Etapy outsourcingu - wprowadzanie zmian warunków umowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Możliwość wprowadzania zmian w umowie powinna zostać uwzględniona już podczas podejmowania współpracy z wyspecjalizowanym usługodawcą w outsourcingu. Związane jest to przede wszystkim ze zmieniającymi się potrzebami zleceniodawców co do zakresów nabywanych usług, ze zmianami cen, lub także z koniecznością wyjaśniania wątpliwości wynikających z niewłaściwego sformułowania poszczególnych postanowień.

Renegocjowanie warunków współpracy dotyczy zwłaszcza sytuacji, kiedy założony okres związania umową jest długi, a przedmiotem są niestandardowe usługi w dziedzinach, w których tempo zmian rozwojowych utrudnia przewidywanie docelowego kształtu warunków działania. Należy jednak uzupełnić, że konieczność renegocjowania warunków może również wynikać z zakończenia okresu związania dotychczasową umową, jeśli strony wyrażą wolę kontynuowania współpracy przy założeniu wprowadzenia korekt do dotychczasowych zasad działania. Jak podkreślają min. P. B. Schary i T. Skjøt-Larsen zazwyczaj dotychczasowy dostawca usług specjalistycznych posiada przewagę nad konkurentami w dążeniu do zawarcia kolejnej umowy, co może wynikać ze spełnienia dotychczasowych wymagań zleceniodawcy, wykorzystywania jego zasobów (np. w formie dzierżawy) oraz znajomości warunków działania dotychczasowego partnera.

Jakkolwiek uwzględniona w umowie możliwość dokonywania zmian postanowień ma stanowić zabezpieczenie dla obu stron, to jednak dotyczy to przede wszystkim zleceniodawcy. Uzależnienie od usługodawcy związane z jego wpływem na realizację działalności podstawowej powodują bowiem, że pominięcie kwestii ponownego uzgadniania warunków współpracy przy każdej kolejnej próbie uzyskania zgody dostawcy usług na zmiany uregulowań nabywca będzie dysponował coraz słabszą pozycją przetargową [Ch. L. Gay, J. Essinger, 2002, s. 112]. Zmiany warunków współpracy powinny więc być przeprowadzane w oparciu o zaakceptowane przez obie strony procedury, rozpoczynające się od zasad zgłaszania problemów, a kończąc na trybie wprowadzania zmian. Warto także zwrócić uwagę na sprzężenie zwrotne pomiędzy etapami renegocjowania postanowień dotyczących zasad współdziałania i zawierania umowy. W zależności od charakteru wprowadzanych zmian mogą one bowiem powodować konieczność zawarcia nowych regulacji do umowy wpływających na współpracę w innych obszarach. Argumentem przemawiającym za kontynuacją współpracy mogą być także wspomniane już wysokie koszty zmiany usługodawców. Przejawem uwzględniania możliwości wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych są wspomniane wcześniej plany awaryjne.

Wpływ zmian w warunkach umowy na relacje między stronami

Wprowadzanie zmian w warunkach umowy może mieć istotny wpływ na zaufanie pomiędzy zleceniodawcą a usługodawcą. Głównym czynnikiem jest tutaj uczciwość i transparentność w procesie renegocjacji. Jeśli zleceniodawca czuje, że usługodawca jest otwarty na dialog i dąży do wspólnego znalezienia rozwiązania korzystnego dla obu stron, to wzmacnia to zaufanie między nimi. Natomiast, gdy zmiany są narzucane bez konsultacji i nie uwzględniają interesów drugiej strony, może to prowadzić do utraty zaufania i pogorszenia relacji.

Elastyczność w dostosowywaniu warunków współpracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na profesjonalizm usługodawcy. Współczesne rynki wymagają ciągłej adaptacji i reagowania na zmieniające się warunki biznesowe. Usługodawcy, którzy są w stanie elastycznie reagować na potrzeby zleceniodawcy, wykazują profesjonalizm i gotowość do dostosowywania się do zmieniających się wymagań. To z kolei przekłada się na zwiększenie zaufania zleceniodawcy do usługodawcy i budowanie długotrwałych relacji biznesowych.

Otwartość na renegocjacje warunków umowy może przynieść wiele korzyści zarówno dla zleceniodawcy, jak i usługodawcy. Przede wszystkim, umożliwia dostosowanie warunków współpracy do aktualnych potrzeb i celów biznesowych obu stron. Renegocjacje umożliwiają również wypracowanie bardziej korzystnych warunków, takich jak np. obniżenie kosztów, zwiększenie jakości usług czy elastyczniejsze terminy realizacji. Ponadto, otwartość na renegocjacje pozwala na budowanie partnerstwa opartego na wzajemnym zrozumieniu i współpracy, co może przyczynić się do długotrwałej i korzystnej relacji między stronami.

Brak renegocjacji warunków umowy może prowadzić do różnych negatywnych skutków, które mogą mieć poważne konsekwencje dla obu stron. Jednym z takich skutków może być spadek jakości usług. Bez możliwości dostosowania warunków do zmieniających się wymagań, usługodawca może nie być w stanie utrzymać dotychczasowego poziomu jakości. Ponadto, brak renegocjacji może skutkować utratą konkurencyjności, gdyż inne firmy mogą oferować bardziej korzystne warunki. Brak elastyczności w negocjacjach może również prowadzić do frustracji zleceniodawcy i pogorszenia relacji między stronami.

Renegocjacja warunków umowy może mieć wpływ na relacje zleceniodawcy z innymi dostawcami usług. Jeśli zleceniodawca jest zadowolony z wyników renegocjacji i otrzymuje korzystne warunki, może to wpływać na jego postrzeganie innych dostawców usług. Może to prowadzić do większego zaufania do innych dostawców i chęci budowania długotrwałych relacji. Z drugiej strony, jeśli renegocjacja nie przyniesie oczekiwanych korzyści, zleceniodawca może być bardziej sceptyczny i ostrożny w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych.

Wybór odpowiedniego momentu na renegocjację warunków umowy

Zmieniające się potrzeby biznesowe są jednym z głównych czynników wpływających na decyzję o renegocjacji warunków umowy. W miarę rozwoju firmy i zmieniających się warunków rynkowych, potrzeby i cele biznesowe mogą ulegać zmianie. Dlatego istotne jest, aby regularnie analizować i oceniać, czy obecne warunki umowy wciąż spełniają oczekiwania i wspierają realizację celów biznesowych. Jeśli potrzeby biznesowe ulegają istotnej zmianie, może to być sygnał do rozpoczęcia procesu renegocjacji.

Renegocjacja na różnych etapach współpracy może przynieść różne korzyści. Na wczesnym etapie współpracy renegocjacja może pomóc w ustaleniu odpowiednich warunków i zasad współpracy, które będą odpowiadać potrzebom obu stron. W trakcie trwania umowy, renegocjacja może służyć dostosowaniu warunków do zmieniających się wymagań i potrzeb biznesowych. Natomiast na późniejszym etapie współpracy renegocjacja może pomóc w optymalizacji warunków i poprawie efektywności współpracy.

Wybór optymalnego momentu na negocjacje warunków umowy powinien uwzględniać kilka czynników. Przede wszystkim, należy analizować zmieniające się potrzeby biznesowe i ocenić, czy obecne warunki umowy wciąż są odpowiednie. Należy również uwzględnić dostępność i gotowość obu stron do negocjacji. Ważne jest, aby znaleźć moment, w którym obie strony mają czas i zasoby potrzebne do przeprowadzenia skutecznych negocjacji. Ponadto, należy uwzględnić również terminy ważności umowy i ewentualne klauzule dotyczące renegocjacji.

Zarządzanie renegocjacją wymaga zastosowania odpowiednich strategii, które będą dostosowane do konkretnego etapu współpracy. Na wczesnym etapie współpracy ważne jest, aby skoncentrować się na budowaniu partnerstwa i wspólnym ustalaniu warunków współpracy. W trakcie trwania umowy, strategie zarządzania renegocjacją powinny być skoncentrowane na dostosowaniu warunków do zmieniających się potrzeb i celów biznesowych. Na późniejszym etapie współpracy, strategie zarządzania renegocjacją mogą skupiać się na optymalizacji warunków i poprawie efektywności współpracy.

Renegocjacja warunków umowy na różnych etapach współpracy może mieć różne konsekwencje. Na wczesnym etapie współpracy, renegocjacja może pomóc w ustaleniu korzystnych warunków i budowaniu solidnej podstawy do dalszej współpracy. W trakcie trwania umowy, renegocjacja może wpływać na poprawę jakości usług, zwiększenie konkurencyjności i dostosowanie warunków do zmieniających się potrzeb. Na późniejszym etapie współpracy, renegocjacja może mieć wpływ na efektywność współpracy i optymalizację kosztów.


Etapy outsourcingu - wprowadzanie zmian warunków umowyartykuły polecane
Rodzaje kosztów transakcyjnychEtapy outsourcingu - Określenie warunków umowyNiekompletność kontraktówEtapy outsourcingu - Rozwiązanie umowyOutsourcing kontraktowyRelacje między zleceniodawcą i usługodawcąEtapy outsourcingu - Wybór dostawców usługTransakcje wewnątrz struktury organizacyjnejKoło strategii

Bibliografia

  • Gay C., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
  • Schary P., Skjøtt-Larsen T. (2002), Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Tomasz Małkus