Role agenta zmiany

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.
Role agenta zmiany
Polecane artykuły


Agent zmiany jest osobą uznawaną za specjalistę w zakresie kierowania zmianami, którego rola polega na optymalizowaniu funkcjonowania zespołu ds. zmian poprzez dostarczanie potrzebnych środków i narzędzi, organizowanie pracy zespołowej (zebrania robocze, rozwiązywanie problemów w grupie, itp.), czyli ogólnie na gwarantowaniu sprawności wdrażania zmian. Może ponadto spełniać rolę trenera dla członków zespołu ds. zmian (restrukturyzacji), pomagając im wykorzystać ich doświadczenie, aby osiągnąć postępy, ponadto może być także pośrednikiem między zespołem i resztą pracowników firmy, których wdrażane zmiany dotyczą.

Interesującą charakterystykę konsultanta (agenta) zmiany zaproponowali R.J.Lippitt i G.L.Lippitt, wymieniając osiem jego ról:

  • Inspirator ukierunkowujący diagnozę – pod jego wpływem w organizacji są zadawane pytania, które pomagają ludziom lepiej zrozumieć problemy organizacyjne, a także zmienić sytuację: działania doskonalące pozostają w gestii klienta (organizacji), ale od agenta zależy ukierunkowanie jego refleksji na powstałą sytuację.
  • Specjalista w zakresie kształtowania relacji społecznych wspierających zmiany i angażowania pracowników w działania na rzecz zmiany.
  • Poszukiwacz danych informujących o rzeczywistości organizacyjnej, w obszarze faktów społecznych.
  • Identyfikujący różne możliwości – osoba, która wskazuje na wiele wariantów możliwych działań doskonalących, ale ich wybór pozostawia organizacji.
  • Współuczestnik rozwiązywania problemów, który pomaga organizacji rozpoznać przyczyny problemów, ukazuje ich różnorodne rozwiązania, planuje stosowne działania i wspólnie z organizacją podejmuje decyzje dotyczące wdrażania zmian.
  • Techniczny ekspert dostarczający szczegółowej ekspertyzy w danym zakresie.
  • Trener i nauczyciel znający proces uczenia się ludzi dorosłych i umiejący zaprogramować efektywną sesję szkoleniową, mającą charakter interwencji społecznej.
  • Adwokat, czyli konsultant podejmujący próby wpłynięcia na kierownictwo i pracowników organizacji, wpływ ten może dotyczyć wartości wyznawanych przez uczestników zmian, formułowanych celów, jak też wyboru metod działania w procesie zmian.

Wszystkie te role zwykle nakładają się na siebie, co wskazuje na złożoność działań agenta. Jednak w pewnych sytuacjach organizacyjnych może on wybierać najskuteczniejszą rolę np. w fazie wejścia do organizacji przydaje się rola adwokata, w sytuacji diagnozy – rola eksperta technicznego, a przy tworzeniu strategii zmian – rola identyfikującego różne możliwości.

{{#ev:youtube|3v3WCiaSypg}}

Bibliografia

  • E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1995
  • J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedżerskie – skuteczne zarządzanie firmą, Poltex, Warszawa 2000, s. 281-283; A. Zarębska, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002

Autor: Andrzej Kozina, Jolanta Walas-Trębacz