Adwokat

Z Encyklopedia Zarządzania

Adwokat to osoba, która posiada specjalne uprawnienia do reprezentowania klientów w sprawach o charakterze prawnym. Adwokat zajmuje się zarówno sprawami w sądzie, jak i poza sądem. Główne obowiązki adwokata to analiza spraw i udzielanie porad prawnych, jak również występowanie w imieniu klienta w sądzie, negocjowanie porozumień oraz pisanie pism procesowych. Adwokaci są często wzywani do jawnych sądowych rozpraw, a także do reprezentowania klientów w toczących się postępowaniach administracyjnych. Adwokat powinien być kompetentny w danym zakresie prawa, w którym oferuje swoje usługi, a także zaangażowany w sprawy swoich klientów. W organizacji adwokat to osoba, która może reprezentować daną firmę lub instytucję w sporach prawnych. Adwokaci organizacyjni wspierają firmy w zapewnianiu legalnego i bezpiecznego środowiska działania.

W organizacji i zarządzaniu terminem Adwokat zmiany określa się osobę podejmującą próby wpłynięcia na kierownictwo i pracowników organizacji, wpływ ten może dotyczyć wartości wyznawanych przez uczestników zmian, formułowanych celów, jak też wyboru metod działania w procesie zmian.

TL;DR

Adwokat to osoba z uprawnieniami do reprezentowania klientów w sprawach prawnych, zarówno w sądzie, jak i poza nim. Adwokaci wspierają firmy w tworzeniu bezpiecznego środowiska prawego poprzez pomoc przy zakładaniu nowych firm, przeprowadzaniu transakcji, udzielaniu porad prawnych, czy rozwiązywaniu problemów pracowniczych. W procesach zmian w organizacji, adwokat może pełnić rolę "adwokata diabła", który wskazuje potencjalne problemy i negatywne aspekty planu, co pomaga uniknąć błędów i lepiej przygotować się do ryzyk związanych z decyzjami.

Zadania adwokata w organizacji

W organizacji i zarządzaniu pomoc adwokata jest niezbędna w następujących sytuacjach:

 • Przy zakładaniu nowej firmy lub przedsiębiorstwa, adwokat pomoże w przygotowaniu wszelkich dokumentów i zarejestrowaniu firmy.
 • Przy przeprowadzaniu transakcji, adwokat pomoże w sporządzeniu umowy oraz zapewnią, że wszystkie warunki zostały właściwie określone.
 • Przy przeprowadzaniu transakcji, adwokat może pomóc w negocjacjach i zapewnić, że wszystkie strony będą zadowolone z uzgodnionych warunków.
 • Adwokat może zapewnić porady w zakresie prawa pracy i zasad, które należy przestrzegać w zarządzaniu pracownikami.
 • Jeśli firma ma problem z jakimś pracownikiem lub innymi stronami, adwokat może pomóc w sporządzeniu pozwu lub uzyskaniu porady prawnej dotyczącej rozwiązania problemu.
 • Adwokat może pomóc w zapewnieniu, że wszelkie dokumenty są legalne i zgodne z przepisami prawa.
 • Adwokat może również pomóc w usuwaniu wszelkich kwestii dotyczących własności intelektualnej takich jak znaki towarowe, patent czy znaki firmowe.

Adwokat diabła

W procesie projektowania organizacji, wdrażania zmian czy działaniach innowacyjnych (badania i rozwój) często występuje także osoba określona terminem adwokat diabła, której zadaniem jest wskazywanie wszelkich negatywnych stron danej koncepcji zmiany, produktu czy działania zespołu. Adwokat diabła to osoba, która przedstawia argumenty przeciwko jakiejś propozycji lub pomysłowi. Jest to technika stosowana w procesie podejmowania decyzji, w której osoba wciela się w rolę oponenta, aby wypróbować poprawność logiczną danego pomysłu i zidentyfikować potencjalne problemy związane z jego realizacją. Metoda ta pozwala na szybkie i skuteczne omówienie istotnych argumentów, które mogą wpłynąć na wynik decyzji. Adwokatem diabła najczęściej staje się osoba z zewnątrz, która nie ma bezpośredniego interesu w danej sprawie.

Przykład wykorzystania adwokata diabła

Adwokat diabła (ang. devil's advocate) to osoba, która przedstawia argumenty przeciwko proponowanej decyzji lub projektowi w celu uwzględnienia możliwych negatywnych skutków i słabych stron propozycji. Przykłady zastosowania adwokata diabła w organizacji mogą obejmować:

 • Projektowanie produktu: adwokat diabła może przedstawić argumenty przeciwko nowemu projektowi produktu, na przykład podkreślając ryzyko związane z jego wprowadzeniem na rynek.
 • Strategiczne decyzje: adwokat diabła może przedstawić argumenty przeciwko proponowanej strategii lub decyzji, na przykład podkreślając ryzyko finansowe lub reputacyjne.
 • Przegląd procesów: adwokat diabła może przedstawić argumenty przeciwko proponowanej zmianie w procesie, na przykład podkreślając ryzyko związane z wprowadzeniem nowego rozwiązania.
 • Przegląd budżetu: adwokat diabła może przedstawić argumenty przeciwko proponowanym wydatkom, na przykład podkreślając ryzyko związane z ich realizacją.
 • Zatwierdzanie projektów: adwokat diabła może przedstawić argumenty przeciwko proponowanym projektom, na przykład podkreślając ryzyko związane z ich realizacją.

Wykorzystywanie adwokata diabła jest zwykle ważnym elementem procesu podejmowania decyzji w organizacji, ponieważ pomaga unikać błędów i lepiej przygotowuje się do ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji.


Adwokatartykuły polecane
Zarządzanie przedsiębiorstwemRole agenta zmianyIdentyfikacjaPartycypacjaRACIRole kierowniczeOcena wyników zmian organizacyjnychInteresariuszeStrategie postępowania z ryzykiem

Bibliografia

 • Dąbek J. (2017), Normy etycznego postępowania w zawodzie adwokata, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 2 (23)
 • Mruk H. (2018), Ekonomia behawioralna a skuteczność zarządzania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, (167)
 • Olkiewicz A. (2017), Doskonalenie zawodowe adwokatów, Problemy Profesjologii, nr 1