Umowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:40, 10 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Umowa jest to wzajemne uzgodnienie dwóch lub więcej stron mająca na celu obopólne dobro oraz określająca wzajemne obowiązki oraz prawa stron.

Ze względu na sposób zawarcia możemy wyróżnić dwa rodzaje umów: umowa pisemna oraz umowa ustna. Obie wersje są wiążące w kwestiach prawnych. Należy pamiętać, by umowa zawierana była zgodnie z panującym porządkiem prawnym. W innym wypadku uznana będzie za nieważną.

Umowa ustna polega na bezpośrednim osobistym ustaleniu punktów zawartych w umowie bez konieczności pisemnego poświadczania jej zawarcia. Wskazane jest jednak, by zawarcie umowy ustnej odbyło się w obecności świadka nie będącego żadną ze stron.

Umowa pisemna polega na spisaniu ustalonych punktów na odpowiedniej dla ilości stron jednakowo brzmiących egzemplarzach. Wszelkie informacje zawarte w takiej formie umowy poświadczone są odręcznym podpisem.

TL;DR

Umowa to wzajemne uzgodnienie dwóch lub więcej stron określające ich obowiązki i prawa. Może być zawarta ustnie lub pisemnie. Umowa pisemna powinna zawierać informacje takie jak data i miejsce zawarcia, strony umowy, powód zawarcia, obowiązki i prawa stron, terminy realizacji, stawka wynagrodzenia. Istnieją różne rodzaje umów w zależności od dziedziny, np. umowy z pracownikami, umowy o usługi, umowy kredytowe, umowy społeczne, umowy spółki, umowy hotelowe, umowy outsourcingowe, umowy dotyczące łańcucha dostaw, umowy o roboty budowlane.

Wygląd umowy pisemnej

W większości spisywanych umów możemy znaleźć następujące informacje:

 • Data i miejsce zawarcia umowy
 • Wyróżnione strony umowy wraz z nazwą firmy, numerem NIP, adresem oraz nazwiskiem osoby reprezentującej daną stronę.
 • W kolejnym punkcie wyróżniony jest powód zawarcia umowy.
 • Wyróżniane są paragrafy z poszczególnymi obowiązkami i prawami stron umowy. W tym miejscu określane są również terminy realizacji zadań zawartych w umowie, miejsce wykonywania zadań zawartych w umowie.
 • Określa się tutaj również przewidziany termin realizacji umowy, lub wymiar czasu pracy.
 • Jest w tym podpunkcie określana również stawka wynagrodzenia wynikająca z wykonania umowy.
 • Ostatnim podpunktem jest data oraz miejscowość zawarcia umowy, oraz miejsce na podpisy i pieczęci dla każdej ze stron.

Rodzaje umów ze względu na dziedziny występowania

Biorąc pod uwagę różne dziedziny możemy wyróżnić następujące formy umów:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • rodzaje umów z pracownikami
 • umowa o dzieło to przykład umowy, której efektem winno być wykonanie pewnego dzieła (którym może być np. wykonanie grafiki, napisanie postu reklamującego dany produkt. Usługodawca zobowiązany jest wykonać dzieło w określonym w umowie terminie, natomiast zlecający usługę winien jest dokonać zapłaty.
 • umowa o pracę to dokument potwierdzający rozpoczęcie trwania naszego stosunku pracy określający nasze obowiązki, prawa. Wyszczególnione w niej jest nasze wynagrodzenie oraz wymiar pracy. Wyróżniamy umowę o pracę na okres próbny (zazwyczaj 3 miesiące), na czas określony (w zależności od woli pracodawcy) oraz na czas nieokreślony.
 • umowa zlecenie to rodzaj umowy, którą zawiera zleceniodawca wraz ze zleceniobiorcą na czas wykonania zleconej pracy. W umowie tej powinny zostać zawarte takie informacje jak: data i miejsce zawiązania umowy, okres, w jakim zlecenie musi zostać wykonane, dane identyfikacyjne zleceniodawcy i zleceniobiorcy, rodzaj wykonywanych prac w ramach umowy wraz z terminem ich realizacji, kwestie związane z wynagrodzeniem.
 • rozwiązanie umowy o pracę to zakończenie obowiązywania umowy o pracę. Ze względu na staż pracy obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:
W przypadku umowy o pracę:
2 tygodnie, jeśli zatrudnienie wynosiło mniej niż 6 miesięcy
1 miesiąc, w przypadku, gdy zatrudnienie wynosiło od 6 miesięcy do 3 lat
3 miesiące, w przypadku, gdy zatrudnienie wynosiło więcej niż 3 lata.
Ustanie stosunku pracy może przebiegać na zasadzie: porozumienia stron, oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, upływu czasu na jaki została zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której została zawarta.
 • kontrakt menedżerski to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której zleceniobiorcą jest osoba sprawująca opiekę nad przedsiębiorstwem zleceniodawcy. Dokument potwierdzający zawarcie kontraktu menedżerskiego powinien zawierać: przedmiot umowy, obowiązki stron, wyszczególnione zadania do realizacji, okres trwania kontraktu, kwestie związane z wynagrodzeniem oraz ewentualną odprawą.

Zarządzanie sprzedażą

Są w niej zawarte podobne dane informacje, jak w przypadku umowy o pracę. Dodatkowo zawiera ona również określony przedmiot umowy wraz z istotnymi dla zawarcia umowy cechami nabywanego towaru.

 • umowa przewozu jest to umowa w ramach której osoba wykonująca usługę przewozu zobligowana jest do dostarczenia na określone miejsce. W treści umowy powinny być zawarte następujące elementy: konkretna trasa przejazdu, określona konkretnie zawartość przewozu (towary lub ludzie) oraz ustalone wynagrodzenie dla przewoźnika.
 • Umowa koncesji to umowa, na mocy której koncesjobiorca zobowiązuje się do płacenia koncesjodawcy za korzystanie z wytworzonego przez niego dobra. Przedmiotem koncesji może zatem być utwór muzyczny, grafika (np. logo) a także sporządzone przez niego przepisy.

Bankowość

 • umowa kredytowa Umowa kredytowa - umowa zawierana pomiędzy stroną reprezentującą bank (kredytodawca) a kredytobiorcą.

Na mocy tej umowy kredytobiorca jest zobowiązany w określonym czasie do zwrócenia wszystkich pobranych środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami.

Ekonomia

Prawo

 • umowa cywilno-prawna
 • umowa spółki jest to umowa którą zawierają między sobą przedsiębiorcy zakładając działalność gospodarczą. Głównym zobowiązaniem wynikającym z umowy spółki jest dążenie do urzeczywistnienia założonego na początku współpracy celu.

Umowa ta winna być sporządzona w formie pisemnej w jednakowo brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

 • Umowa najmu okazjonalnego to zawarta na czas określony umowa, na mocy której właściciel zobowiązuje się odpłatnie przekazać do używania najemcy lokal będący przedmiotem umowy. W przypadku tej umowy istnieje obowiązek zawarcia jej w formie pisemnej poświadczonej własnoręcznym podpisem.

Turystyka

 • Umowa hotelowa to umowa zawarta między hotelem a gościem hotelowym. W ramach tej umowy hotel zobowiązuje się do wynajęcia na określony termin za ustaloną opłatą miejsca noclegowego a także przejęcia odpowiedzialności za wszelkie negatywne incydenty bezpośrednio dotyczące gościa hotelowego (takie jak kradzież mienia, zniszczenie mienia). Z kolei gość bierze odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania powierzonego mu mienia.

Logistyka

 • Umowa outsourcingowaumowa której przedmiotem jest przekazanie do realizacji pewnego zadania lub projektu firmie zewnętrznej wyspecjalizowanej w danej dziedzinie. Umowa ta winna być zawarta w formie pisemnej, oraz powinny być w niej zawarte następujące aspekty: termin realizacji, zakres obowiązków.
 • Umowa spedycji to umowa zawarta między przedsiębiorstwem a firmą spedycyjną. W jej ramach spedytor zobowiązuje się do realizacji usług związanych z odbiorem, wysłaniem oraz dostarczeniem przesyłki przygotowanej przez nadawcę. Spedytor sprawuje pieczę nad przesyłką o odpowiada za jej zniszczenie lub zaginięcie.
 • Umowy dotyczące łańcucha dostaw

Inwestycje

 • Umowa o roboty budowlane umowa w ramach której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych robót budowlanych w wyznaczonym miejscu i terminie. Powinien być w niej również zawarty rodzaj wykonywanych prac, wynagrodzenie końcowe, warunki rozwiązania umowy oraz wysokość kar i sankcji za niedotrzymanie warunków. Jak w każdej z umów powinny być w niej również przedstawione strony umowy oraz powinna być ona poświadczona własnoręcznym podpisem.


Umowaartykuły polecane
Umowa składuUmowa zlecenieUmowa o dziełoUmowa agencyjnaUmowa przedwstępnaUmowa o roboty budowlaneRodzaje umów z pracownikamiUmowa hotelowaUmowa a kontrakt

Bibliografia

Autor: Klaudia Kaczmarczyk