Etapy outsourcingu - wprowadzanie zmian warunków umowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Etapy outsourcingu - wprowadzanie zmian warunków umowy
Polecane artykuły


Możliwość wprowadzania zmian w umowie powinna zostać uwzględniona już podczas podejmowania współpracy z wyspecjalizowanym usługodawcą w outsourcingu. Związane jest to przede wszystkim ze zmieniającymi się potrzebami zleceniodawców co do zakresów nabywanych usług, ze zmianami cen, lub także z koniecznością wyjaśniania wątpliwości wynikających z niewłaściwego sformułowania poszczególnych postanowień.

Renegocjowanie warunków współpracy dotyczy zwłaszcza sytuacji, kiedy założony okres związania umową jest długi, a przedmiotem są niestandardowe usługi w dziedzinach, w których tempo zmian rozwojowych utrudnia przewidywanie docelowego kształtu warunków działania. Należy jednak uzupełnić, że konieczność renegocjowania warunków może również wynikać z zakończenia okresu związania dotychczasową umową, jeśli strony wyrażą wolę kontynuowania współpracy przy założeniu wprowadzenia korekt do dotychczasowych zasad działania. Jak podkreślają min. P. B. Schary i T. Skjøt-Larsen zazwyczaj dotychczasowy dostawca usług specjalistycznych posiada przewagę nad konkurentami w dążeniu do zawarcia kolejnej umowy, co może wynikać ze spełnienia dotychczasowych wymagań zleceniodawcy, wykorzystywania jego zasobów (np. w formie dzierżawy) oraz znajomości warunków działania dotychczasowego partnera.

Jakkolwiek uwzględniona w umowie możliwość dokonywania zmian postanowień ma stanowić zabezpieczenie dla obu stron, to jednak dotyczy to przede wszystkim zleceniodawcy. Uzależnienie od usługodawcy związane z jego wpływem na realizację działalności podstawowej powodują bowiem, że pominięcie kwestii ponownego uzgadniania warunków współpracy przy każdej kolejnej próbie uzyskania zgody dostawcy usług na zmiany uregulowań nabywca będzie dysponował coraz słabszą pozycją przetargową [Ch. L. Gay, J. Essinger, 2002, s. 112]. Zmiany warunków współpracy powinny więc być przeprowadzane w oparciu o zaakceptowane przez obie strony procedury, rozpoczynające się od zasad zgłaszania problemów, a kończąc na trybie wprowadzania zmian.

Warto także zwrócić uwagę na sprzężenie zwrotne pomiędzy etapami renegocjowania postanowień dotyczących zasad współdziałania i zawierania umowy. W zależności od charakteru wprowadzanych zmian mogą one bowiem powodować konieczność zawarcia nowych regulacji do umowy wpływających na współpracę w innych obszarach. Argumentem przemawiającym za kontynuacją współpracy mogą być także wspomniane już wysokie koszty zmiany usługodawców. Przejawem uwzględniania możliwości wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych są wspomniane wcześniej plany awaryjne.

Bibliografia

  • Gay Ch. L., Essinger J., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
  • Schary Ph. B., Skjøtt-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży (tyt. org: Managing the Global Supply Chain), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Autor: Tomasz Małkus