Urząd skarbowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Urząd skarbowy
Polecane artykuły


Urząd skarbowy- to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej, która obsługuje Naczelnika Urzędu Skarbowego będącego organem administracji niezespolonej i podlegającemu Ministrowi finansów. Właściwymi organami podatkowymi są więc naczelnicy urzędów skarbowych i jest to organ pierwszej instancji. Poza tym jest to organ egzekucyjny jak i finansowy organ postępowania przygotowawczego. Dyrektor Izby Skarbowej jest organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnika urzędu skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.[1]]

Urzędem skarbowym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego, przy pomocy zastępcy (zastępców) naczelnika, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. Dyrektor izby skarbowej, na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego, może utworzyć dwa stanowiska zastępcy naczelnika przy zatrudnieniu powyżej 100 pracowników, trzy stanowiska zastępcy naczelnika przy zatrudnieniu powyżej 200 pracowników.

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

Zadaniami naczelnika urzędu skarbowego są np.:

 • ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 • pobieranie należności celnych oraz innych opłat dotyczących przywozu i wywozu towarów,
 • zadania wierzyciela należności pieniężnych,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 • wsparcie podatnika,
 • ewidencja podatników oraz płatników,
 • kontrola podatkowa,
 • wymiana informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi UE
 • udzielanie oraz korzystanie z pomocy państw,
 • walka z przestępstwami skarbowymi,
 • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.[2]

Wybór Naczelnika Urzędu Skarbowego

Wybór na Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonywany jest w drodze konkursu. Przeprowadzony on jest wśród pracowników urzędów i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne podyplomowe prawnicze lub ekonomiczne oraz posiadających co najmniej czteroletni staż pracy w tych jednostkach. Konkurs przeprowadzony jest przez komisję, powołaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie ustnej i pisemnej. Sprawdzana jest wiedza potrzebna do wykonywania zadań na danych stanowiskach pracy, umiejętności i zdolności kierownicze. Na czas wyboru Naczelnika Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę odpowiedzialną za obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Krajowa Administracja Skarbowa

Od początku marca 2017 r. w Polsce funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reorganizacja do tej pory trzech odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Krajowa Administracja Państwowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową, która wykonuje zadania dotyczące m.in. realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, a także opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Poza tym zapewnia też obsługę oraz wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.[3]

Zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Zadania KAS obejmują między innymi:

 • realizacje dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych,
 • realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • realizacja polityki celnej,
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi,
 • wsparcie podatnika,
 • egzekucja administracyjna należności pieniężnych,
 • działalność informacyjna i edukacyjna,
 • prowadzenie audytu i kontroli,
 • kształcenie pracowników oraz funkcjonariuszy,
 • wykonywanie statystyk, bilansów i prognoz związanych z Krajową Administracją Skarbową oraz analizą ryzyka,
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw,
 • kontrola przestrzegania prawa dewizowego i prawidłowego wystawiania zezwoleń dewizowych,
 • kontrolowanie kantorów,
 • wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym i obrotowi nielegalnych towarów oraz ściganie winnych,
 • obsługiwanie systemu Intrastat i Extrastat,
 • współpraca podczas realizowania Wspólnej polityki rolnej UE,
 • współpraca z właściwymi organami innych państw.[4]

Stopnie pracownicze Urzędu Skarbowego

Stopnie pracownicze Urzędu Skarbowego:

 1. Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej:
  • naczelnik
  • zastępca naczelnika.
 2. Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej:
  • kierownik działu
  • kierownik samodzielnego referatu.
 3. Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej:
 4. Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej:
  • starszy specjalista,
  • starszy informatyk
  • starszy komisarz skarbowy,
  • komisarz skarbowy,
  • starszy inspektor,
  • starszy kontroler rozliczeń,
  • specjalista,
  • informatyk,
  • inspektor,
  • kontroler rozliczeń
  • starszy referent,
  • starszy księgowy,
  • starszy poborca skarbowy.
 5. Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej:
  • księgowy,
  • referent,
  • likwidator,
  • poborca skarbowy.

Miejsce załatwiania spraw podatkowych

Zasadniczo większość spraw związanych z bezpośrednią obsługą podatników można załatwić:

 • we właściwych urzędach skarbowych – jest ich 400 w całym kraju – lub w centrach obsługi funkcjonujących w niektórych urzędach skarbowych (sprawy w tych centrach można załatwiać niezależnie od właściwości naczelnika urzędu skarbowego),
 • w 143 oddziałach celnych.

Rodzaje kontroli

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują dwa rodzaje kontroli:

 • Kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 • Kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez naczelników urzędów celno -skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS, jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Urząd skarbowy - inne związane podejścia

Podejścia związane z Urzędem Skarbowym obejmują:

 • Usprawnienie procedur składania deklaracji podatkowych – Urząd Skarbowy dostarcza podatnikom odpowiednie narzędzia i narzędzia do łatwego składania deklaracji podatkowych przez internet, co usprawnia proces.
 • Zwiększenie wysiłków w celu wykrywania nieprawidłowości – Urząd Skarbowy wzmacnia swoje wysiłki w celu zwalczania przestępstw podatkowych i wykrywania przypadków oszustw podatkowych.
 • Zwiększenie wysiłków w celu zapobiegania zaległościom podatkowym – Urząd Skarbowy wprowadza systemy wsparcia dla podatników w celu zapobiegania zaległościom podatkowym i wspiera ich w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych.
 • Rozwój systemów informatycznych – Urząd Skarbowy wdraża nowe technologie, aby ułatwić tworzenie i przetwarzanie danych podatkowych, co prowadzi do wzrostu efektywności i wygody.
 • Usprawnienie wysyłania informacji do podatników – Urząd Skarbowy zapewnia podatnikom łatwy dostęp do informacji na temat ich zobowiązań podatkowych, aby mogli śledzić swoje zobowiązania i lepiej je zarządzać.

Bibliografia

Przypisy

Autor: Trębacz Justyna, Krzysztof Piwowarczyk, Klaudia Budkowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.