Struktura tensorowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Struktura tensorowa
Polecane artykuły


Struktura tensorowa jest to struktura wielowymiarowa. Łączy kryteria funkcjonalne, obiektowe i regionalne. Czasem zamiast kryterium regionalnego wprowadza się do wymiaru obiektowego komórki sztabowe, które pomagają kierownikom w wykonywaniu ich funkcji. Ważnym problemem w przypadku tej struktury jest rozdział uprawnień i odpowiedzialności pomiędzy kierowników z wyodrębnionych wymiarów. Struktura ta pozwala przezwyciężyć problemy koordynacji, które występują w strukturach jednowymiarowych, umożliwia także połączenie korzyści wynikających z poszczególnych rodzajów działalności.

Zalety i wady

Najważniejsze zalety i wady tej struktury są identyczne z charakteryzującymi strukturę macierzową, jednak funkcjonowanie struktury tensorowej związane jest z wyższymi kosztami. Sieć komunikacyjna tej struktury jest znacznie bardziej rozbudowana. Jest to jednak struktura elastyczna, innowacyjna, stwarzająca warunki do kompleksowego i fachowego rozwiązywania złożonych problemów.

Zalety

 • wielowymiarowa koordynacja,
 • praca zespołowa jednakowych ranga kierowników,
 • proste drogi komunikowania się(bez pośredników),
 • dość niski stopień formalizacji i standaryzacji zachowań organizacyjnych,
 • krotko- i długookresowa elastyczność,
 • stymulacja innowacyjnych idei,
 • problemowa specjalizacja kierowników.

Wady

 • duże zapotrzebowanie na kwalifikowane kadry i wysokie wymagania w stosunku do ich zachowań,
 • problematyczny podział kompetencji kierowników i podwyższona możliwość powstawania w związku z tym konfliktów,
 • brak jednolitości kierowania,
 • konieczność stosowania zbyt dużej liczby kompromisów w zarządzaniu i związane z tym straty czasu,
 • wysokie koszty wprowadzenia i użytkowania tej struktury.

Bibliografia

 • 'Podstawy organizacji i zarządzania, pod red. K. Krzakiewicza, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1994, s. 96-97,
 • Handel zagraniczny. Organizacja i technika, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2002, s. 88-90,
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 1996, s. 189-192.

Autor: Anna Lipska