zastosowaniem funkcji regresji może być prowadzona w trzech ujęciach:

  • dynamicznym, przeprowadzana dla wyróżnionej jednostki gospodarczej. Rozpatruje kształtowanie się kosztów i przychodów w tej jednostce w kolejnych jednostkach czasu z pewnego przedziału czasowego,
  • przekrojowym, przeprowadzona w ustalonym okresie dla wielu jednostek gospodarczych o takim samym profilu działalności,
  • przekrojowo-dynamicznym, przeprowadzane dla wielu jednostek gospodarczych w kolejnych jednostkach czasu ustalonego przedziału czasowego.

Zjawiska ekonomiczne opisywane przez funkcję regresji mają charakter stochastyczny (funkcja nie wyjaśnia kształtowania się kosztów i przychodów całkowicie)

Zastosowanie

Istotnym elementem wyznaczania funkcji regresji jest dobór odpowiedniej postaci analitycznej, która w najbardziej adekwatny sposób odzwierciedla typ związku łączącego zmienną objaśnianą ze zmienną objaśniającą. W praktyce stosuje się do tego celu:

  • metodę wykorzystującą aprioryczną wiedzę o badanych zależnościach, czyli gdy teoria ekonomiczna dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstwa stwarza podstawę do sformułowania hipotezy, że zależność kosztów lub przychodów od czynników kształtujących ich poziom, może być w przybliżeniu opisana za pomocą funkcji regresji o określonej postaci analitycznej. W przypadku założenia:
  • stałości kosztów krańcowych i przychodów krańcowych należy przyjąć liniowe postacie funkcji regresji,
  • stałości elastyczności kosztów i przychodów względem wielkości produkcji i sprzedaży należy zastosować potęgowe funkcje regresji,
  • metodę oceny rozrzutu punktów empirycznych przedstawionych na wykresie korelacyjnym, czyli sporządzenia na prostokątnym układzie współrzędnych wykresu rozrzutu punktów empirycznych odpowiadających wynikom obserwacji zmiennej objaśnianej i zmiennej objaśniającej. Smuga punktów sugeruje odpowiednią postać analityczną funkcji regresji,
  • metodę kolejnych przybliżeń stosowaną, gdy ani wiedza merytoryczna, ani rozrzut punktów empirycznych nie wskazują w jednoznaczny sposób odpowiedniej funkcji. W takiej sytuacji początkowo należy przyjąć różne postacie analityczne funkcji regresji, a po oszacowaniu ich parametrów ocenić ich dopasowanie do danych empirycznych - wybiera się tą, która najlepiej wyjaśnia kształtowanie się analizowanego zjawiska.

Funkcja regresji kosztów. Analiza zależności kosztów własnych produkcji od jej wielkości za pomącą funkcji regresji zakłada, ze wytwarzanie i sprzedaż produktów są bezpośrednimi przyczynami ponoszenia kosztów działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zakłada się niezmienność czynników o charakterze technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym (analiza krótkookresowa).

Bibliografia

Autor: Justyna Zmitrowicz