Efekt osłony podatkowej

Z Encyklopedia Zarządzania
Efekt osłony podatkowej
Polecane artykuły


Ogólna charakterystyka

Efekt osłony podatkowej (tarcza podatkowa, ang. tax shield, niem. Steuerschild) to zjawisko polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Wynika ono z możliwości zaliczenia kosztów finansowych (tj. odsetki od kredytu, amortyzacja i wydatki leasingowe) do kosztów uzyskania przychodu.

Warunki konieczne do wystąpienia efektu

Aby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z możliwości obniżenia podatku dochodowego za pomocą tarczy podatkowej musi być płatnikiem podatku dochodowego na ogólnych warunkach. Wyklucza to przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej albo podatkowych form ryczałtowych. Oczywistym warunkiem jest uzyskanie w roku podatkowym zysku, który jest podstawą do naliczania podatku dochodowego.

  • Każda działalność gospodarcza, która jest prowadzona w sposób przynoszący dochody musi odprowadzać tzw. [[[podatek]] dochodowy]. W przypadku płacenia podatku od osiąganych dochodów rzeczywisty koszt kredytu jest niższy o wartość płaconych odestek od kredytów. Dzije się tak dzięki możliwości zaliczania odsetek od kredytów, pożyczek itp. w koszty uzyskania przychodów, (które pomniejszają podstawę naliczania podatku dochodowego).
  • Po zaliczeniu wszystkich odsetek od kredytów w koszty uzyskania przychodów nadal nie pojawia się strata podatkowa to istnieje możliwość zastosowania tzw. pełnej tarczy podatkowej.
  • Wartość osłony podatkowej oblicza się mnożąc krańcową/ efektywną stopę podatkową (obecnie obowiązująca stawka w Polsce wynosi 19%)

przez wartość kosztów, które są klasyfikowane jako koszty uzyskania przychodu.

Osłona podatkowa, a leasing

Możliwość uzyskania korzyści podatkowych jest najczęstszą przesłanką decydującą o korzystaniu z tej formy finansowania. [1] Na ucieczkę od podatku pozwala specyficzna konstrukcja podatkowa pozwalająca na stosowne odpisy od przychodów:

Konsekwencje efektu

  • Obniżenie podatku dochodowego stanowi oczywistą korzyść dla przedsiębiorcy. Zamiast kosztów finansowych w wysokości X ponosi on koszty (1-T)X, gdzie T to stawka podatku dochodowego. Powstająca różnica jest przychodem utraconym przez budżet państwa. Wobec tego, im wyższa jest stawka podatkowa, tym więcej korzyści uzyskuje się dzięki temu efektowi.
  • Efekt tarczy podatkowej to innymi słowy [[[metoda]] zmniejszenia podatku dochodowego.

Zauważyć należy, iż koszt kredytu dla przedsiębiorcy nie jest bankową stopą procentową, lecz powinien być definiowany jako stopień zmniejszenia zysku netto (wyniku finansowego).

Bibliografia

Autor: Artur Malinowski, Sabina Wadowska