Etapy outsourcingu - Rozpoznanie stanu podaży usług

Z Encyklopedia Zarządzania
Etapy outsourcingu - Rozpoznanie stanu podaży usług
Polecane artykuły


Rozpoznania możliwości rynkowych dotyczących zakresów świadczonych usług można dokonać poprzez zgromadzenie odpowiednich informacji od potencjalnych usługodawców. Do każdej z takich jednostek powinno zostać skierowane odpowiednie zapytanie, określane z języka angielskiego skrótem RFI (Request For Information). Koniecznym jest bowiem rozpoznanie aktualnego stanu ofert rynkowych usług w rozpatrywanym zakresie, aby możliwości usługodawców uwzględnić w zamierzeniach przyszłego zleceniodawcy. Na podstawie sporządzonej listy usługodawców zawierającej informacje o usługach dostępnych na rynku można dokonać korekty (zazwyczaj redukcji, ale czasem rozszerzenia) zakresów zadań, które powinny zostać powierzone kooperantom.

W dalszej kolejności wspomniana lista jednostek, do których skierowano zapytania powinna zostać poddana analizie mającej na celu wyeliminowanie takich przedsiębiorstw, których dotychczasowe osiągnięcia, dotyczące zwłaszcza zakresu usług lub niewielkiego doświadczenia w najmniejszym stopniu odpowiadają potrzebom zleceniodawcy. Ograniczenie ilości potencjalnych usługodawców oraz dokładne zapoznanie się z pozyskanymi informacjami o ich umiejętnościach umożliwia także uściślenie wymagań dotyczących już nie tylko zakresów zlecanych zadań, ale przede wszystkim sposobów ich realizacji oraz oczekiwanego poziomu jakości wykonania. Wymagania te powinny zostać przedstawione wspomnianym usługodawcom stanowiąc kolejne kryteria ich selekcji. Podstawowym celem na tym etapie jest bowiem wyodrębnienie grupy jednostek, które są w stanie zaspokajać wymagania zleceniodawcy w długim okresie.

W następstwie wyboru usługodawców, którzy ze względu na dotychczasowe osiągnięcia oraz złożone deklaracje zostaną w dalszym etapie uwzględnieni jako potencjalni kooperanci można opracować ich ranking, prezentujący przewidywaną zdolność poszczególnych jednostek do realizacji celów outsourcingu określonych przez zleceniodawcę. Ranking ułatwia późniejsze opracowanie listy kooperantów rezerwowych po dokonaniu wyboru głównych usługodawców.

Autor: Tomasz Małkus