Etapy outsourcingu - analiza wewnętrzna

Z Encyklopedia Zarządzania

Podstawową rolę w tym zakresie odgrywa identyfikacja obszarów kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa oraz rodzajów działań o charakterze pomocniczym. Powinna zostać rozważona zarówno możliwość powierzenia usługodawcy zarówno pojedynczych rodzajów zadań, jak również całych procesów. Każdy z procesów w przedsiębiorstwie powinien zostać poddany ocenie z punktu widzenia możliwości zlecenia na zewnątrz.

Jednym z głównych założeń w etapie analizy działalności jest rozróżnienie procesów i części procesów na takie, które mieszczą się w działalności podstawowej zleceniodawcy i nie powinny być zlecane jednostkom zewnętrznym oraz inne, które powierzone usługodawcom umożliwią osiągnięcie korzyści niedostępnych podczas samodzielnej realizacji zadań w tym zakresie. Należy również zwrócić uwagę, że wśród wyodrębnionych procesów mogą występować również takie, które nie mieszczą się w zakresie działalności podstawowej, ale specyfika działalności przedsiębiorstwa wymaga zachowania pełnego nadzoru ich realizacji. Obok decyzji o przekazaniu zadań czy procesu niezależnemu usługodawcy występuje także możliwość utworzenia samodzielnie lub przy współudziale inwestora zewnętrznego nowej jednostki - spółki podporządkowanej, świadczącej usługi w wymaganym zakresie. Działając przede wszystkim w oparciu o zasoby przekazane przez przedsiębiorstwo macierzyste jednostka taka może również pozyskiwać nowych zleceniodawców, dostarczając dodatkowych korzyści założycielom. Współpraca z jednostką, której współwłaścicielem jest przedsiębiorstwo macierzyste może być sposobem na zachowanie pełnego nadzoru nad zleconymi zadaniami (procesami).

Niezależnie od zasadniczych motywów zastosowania outsourcingu zlecanie określonych usług pomocniczych wyspecjalizowanym jednostkom wymaga określenia na wstępie kosztów realizacji rozpatrywanych usług we własnym zakresie, a następnie porównania poziomu tych kosztów z nakładami, które poniesione zostaną w warunkach wykonywania wspomnianych usług przez specjalistę. Dokonując porównań nie można opierać się wyłącznie na wielkościach kosztów ponoszonych w warunkach samodzielnej realizacji rozpatrywanego zakresu usług i zobowiązaniach związanych z nabywaniem takich usług. Obok nakładów na likwidację jednostek zaangażowanych dotychczas w realizację zlecanych zadań pojawiają się bowiem także koszty transakcyjne. Koszty te związane są nie tylko z działaniami w zakresie nawiązywania współpracy z usługodawcą, z obustronnym dostosowaniem wyposażenia, ale także z koordynowaniem działalności zleceniodawcy prawidłowego usługodawcy oraz z zapewnianiem prawidłowego wykonania powierzonych usług.

Przed rozpoczęciem analizy wewnętrznej powinien także zostać powołany zespół skupiający zarówno specjalistów reprezentujących jednostki organizacyjne realizujące dotychczas działalność w obszarze, z którego zadania zostaną powierzone usługodawcy, jak również przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa - zleceniodawcy, których działalność uzależniona jest od efektów realizacji zlecanych zadań.

Decyzja o zakresie zadań zlecanych zewnętrznym usługodawcom wymaga uprzedniego rozpoznania stanu ofert rynkowych w tym zakresie. Równie istotnym czynnikiem wpływającym na powierzenie zadań usługodawcom jest ich dotychczasowe doświadczenie w świadczeniu rozpatrywanego rodzaju usług oraz poziom jakości wykonania, czego potwierdzeniem mogą być referencje dotychczasowych kontrahentów.

Zobacz także:'


Etapy outsourcingu - analiza wewnętrznaartykuły polecane
Etapy outsourcingu - Przekazanie zadań usługodawcyOutsourcing kontraktowyOutsourcing strategicznyGranice przedsiębiorstwaOutsourcingPrzedsiębiorstwo jako wiązka kontraktówKoło strategiiOutsourcing kapitałowyRelacje między zleceniodawcą i usługodawcą

Bibliografia

  • Świetla K. (2010), Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (816)


Autor: Tomasz Małkus