Struktura funkcjonalna

Z Encyklopedia Zarządzania

Struktura funkcjonalna w swoim klasycznym ujęciu została zaproponowana przez F. W. Taylora jako sposób na rozwiązanie problemów struktury liniowej. Innym sposobem była struktura liniowo-sztabowa. Należy oddzielić klasyczną strukturę funkcjonalną od współczesnej. Współcześnie nazwy tej używa się dla określenia struktury departamentowej.

W ujęciu klasycznym zaproponowano, aby nadmiar zadań kierownika w strukturze liniowej rozwiązać poprzez powołanie wielu kierowników o różnych specjalnościach. W ten sposób każdy kierownik mógłby się specjalizować w wybranej dziedzinie, a jednocześnie wszystkie kwestie związane z organizacją pracy pracowników byłyby realizowane.

To rozwiązanie strukturalne miało jednak również swoje wady. Jak łatwo zauważyć na rys. 1, każdy pracownik ma kilku przełożonych. Zrezygnowano z zasady jedności rozkazodawstwa, a dokładnie nadano jej nowe znaczenie: każdy pracownik otrzymywał polecenia tylko od jednego przełożonego, ale w zakresie jednego obszaru decyzyjnego. Np. w zakresie czasu pracy polecenia mógł wydawać tylko jeden przełożony. W praktyce jednak zastosowanie takiego rozwiązania okazało się niezmiernie trudne, gdyż rozdzielenie uprawnień decyzyjnych nie było możliwe w pełni. Możliwe zatem było otrzymywanie sprzecznych instrukcji od różnych przełożonych.

W strukturze funkcjonalnej tworzone są bloki funkcjonalne, naznaczone władzą i odpowiedzialnością za wyniki swoich działań. Jednostki liniowe różnią się od funkcjonalnych integracją funkcji zarządzania obiektem, zestawem uprawnień i obowiązków. Funkcjonalna struktura realizuje zasadę oddzielania i utrzymania funkcji wśród jednostek strukturalnych, zakłada się podporządkowanie każdej jednostki liniowej o niższym poziomie kilku przełożonym wyższego szczebla, realizującym funkcje kontrolne.

TL;DR

Struktura funkcjonalna jest sposobem organizacji pracy w firmie, w której zadania są podzielone na specjalistyczne obszary. Ta struktura ma wiele zalet, takich jak wysoka kompetencja specjalistów i eliminacja powielania się zadań. Jednakże, ma też wady, takie jak trudność utrzymania relacji między jednostkami funkcjonalnymi i tendencja do nadmiernej centralizacji. Funkcjonalna struktura zarządzania jest stosowana w firmach produkujących pojedynczy produkt, organizacjach projektowych i przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Zalety i wady takiej struktury

Zalety

 • Wysoka kompetentność specjalistów odpowiedzialnych za realizację funkcji (wzrost profesjonalizmu).
 • Zwolnienie liniowych menedżerów od rozwiązania poszczególnych problemów.
 • Standaryzacja, formatowanie i programowanie procesów i operacji zarządzania.
 • Eliminacja powielania i pokrywania się w wykonywaniu funkcji administracyjnych.
 • Zmniejszenie zapotrzebowania w specjalistach szerokiego profilu.
 • Centralizacja decyzji strategicznych oraz decentralizacja operacyjnych

Wady

 • Nadmierne zainteresowanie zadaniami i celami swoich działów
 • Trudności w utrzymywaniu stałych relacji między różnymi jednostkami funkcjonalnymi.
 • Powstanie tendencji nadmiernej centralizacji.
 • Czas trwania procedur decyzyjnych.
 • Względnie stagnacyjna forma organizacyjna, z trudem reagująca na zmiany.
 • Trudność rozdzielania władzy (wielokrotność podporządkowania)

Podziały działów zgodnie z funkcjami

Dla większości średnich i dużych przedsiębiorstw i organizacji, głównym podejściem tworzenia jednostek jest podejście funkcjonalne. Pojęcie funkcji w tym przypadku odnosi się do głównych obszarów działalności, tj. produkcja, finanse, sprzedaż, itp. Zgodnie z funkcjami bloków powstają podziały - przemysłowe, administracyjne, społeczne.

Blok przemysłowy zawiera działy

 • Związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług,
 • Zapewniające warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek podstawowych,
 • Służące do obsługi procesów pierwotnych i wtórnych,
 • Eksperymentalne, w których są wytwarzane prototypy produktów.

Jest oczywiste, że w zależności od charakteru organizacji rola różnych działów struktury produkcji jest inna - nie w każdej firmie są produkowane prototypy, nie wszędzie produkcja się dzieli na pierwotną i wtórną, itd.

Blok administracyjny zawiera działy

 • Preprodukcyjne (prace badawczo rozwojowe, itd.),
 • Informacyjne (biblioteki, archiwa),
 • Serwisowe, zajmujące się prowadzeniem badań marketingowych, sprzedaży, serwisu gwarancyjnego,
 • Administracyjne (zarząd, księgowość, dział planowania usługi, dział prawny),
 • Doradcze (komitety i komisje pracujące nad poprawą organizacji i technologii produkcji

i zarządzania).

Blok społeczny

Trzecim blokiem struktury funkcjonalnej organizacji są jednostki społeczne - ośrodki zdrowia, kluby, organizacje zajmujące się sprawami nieletnich. Dla większości średnich i dużych przedsiębiorstw i organizacji, głównym podejściem tworzenia jednostek jest podejście funkcjonalne. Pojęcie funkcji w tym przypadku odnosi się do głównych obszarów działalności, tj. produkcja, finanse, sprzedaż, itp. Zgodnie z funkcjami bloków powstają bloki podziału przemysłowy, administracyjny, społeczny.

Zastosowanie funkcjonalnej struktury zarządzania

 • Firmy produkujące pojedynczy produkt,
 • Przedsiębiorstwa, które implementują złożone i długoterminowe innowacyjne projekty,
 • Duże przedsiębiorstwa specjalistyczne,
 • Organizacje projektowe - badawcze i projektowe,
 • Wąsko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Specyficzne zadania zarządzania przy funkcjonalnej strukturze zarządzania

 • Złożoność komunikacji,
 • Staranny dobór wyspecjalizowanych kierowników w obszarach funkcjonalnych,
 • Równoważenie obciążenia jednostek,
 • Zapewnienia koordynacji jednostek funkcjonalnych,
 • Opracowanie specjalnych motywacyjnych mechanizmów,
 • Zapobieganie rozwojowi separatystycznemu jednostek funkcjonalnych,
 • Priorytet specjalistów nad przełożonymi.

Struktura funkcjonalna taylor.png

Rys. 1. Struktura funkcjonalna zaproponowana przez F. W. Taylora

Źródło: (A. Nalepka 2001, s. 71)

W tej strukturze rządą zatem eksperci, a nie kierownicy "od wszystkiego". Podział zadań pomiędzy nich jest realizowany w sposób przemyślany i celów. Dzięki temu organizacja może się łatwiej dostosowywać do zmian w otoczeniu.

Oprócz wskazanych już wcześniej wad związanych z brakiem jedności rozkazodawstwa, należy wskazać brak osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania poszczególnych obszarów organizacji. W praktyce struktura funkcjonalna przyjmowała bardzo różne kształty, rzadko była ona stosowana w czystej formie.


Struktura funkcjonalnaartykuły polecane
KoordynacjaSchemat organizacyjnyCentralizacjaSukces przedsiębiorstwa - determinantyHenri FayolZależności funkcjonalneHierarchiaStruktura macierzowaKadra kierownicza

Bibliografia

 • Carpenter M., Bauer T., Erdogan B. (2012), Management Principles
 • Chudoba T. (2008), Model systemu społecznego a problemy zarządzania, CeDeWu, Warszawa
 • Czermiński A., Trzcieniecki J. (1973), Elementy teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa
 • Griffin R. (2017), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Montana P., Charnov B. (1993), Management: A Streamlined Course for Students and Business People, [w:] Chapter 11: Organizational structures: Concepts and formats
 • Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków
 • Zawadzak T. (2008), Podstawy kierowania organizacją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń


Autor: Sławomir Wawak, Kyrylo (Cyryl) Chabanivskyi