Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna
Polecane artykuły


Struktura organizacyjna – sposób formalnej organizacji firmy, zestaw elementów (komórek organizacyjnych: stanowisk , działów, części wyodrębnianych przez samą firmę ) i powiązań między nimi (przepływów informacji , formalnych podziałów obowiązków, przynależności itp.). Struktura organizacji jest sposobem na formalne określenie relacji i zależności między jej uczestnikami – pozwala w pewnym stopniu ograniczyć proces "ucierania się” pozycji, prestiżu itp. poprzez mozolne negocjacje i rozgrywki, tak jak następuje to w organizacjach nieformalnych (w których struktura jest płynna, często postrzegana różnie przez różnych uczestników, zależy wyłącznie od autorytetu osobistego), ułatwia obieg informacji itd. (D. Jemielniak i in. 2015, s. 89)

Struktura organizacji dostarcza odpowiedzi na pytania (A.Koźmiński, D. Jemielniak 2011, s. 69):

 • kto z kim może i powinien kontaktować się i współpracować, a jakie związki są zakazane
 • kto, o czym i o kim decyduje i kto, komu w jakiej sprawie i jak podlega
 • kto, za co i za kogo odpowiada i w jaki sposób
 • kto, co i od kogo wie i jak ma tę wiedzę wykorzystać
 • jaki jest podział korzyści i przywilejów (materialnych, prestiżowych i innych) między członków organizacji

Typy struktur organizacyjnych

Struktura organizacyjna firmy to pojęcie bardzo szerokie. Wyróżnia się jej wiele typów za pomocą różnych kryteriów.

a) podstawowe typy struktur organizacyjnych:

b) ze względu na rozpiętość kierowania i liczbę szczebli zarządzania:

 • struktura płaska,
 • struktura smukła

c) klasyczne:

d) nowoczesne:

e) ze względu na podział zadań:

 • struktury typu U (unitary)
 • struktury typu M (multidivisional)
 • struktury typu H (holding)

f) ze względu na konfigurację strukturalną:

(A.Zakrzewska-Bielawska 2012)

Strukturę organizacyjną dzieli się również na scentralizowane i zdecentralizowane, mówiące o tym, kto podejmuje większość decyzji w przedsiębiorstwie oraz na struktury sformalizowane i niesformalizowane.

Być może chodziło Ci o jeden z jeszcze innych typów struktur:

Jeśli szukasz innych informacji na temat struktur, przejdź do kategorii Struktura Organizacyjna.

Bibliografia:

 • Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014). Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy , Wydawnictwo Poltex, Warszawa
 • Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014). Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce , Wydawnictwo Poltex, Warszawa
 • Koźmiński A., Jemielniak D. (2011). Zarządzanie od podstaw , Oficyna, Warszawa
 • Koźmiński A., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014). Zasady zarządzania , Oficyna, Warszawa
 • Stabryła A. (2013). Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Stabryła A. (2011). Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu nr 216
 • Zakrzewska-Bielawska A. (red.) (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia , Oficyna, Warszawa
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011). Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii , Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej

Autor: Małgorzata Szczerba