Ubezpieczenie autocasco

Z Encyklopedia Zarządzania

Autocasco - dobrowolne ubezpieczenie pojazdów lądowych (z wyłączeniem pojazdów szynowych) dotyczące powstałej szkody w pojazdach mechanicznych (uszkodzenie, zniszczenie, kradzież). Ubezpieczenie autocasco obok ubezpieczenia osobowego i ubezpieczenia majątkowego należy do grupy ubezpieczeń z działu II. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd i jego wyposażenie, natomiast stronami zawarcia usługi ubezpieczenia są klient (indywidualny lub instytucjonalny) oraz towarzystwo ubezpieczeniowe [1].

Dobrowolne ubezpieczenie AC stanowi dodatkową formę ochrony w stosunku do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie autocasco swoim zakresem obejmuje szkody wyrządzone zarówno przez posiadacza danego pojazdu jak i kierującego innym pojazdem [2].

Zakres ubezpieczenia autocasco

W trakcie zawarcia umowy klient decyduje w jakim zakresie chce ubezpieczyć pojazd - pełnym, podstawowym lub dodatkowym. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa woje warunki umowy. Do podstawowego spektrum zdarzeń objętych ubezpieczeniem należy uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu lub jego wyposażenia. W tym zakresie wyróżnia się kilka przyczyn [3]:

 • zderzenie/zetknięcie pojazdu z innym pojazdem lub osobami, przedmiotami, zwierzętami będącymi poza tym pojazdem,
 • niespodziewane działania siły przyrody (pożar, wybuch, powodzie, zatopienia, huragany, gradobicia, pioruny i tym podobne),
 • działania innych osób skutkujące uszkodzeniami pojazdu,
 • niespodziewane działanie bodźca chemicznego lub termicznego z zewnątrz pojazdu.

Do dodatkowego zakresu ubezpieczenia wliczane są szczególnie sytuacje zdefiniowane jako kradzież oraz nadprogramowe warianty ubezpieczenia takie jak na przykład zwiększenie obszaru ochrony ubezpieczeniowej o teren zagranicy lub włączenie do ubezpieczenia przedmiotów znajdujących się w pojeździe - na przykład radia samochodowego [4]. Podstawą uznania szkody pojazdu jest wystąpienie czynnika zewnętrznego. Z zakresu ubezpieczenia wykluczane są sytuacje gdzie szkoda powstała w wyniku czynnika wewnętrznego - jak na przykład wady pojazdu [5].

Wysokość składki wynika z umowy i sposobu wyceny szkody przez danego ubezpieczyciela. Ubezpieczający często ma do wyboru wiele wariantów ubezpieczenia AC, co wpływa na wymiar składek. Choć zauważa się, że ubezpieczenie autocasco najczęściej dotyczy szkód w pojeździe, to rynek AC przestaje ograniczać się jedynie do tego zakresu, a wśród ofert można odnaleźć szereg dodatkowych form ochrony jak gwarantowany zwrot różnych kosztów, w tym między innymi najmu pojazdu zastępczego [6].

Warunki umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody spowodowane czynnikiem zewnętrznym, a sytuacje, w których szkoda powstała w wyniku czynnika wewnętrznego, są wykluczone z zakresu ubezpieczenia.

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od umowy między ubezpieczycielem a klientem oraz sposobu wyceny szkody przez ubezpieczyciela.

Wysokość składki ubezpieczeniowej może być uzależniona od wieku i doświadczenia kierowcy, a także od historii jego jazdy, takich jak ilość i rodzaj wypadków, w których brał udział.

Zwrot różnych kosztów

Ubezpieczenie autocasco może obejmować zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu. W sytuacji, gdy nasz samochód jest w naprawie lub niezdolny do jazdy z powodu wypadku, ubezpieczyciel może pokryć koszty wynajmu pojazdu zastępczego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy korzystamy z samochodu na co dzień i nie możemy pozwolić sobie na długotrwałą przerwę w korzystaniu z niego.

Ubezpieczenie autocasco może również obejmować ochronę od kosztów związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia pojazdu. W przypadku, gdy zostanie skradzione radio, nawigacja czy felgi, ubezpieczyciel może pokryć koszty ich naprawy lub wymiany. Dzięki temu mamy pewność, że nasze dodatkowe wyposażenie zostanie odtworzone lub naprawione w razie potrzeby.

Ochrona przed szkodami wynikłymi z innych sytuacji

Ubezpieczenie autocasco może obejmować ochronę przed szkodami wynikłymi z działania siły wyższej, takiej jak powódź, burza czy lawina. W przypadku, gdy nasz samochód zostanie uszkodzony w wyniku takiej sytuacji, ubezpieczyciel może pokryć koszty naprawy lub wartość samochodu, jeśli jest on nie do naprawienia. Dzięki temu nie musimy martwić się o straty finansowe związane z takimi zdarzeniami niezależnymi od naszej kontroli.

Ubezpieczenie autocasco może chronić przed szkodami wynikłymi z kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem. W przypadku, gdy dochodzi do zderzenia z innym pojazdem lub uderzenia w przeszkodę, ubezpieczyciel może pokryć koszty naprawy samochodu lub wypłacić wartość samochodu, jeśli jest on całkowicie zniszczony. Dzięki temu nie musimy ponosić kosztów naprawy samochodu z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie autocasco może również obejmować ochronę przed szkodami spowodowanymi przez poślizgnięcie się lub wywrócenie pojazdu. W przypadku, gdy nasz samochód zostanie uszkodzony w wyniku takiego zdarzenia, ubezpieczyciel może pokryć koszty naprawy samochodu lub wypłacić wartość samochodu, jeśli jest on nie do naprawienia. Dzięki temu nie musimy obawiać się o koszty związane z takimi nieprzewidywalnymi sytuacjami.

Spory na tle zawartej umowy

Pomiędzy ubezpieczycielami a ubezpieczającymi często dochodzi do sporów na tle zawartej umowy, gdzie towarzystwa ubezpieczeniowe starają się ograniczyć zakres odpowiedzialności i uniknąć wypłaty odszkodowań. Takie spory mogą wynikać z różnic interpretacji klauzul umownych, niejasnych definicji w umowie oraz wyłączeń odpowiedzialności.

Jednym z częstych problemów, który prowadzi do sporów, jest niejasność dotycząca zakresu ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczający często oczekuje, że każda sytuacja, która spowoduje uszkodzenie pojazdu, będzie objęta ochroną ubezpieczeniową. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe starają się wprowadzić różne wyłączenia odpowiedzialności, które mogą doprowadzić do niezadowolenia ubezpieczającego i ewentualnie do sporów.

Ważne jest, aby osoba ubezpieczająca pojazd dokładnie zapoznała się z treścią umowy przed jej podpisaniem. Warto skonsultować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, który może wyjaśnić wszelkie niejasności dotyczące umowy. Jeśli jednak umowa zostanie podpisana bez dokładnego zapoznania się z jej treścią, ubezpieczający może mieć trudności w dochodzeniu swoich praw w przypadku ewentualnych sporów.

Konieczność dokładnego zapoznania się z treścią umowy

Osoba ubezpieczająca pojazd powinna dokładnie zapoznać się z treścią umowy przed jej podpisaniem, aby uniknąć niejasności i wyłączeń odpowiedzialności. Warto zwrócić uwagę na takie elementy jak:

 • Zakres ubezpieczenia: Osoba ubezpieczająca powinna sprawdzić, jakie zdarzenia i sytuacje są objęte ochroną ubezpieczeniową. Często towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają różne wyłączenia, takie jak uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie, wandalizm, czy uszkodzenia mechaniczne. Dobrze jest wiedzieć, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przypadku wystąpienia szkody.
 • Wysokość odszkodowania: W umowie powinny być określone zasady obliczania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie są limity wypłaty odszkodowania oraz jakie koszty zostaną uwzględnione. Należy również sprawdzić, czy istnieją jakieś dodatkowe opłaty, takie jak udział własny, które mogą wpłynąć na ostateczną kwotę odszkodowania.
 • Wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczający powinien zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, które mogą być wprowadzone w umowie. Często towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają odpowiedzialność za szkody spowodowane przez działanie siły wyższej, takie jak powódź, trzęsienie ziemi czy zamieszki. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie sytuacje nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, aby móc podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem pozwoli ubezpieczającemu na lepsze zrozumienie zakresu i warunków ubezpieczenia autocasco oraz minimalizację ryzyka wystąpienia sporów na tle zawartej umowy. W przypadku wątpliwości lub niejasności, warto skonsultować się z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, który może udzielić dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące umowy.


Ubezpieczenie autocascoartykuły polecane
Odpowiedzialność kontraktowaUmowa hotelowaFranszyza redukcyjnaUbezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadkówUbezpieczenie nieruchomościUbezpieczenia grupoweOdszkodowanieCesjaTabela frankfurcka

Przypisy

 1. Stoma M. 2012, s. 91
 2. Młynarski T. 2018, s. 40
 3. Stoma M. 2007, s. 147-148
 4. Stoma M. 2007, s. 147-148
 5. Wieteska S., Jeziorska M., Majewski P., 2017, s. 96
 6. Krajewski M. 2017, s. 15

Bibliografia

Autor: Michał Mazak