Franszyza integralna

Z Encyklopedia Zarządzania
Franszyza integralna
Polecane artykuły

Franszyza integralna (inaczej warunkowa) - termin stosowany w ubezpieczeniach, który oznacza, że ubezpieczający ponosi szkodę do pewnej, ustalonej wartości (D. Andrzejczak i in. 2010, s. 126 - 127). Zatem ubezpieczyciel nie płaci odszkodowania do tego określonego minimum (M.K. Stawicka 2009, s. 61 - 62). Natomiast jeśli szkoda jest większa niż ustalona stawka, to ubezpieczyciel wypłaca pełne odszkodowanie, a nie jego część (D. Dębski 2006, s. 227).

Minimalna wartość franszyzy może być wyrażona przez kwotę lub procent sumy ubezpieczenia. Wtedy, gdy szkoda jest większa niż ustalona stawka, to wartość odszkodowania wynosi tyle samo, jak bez zastosowania franszyzy. W tym przypadku wyjątkiem mogą być wcześniej dane ograniczenia (M.K. Stawicka 2009, s. 61 - 62).

Jeśli franszyza integralna równa się 400 zł to ubezpieczyciel nie będzie wypłacał odszkodowania poniżej tej kwoty. Natomiast jeśli szkoda będzie wyższa to ubezpieczyciel wypłaci całą kwotę (M.K. Stawicka 2009, s. 61 - 62).

Przykład: Jeśli franszyza wynosi 600 zł, a szkoda 150 zł to ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Jeśli franszyza wynosi 600 zł, a szkoda 800 zł to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości 800 zł (M.K. Stawicka 2009, s. 61 - 62).

Franszyza w ubezpieczeniach

Franszyzy nie można mylić z franczyzą (inaczej franchising). Franczyza zdaniem B. Glinki i S. Gudkova'ej oznacza "zakup gotowej koncepcji biznesowej, aby móc założyć swoją firmę" (B. Glinka, S. Gudkova 2011, s. 67).

Wybierając rodzaj ubezpieczenia oprócz sprawdzenia warunków, ofert i ustalenia swoich potrzeb, należy także według D. Andrzejczak i in. skupić się na (D. Andrzejczak i in. 2010, s. 126 - 127):

 • zakresie ubezpieczenia (sytuacje, których dotyczy odszkodowanie),
 • zakresie dodatkowym,
 • sytuacjach, które nie podlegają odszkodowaniu,
 • limitach odpowiedzialności (częściowe odszkodowanie),
 • zniżkach (zmniejszenie składki),
 • zwyżkach (zwiększenie składki),
 • wysokości i formy opłacania składki, a także konsekwencjach wynikających z jej nieopłacania w terminie,
 • możliwościach odstąpienia od umowy;
 • wymaganych dokumentach dotyczących likwidacji szkody,
 • terminu ponoszenia odpowiedzialności z tytułu umowy,
 • ale przede wszystkim na odszkodowaniu i franszyzie.

Franszyza bowiem, może zwężać odpowiedzialność ubezpieczyciela (W. Sułkowska 2011, s. 59).

Franszyza - pojęcie odnoszące się do problematyki ubezpieczeń. Stosowane praktycznie w każdym, możliwym rodzaju ubezpieczeń, a zwłaszcza w ubezpieczeniach AC. Jak podaje M.K. Stawicka franszyza to umowna klauzula, która jest określona i zapisana w polisie, jako kwota, od której ubezpieczający partycypuje w szkodzie. Termin ten dotyczy warunków ubezpieczenia oraz determinuje odpowiedzialność jaką ponosi ubezpieczyciel (M.K. Stawicka 2009, s. 61 - 62). Franszyzę można również nazwać granicą, która określa wartość, od której wypłaca się odszkodowanie. Można ją określić jako kwotę lub procent odnoszący się do sumy przedmiotu ubezpieczenia (D. Dębski 2006, s. 227). Innymi słowy franszyza wiąże się również z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, jak i ubezpieczonym, który sam ponosi szkody (D. Andrzejczak i in. 2010, s. 126 - 127).

Oprócz franszyzy istnieje również udział własny, który polega na tym, że odszkodowanie, które jest rozliczane z ubezpieczonym, jest pomniejszone o ustaloną kwotę albo procent. Zadaniem franszyzy, jak i udziału własnego jest zwrócenie uwagi ubezpieczonego na dbanie o ubezpieczony przedmiot, aby ograniczyć możliwość powstania szkody (W. Sułkowska 2011, s. 59).

Aspekty franszyzy

Oprócz franszyzy integralnej (przedstawionej powyżej) istnieje również franszyza redukcyjna (inaczej bezwarunkowa). Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe płaci odszkodowanie pomniejszone o pewną część kwoty lub procentu wartości ubezpieczenia, niezależnie od sumy powstałej szkody (M.K. Stawicka 2009, s. 61 - 62). Oznacza to, że odszkodowanie jest różnicą między szkodą a kwotą ustalonej franszyzy (D. Dębski 2006, s. 227).

Przykład: Jeśli franszyza wynosi 300 zł, a szkoda 100 zł to ubezpieczyciel nie będzie wypłacał odszkodowania. Jeśli franszyza wynosi 300 zł, a szkoda 550 zł to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 250 zł (M.K. Stawicka 2009, s. 61 - 62).

Bibliografia

Autor: Kinga Osieniecka