Funkcja regresji kosztów

Z Encyklopedia Zarządzania

Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z zastosowaniem funkcji regresji może być prowadzona w trzech ujęciach:

 • dynamicznym, przeprowadzana dla wyróżnionej jednostki gospodarczej. Rozpatruje kształtowanie się kosztów i przychodów w tej jednostce w kolejnych jednostkach czasu z pewnego przedziału czasowego,
 • przekrojowym, przeprowadzona w ustalonym okresie dla wielu jednostek gospodarczych o takim samym profilu działalności,
 • przekrojowo-dynamicznym, przeprowadzane dla wielu jednostek gospodarczych w kolejnych jednostkach czasu ustalonego przedziału czasowego.

Zjawiska ekonomiczne opisywane przez funkcję regresji mają charakter stochastyczny (funkcja nie wyjaśnia kształtowania się kosztów i przychodów całkowicie)

Zastosowanie

Istotnym elementem wyznaczania funkcji regresji jest dobór odpowiedniej postaci analitycznej, która w najbardziej adekwatny sposób odzwierciedla typ związku łączącego zmienną objaśnianą ze zmienną objaśniającą. W praktyce stosuje się do tego celu:

 • metodę wykorzystującą aprioryczną wiedzę o badanych zależnościach, czyli gdy teoria ekonomiczna dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstwa stwarza podstawę do sformułowania hipotezy, że zależność kosztów lub przychodów od czynników kształtujących ich poziom, może być w przybliżeniu opisana za pomocą funkcji regresji o określonej postaci analitycznej. W przypadku założenia:
 • stałości kosztów krańcowych i przychodów krańcowych należy przyjąć liniowe postacie funkcji regresji,
 • stałości elastyczności kosztów i przychodów względem wielkości produkcji i sprzedaży należy zastosować potęgowe funkcje regresji,
 • metodę oceny rozrzutu punktów empirycznych przedstawionych na wykresie korelacyjnym, czyli sporządzenia na prostokątnym układzie współrzędnych wykresu rozrzutu punktów empirycznych odpowiadających wynikom obserwacji zmiennej objaśnianej i zmiennej objaśniającej. Smuga punktów sugeruje odpowiednią postać analityczną funkcji regresji,
 • metodę kolejnych przybliżeń stosowaną, gdy ani wiedza merytoryczna, ani rozrzut punktów empirycznych nie wskazują w jednoznaczny sposób odpowiedniej funkcji. W takiej sytuacji początkowo należy przyjąć różne postacie analityczne funkcji regresji, a po oszacowaniu ich parametrów ocenić ich dopasowanie do danych empirycznych - wybiera się tą, która najlepiej wyjaśnia kształtowanie się analizowanego zjawiska.

Funkcja regresji kosztów. Analiza zależności kosztów własnych produkcji od jej wielkości za pomącą funkcji regresji zakłada, ze wytwarzanie i sprzedaż produktów są bezpośrednimi przyczynami ponoszenia kosztów działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zakłada się niezmienność czynników o charakterze technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym (analiza krótkookresowa).

Wykorzystanie funkcji regresji kosztów w prognozowaniu

Metody estymacji parametrów funkcji regresji kosztów są istotne w procesie prognozowania kosztów. Istnieje wiele różnych technik, takich jak metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności czy metoda gradientowa, które pozwalają oszacować parametry funkcji regresji kosztów na podstawie dostępnych danych.

Do prognozowania kosztów można wykorzystać dane historyczne, takie jak koszty materiałów, koszty pracy, koszty energii czy koszty wyposażenia. Analizowanie tych danych pozwala na identyfikację trendów i wzorców w kosztach, które mogą być wykorzystane do przewidywania przyszłych kosztów.

Funkcja regresji kosztów znajduje zastosowanie w różnych branżach, takich jak produkcja, usługi, handel czy finanse. Może być używana do prognozowania kosztów produkcji, kosztów obsługi klienta, kosztów transportu czy kosztów inwestycji. Dzięki temu menedżerowie mogą lepiej planować i kontrolować koszty w swoich organizacjach.

Dokładność danych wejściowych ma duży wpływ na jakość prognozowania kosztów. Im bardziej precyzyjne i kompleksowe są dane, tym lepiej można przewidzieć przyszłe koszty. Ważne jest również monitorowanie i aktualizacja danych, aby utrzymać ich wysoką jakość i skuteczność w prognozowaniu kosztów.

Istnieje wiele różnych metod prognozowania kosztów opartych na funkcji regresji. Porównanie tych metod pozwala na wybór najbardziej odpowiedniej techniki w zależności od specyfiki branży, rodzaju danych i celów prognozowania kosztów. Przeanalizowanie wad i zalet poszczególnych metod jest istotne dla skutecznego wykorzystania funkcji regresji kosztów w procesie prognozowania.

Problemy i ograniczenia analizy funkcji regresji kosztów

Korelacja między zmiennymi objaśniającymi (np. kosztami materiałów, kosztami pracy) a zmiennymi objaśnianymi (np. całkowitymi kosztami produkcji) może wpływać na wyniki analizy funkcji regresji kosztów. Jeśli zmienne objaśniające są ze sobą silnie skorelowane, może to prowadzić do problemów związanych z wielolinowością i trudnością w interpretacji wyników.

Obserwacje odstające, czyli wartości danych, które znacząco odbiegają od reszty danych, mogą wpływać na wyniki analizy funkcji regresji kosztów. Mogą zakłócać estymację parametrów i prowadzić do błędnych prognoz. Dlatego ważne jest identyfikowanie i odpowiednie zarządzanie tymi obserwacjami w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy.

Wielolinowość, czyli zależność liniowa między zmiennymi objaśniającymi, może wpływać na wyniki analizy funkcji regresji kosztów. Może to prowadzić do problemów związanych z interpretacją wyników oraz trudnościami w wyborze najlepszego modelu regresji kosztów. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie zaawansowanych technik statystycznych, takich jak regresja wielomianowa czy regresja logistyczna, aby uwzględnić nieliniowe zależności między zmiennymi.

Aby rozwiązać problemy związane z wielolinowością i innymi ograniczeniami w analizie funkcji regresji kosztów, można zastosować różne metody transformacji danych. Przykłady to przekształcenia logarytmiczne, potęgowe czy odwrotne. Te metody pozwalają uwzględnić nieliniowe zależności między zmiennymi i poprawić jakość analizy funkcji regresji kosztów.

Interakcje między zmiennymi mogą mieć istotny wpływ na koszty w organizacji. Uwzględnianie tych interakcji w funkcji regresji kosztów pozwala na bardziej precyzyjne prognozowanie kosztów i lepsze zrozumienie zależności między różnymi czynnikami. Na przykład, interakcja między kosztami materiałów a kosztami pracy może wpływać na łączne koszty produkcji. Dlatego ważne jest uwzględnienie tych interakcji podczas analizy funkcji regresji kosztów.

Przykłady zastosowania funkcji regresji kosztów w zarządzaniu

1. Optymalizacja kosztów produkcji przy wykorzystaniu funkcji regresji kosztów. Funkcja regresji kosztów może być wykorzystana do optymalizacji kosztów produkcji. Na podstawie analizy kosztów materiałów, kosztów pracy i innych czynników można dostosować procesy produkcyjne, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność produkcji.

2. Planowanie produkcji na podstawie analizy funkcji regresji kosztów. Analiza funkcji regresji kosztów umożliwia planowanie produkcji na podstawie przewidywanych kosztów. Można prognozować koszty produkcji w zależności od planowanych poziomów produkcji, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i osiągnięcie celów produkcyjnych.

3. Analiza efektywności kosztowej w oparciu o funkcję regresji kosztów. Funkcja regresji kosztów może być używana do analizy efektywności kosztowej w organizacji. Analizując zależności między kosztami a różnymi czynnikami, można zidentyfikować obszary, w których można oszczędzić koszty i poprawić wydajność działów czy procesów.

4. Ocena wpływu zmian w procesach produkcyjnych na koszty za pomocą funkcji regresji kosztów. Funkcja regresji kosztów pozwala na ocenę wpływu zmian w procesach produkcyjnych na koszty. Analiza zmian w czynnikach, takich jak technologia, metody pracy czy organizacja produkcji, może pomóc zidentyfikować, jakie zmiany są konieczne, aby zredukować koszty i poprawić efektywność.

Wykorzystanie funkcji regresji kosztów w podejmowaniu decyzji zarządczych przynosi wiele korzyści. Pozwala na bardziej precyzyjne prognozowanie kosztów, identyfikowanie obszarów, w których można oszczędzać koszty, oraz lepsze rozumienie zależności między różnymi czynnikami kosztowymi. To z kolei pozwala na podejmowanie lepiej uzasadnionych i bardziej efektywnych decyzji zarządczych.


Funkcja regresji kosztówartykuły polecane
SymulacjaKoszt jednostkowyAnaliza statystycznaAnaliza rachunku zysków i stratAnaliza przyczynowaAnaliza wrażliwościPredykcjaMetody rozliczania kosztówModel programowania liniowego

Bibliografia

 • Kisielińska J., Stańko S. (2009), Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96(2)
 • Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Justyna Zmitrowicz