Struktura organizacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Struktura organizacyjna
Polecane artykuły


Struktura organizacyjna – sposób formalnej organizacji firmy, zestaw elementów (komórek organizacyjnych: stanowisk , działów, części wyodrębnianych przez samą firmę ) i powiązań między nimi (przepływów informacji , formalnych podziałów obowiązków, przynależności itp.). Struktura organizacji jest sposobem na formalne określenie relacji i zależności między jej uczestnikami – pozwala w pewnym stopniu ograniczyć proces "ucierania się” pozycji, prestiżu itp. poprzez mozolne negocjacje i rozgrywki, tak jak następuje to w organizacjach nieformalnych (w których struktura jest płynna, często postrzegana różnie przez różnych uczestników, zależy wyłącznie od autorytetu osobistego), ułatwia obieg informacji itd. (D. Jemielniak i in. 2015, s. 89)

Struktura organizacji dostarcza odpowiedzi na pytania (A.Koźmiński, D. Jemielniak 2011, s. 69):

 • kto z kim może i powinien kontaktować się i współpracować, a jakie związki są zakazane
 • kto, o czym i o kim decyduje i kto, komu w jakiej sprawie i jak podlega
 • kto, za co i za kogo odpowiada i w jaki sposób
 • kto, co i od kogo wie i jak ma tę wiedzę wykorzystać
 • jaki jest podział korzyści i przywilejów (materialnych, prestiżowych i innych) między członków organizacji

Typy struktur organizacyjnych

Modele struktur organizacyjnych (Sławomir Wawak)

Struktura organizacyjna firmy to pojęcie bardzo szerokie. Wyróżnia się jej wiele typów za pomocą różnych kryteriów.

a) podstawowe typy struktur organizacyjnych:

b) ze względu na rozpiętość kierowania i liczbę szczebli zarządzania:

 • struktura płaska,
 • struktura smukła

c) klasyczne:

d) nowoczesne:

e) ze względu na podział zadań:

 • struktury typu U (unitary)
 • struktury typu M (multidivisional)
 • struktury typu H (holding)

f) ze względu na konfigurację strukturalną:

(A.Zakrzewska-Bielawska 2012)

Strukturę organizacyjną dzieli się również na scentralizowane i zdecentralizowane, mówiące o tym, kto podejmuje większość decyzji w przedsiębiorstwie oraz na struktury sformalizowane i niesformalizowane.

Być może chodziło Ci o jeden z jeszcze innych typów struktur:

Jeśli szukasz innych informacji na temat struktur, przejdź do kategorii Struktura Organizacyjna.

Bibliografia:

 • Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014). Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy , Wydawnictwo Poltex, Warszawa
 • Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014). Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce , Wydawnictwo Poltex, Warszawa
 • Koźmiński A., Jemielniak D. (2011). Zarządzanie od podstaw , Oficyna, Warszawa
 • Koźmiński A., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014). Zasady zarządzania , Oficyna, Warszawa
 • Stabryła A. (2013). Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Stabryła A. (2011). Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu nr 216
 • Zakrzewska-Bielawska A. (red.) (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia , Oficyna, Warszawa
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2011). Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii , Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej

Autor: Małgorzata Szczerba