Crowdfunding

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Crowdfunding
Polecane artykuły


Crowdunfing (od ang. crowd – tłum, fundingfinansowanie) jest to forma pozyskiwania funduszy na realizację danego projektu przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych w tym celu witryn oraz społeczności online. Crowdfunding zakłada alokację środków pieniężnych przeznaczonych dobrowolnie na finalizację przedsięwzięcia w postaci wpłat o niskim kapitale i wysokiej częstotliwości od osób zainteresowanych danym projektem w zamian za ustalone świadczenia zwrotne.

Narzędzia Crowdfundingu

Rozwój crowdfundingu ściśle wiąże się z rozpowszechnieniem i łatwym dostępem do Internetu, który umożliwia szybkie dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zgromadzenia ich w jedną społeczność wokół projektu. W celu finansowania wykorzystywane są specjalnie utworzone platformy, na których każdy pomysłodawca po uprzednim opisaniu swojej idei, może prosić o wsparcie. Na całym świecie funkcjonuje ich już ponad 1600. Ponadto, pomysłodawcy próbują niekiedy dotrzeć do potencjalnych kapitałodawców za pośrednictwem blogów lub portali społecznościowych. W celu dotarcia do mediów pomocne bywają również specjalne akcje i działania promocyjne.

Historia

Po raz pierwszy finansowanie społecznościowe miało miejsce w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to fani brytyjskiej kapeli rockowej zebrali w internecie 60 tysięcy dolarów, potrzebnych na sfinansowanie trasy koncertowej tego zespołu w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym okresie zespół ten wykorzystał tą metodę finansowania przy tworzeniu swoich albumów. Po upływie trzech lat, tj. w roku 2000 powstał pierwszy portal crowdfundingowy dla artystów. Do 2009 roku z tego modelu korzystają głównie artyści, dopiero start platformy kickstarter wpłynął na szeroki rozwój projektów finansowanych społecznie. Od roku 2010 crowdfundingowe platformy internetowe zaczęły powstawać także w Europie.[1]


Cechy Crowdfundingu:

 • Pieniądz – w przeważającej mierze kapitał przekazywany jest w zdematerializowanej formie
 • Cel  – cel przedsięwzięcia jest szczegółowo skonkretyzowany, kompletny opis projektu zawierający także efekty wydatkowania zamieszczane są na portalach finansowania społecznego
 • Szeroka społeczność  – informacja o projekcie rozpowszechniana jest za pomocą Internetu, stąd w krótkim czasie może ona dotrzeć do szerokiego grona internautów
 • Open call – możliwość wsparcia projektu jest prezentowana w sposób otwarty, kierowana do nieoznaczonego adresata i nienakładająca ograniczeń w dostępie.
 • ICT  – cały proces gromadzenia kapitału odbywa się przy wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych.
 • Lepsze warunki  – pozyskanie kapitału wiąże się z korzystniejszymi warunkami, niż ogólnodostępnymi na rynku dla danego projektodawcy.
 • Świadczenie zwrotne – każdorazowo za udzielenia wsparcia finansowego każdej osobie i firmie, która go dokona oferowane jest świadczenie zwrotne. Może ono przyjąć różną formę, ale nie może mieć ona jedynie charakteru emocjonalnego. [Król K. (2013)]

Formy crowdfundingu

Formy finansowania społecznościowego można wyróżnić ze względu na charakter płatności przekazywanej przez wspierających:

 • darowizna – głównie inicjatywy charytatywne, brak świadczenia zwrotnego
 • wynagrodzenie – w zamian za wsparcie pomysłodawca oferuje swoje produkty, usługi, bądź unikalne bonusy związane z realizacją projektu
 • inwestycja – w zamian za wsparcie pomysłodawca oferuje udziały, prawa do zysków lub inną formę materialnego świadczenia

W przypadku modeli opartych na darowiznach nie zawsze zapewniona jest odpowiednia ochrona wspierających, gdyż projektodawca nie ma obowiązku realizacji projektu i dystrybucji obiecanych nagród. Mechanizm oparty na przedsprzedaży tworzy natomiast stosunek prawny, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji, a także spełnienie obowiązków prawno-podatkowych przez twórcę projektu. [2]

Crowdfunding a zbiórki publiczne

Crowdfunding jest formą gromadzenia kapitału przeznaczanego dobrowolnie na realizację konkretnego projektu, w zamian za dostarczenie określonej uprzednio wartości. Może ona przyjmować formę materialną (produkt, usługa, bilet wstępu, udziały w spółce) lub niematerialną (spotkanie, wstęp na wydarzenie). Natomiast zbiórka publiczna jest reglamentowaną przez prawo i administrację formą pozyskiwania środków na cele publicznie pożyteczne (fundraising). Ofiarowany dobrowolnie kapitał nie jest rekompensowany przez świadczenia zwrotne.

Regulacje prawne

W Polsce Crowdfunding jest prawnie dozwolony, natomiast pomysłodawcy muszą liczyć się z wymogami prawnymi i podatkowymi. Z pomocą nadchodzą portale crowdfundingowe, które zapewniają ochronę i mają sprawdzony model prawny. O rozpowszechnienie dostępu do finansowania społecznościowego, używania polskiego odpowiednika nazwy oraz dogodne otoczenie prawne i gospodarcze walczy Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, postulujące szereg zmian prawnych, które dodatkowo uproszczą pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem Internetu.

Polskie Platformy Crowdfundingowe

 • wspieram.to – model nieudziałowy
 • beesfund.com – model udziałowy i nieudziałowy
 • ideowi.pl – model udziałowy
 • www.crowdcube.pl – model udziałowy
 • www.beesfund.com – model udziałowy
 • wspólnicy.pl – model udziałowy
 • crowdangels.pl – model udziałowy
 • wspólnyprojekt.pl – model nieudziałowy;
 • polakpotrafi.pl – różne typy projektów, model nieudziałowy;
 • megatotal.pl – projekty muzyczne;
 • crowdfunders.pl – grupowy zakup nieruchomości komercyjnych;
 • www.fans4club.com - model dotacyjny (wspieranie klubów sportowych)
 • www.kickin24.com - model dotacyjny (wspieranie klubów sportowych)
 • www.mintu.me – model dotacyjny (produkty i usługy ekologiczne oraz prospołeczne)
 • www.wspieramkulture.pl – model dotacyjny ( projekty kulturalne)
 • www.odpalprojekt.pl – model odtacyjmy
 • www.megatotal.pl – model dotacyjny
 • www.fundujesz.pl – model dotacyjny

Wsparciem projektodawców i przedsiębiorców zajmuje się fundacja Centrum Gospodarki Społecznościowej – [3], zaś rozwojem idei i ułatwieniem dostępu do społecznych źródeł finansowania Polskie Towarzystwo Crowdfundingu.[4].

Bibliografia

 • Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2013). Some simple economics of crowdfunding [5] National Bureau of Economic Research.
 • Brzozowska, B. (2014). Crowdfunding. Nowe perspektywy produkcji i promocji filmowej.  „Kwartalnik Filmowy” (85).
 • Dziuba, D. T. (2012). Rozwój systemów crowdfundingu–modele, oczekiwania i uwarunkowania. [6] „Problemy Zarządzania”, nr 10(3).
 • Dziuba, D. T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Difin.
 • Gerber, E. M., Hui, J. S., & Kuo, P. Y. (2012). Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. [7] Northwestern University
 • Król K.(2013) Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności. Crowdfunding.pl
 • Kuppuswamy, V., Bayus, B. L. (2015). Crowdfunding creative ideas: The dynamics of project backers in Kickstarter. [8]

 UNC Kenan-Flagler Research Paper.

 • Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. [9] Journal of business venturing, nr 29(1).

Autor: Ilona Durał