Ubezpieczenie autocasco

Z Encyklopedia Zarządzania
Ubezpieczenie autocasco
Polecane artykuły

Autocasco - dobrowolne ubezpieczenie pojazdów lądowych (z wyłączeniem pojazdów szynowych) dotyczące powstałej szkody w pojazdach mechanicznych (uszkodzenie, zniszczenie, kradzież). Ubezpieczenie autocasco obok ubezpieczenia osobowego i ubezpieczenia majątkowego należy do grupy ubezpieczeń z działu II. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd i jego wyposażenie, natomiast stronami zawarcia usługi ubezpieczenia są klient (indywidualny lub instytucjonalny) oraz towarzystwo ubezpieczeniowe [1].

Dobrowolne ubezpieczenie AC stanowi dodatkową formę ochrony w stosunku do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie autocasco swoim zakresem obejmuje szkody wyrządzone zarówno przez posiadacza danego pojazdu jak i kierującego innym pojazdem [2].

Zakres ubezpieczenia autocasco

W trakcie zawarcia umowy klient decyduje w jakim zakresie chce ubezpieczyć pojazd – pełnym, podstawowym lub dodatkowym. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa woje warunki umowy. Do podstawowego spektrum zdarzeń objętych ubezpieczeniem należy uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu lub jego wyposażenia. W tym zakresie wyróżnia się kilka przyczyn [3]:

 • zderzenie/zetknięcie pojazdu z innym pojazdem lub osobami, przedmiotami, zwierzętami będącymi poza tym pojazdem,
 • niespodziewane działania siły przyrody (pożar, wybuch, powodzie, zatopienia, huragany, gradobicia, pioruny i tym podobne),
 • działania innych osób skutkujące uszkodzeniami pojazdu,
 • niespodziewane działanie bodźca chemicznego lub termicznego z zewnątrz pojazdu.

Do dodatkowego zakresu ubezpieczenia wliczane są szczególnie sytuacje zdefiniowane jako kradzież oraz nadprogramowe warianty ubezpieczenia takie jak na przykład zwiększenie obszaru ochrony ubezpieczeniowej o teren zagranicy lub włączenie do ubezpieczenia przedmiotów znajdujących się w pojeździe – na przykład radia samochodowego [4]. Podstawą uznania szkody pojazdu jest wystąpienie czynnika zewnętrznego. Z zakresu ubezpieczenia wykluczane są sytuacje gdzie szkoda powstała w wyniku czynnika wewnętrznego – jak na przykład wady pojazdu [5].

Wysokość składki wynika z umowy i sposobu wyceny szkody przez danego ubezpieczyciela. Ubezpieczający często ma do wyboru wiele wariantów ubezpieczenia AC, co wpływa na wymiar składek. Choć zauważa się, że ubezpieczenie autocasco najczęściej dotyczy szkód w pojeździe, to rynek AC przestaje ograniczać się jedynie do tego zakresu, a wśród ofert można odnaleźć szereg dodatkowych form ochrony jak gwarantowany zwrot różnych kosztów, w tym między innymi najmu pojazdu zastępczego [6].

Spory ubezpieczeniowe

Pomiędzy ubezpieczycielami a ubezpieczającymi bardzo często dochodzi do sporów na tle zawartej umowy. Towarzystwa ubezpieczeniowe usiłują zredukować zakres odpowiedzialności za szkody i tym samym uchylać się od wypłaty odszkodowań. W tym celu posługują się skomplikowanym i nieklarownym językiem umów oraz stosują liczne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Osoba ubezpieczająca pojazd zwykle jest w słabszej pozycji – jako strona merytorycznie oraz ekonomicznie słabsza dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem [7].

Przypisy

 1. Stoma M. 2012, s. 91
 2. Młynarski T. 2018, s. 40
 3. Stoma M. 2007, s. 147-148
 4. Stoma M. 2007, s. 147-148
 5. Wieteska S., Jeziorska M., Majewski P., 2017, s. 96
 6. Krajewski M. 2017, s. 15
 7. Stoma M. 2007, s. 148

Bibliografia

Autor: Michał Mazak

.