Fundraising

Z Encyklopedia Zarządzania

Fundraising (ang. fund - fundusz, raising - zbieranie) to gromadzenie funduszy pochodzących z bezinteresownych, dobrowolnych wpłat i darowizn pochodzących od osób prywatnych, firm, fundacji lub instytucji pozarządowych. Fundraising prowadzi się poprzez budowanie długotrwałych relacji z otoczeniem w celu zebrania pieniędzy na cel służący wspólnemu dobru, zgodnemu z wartościami wyznawanymi zarówno przez darczyńcę, jak i organizację prowadzącą fundraising.

TL;DR

Fundraising to gromadzenie funduszy poprzez bezinteresowne wpłaty i darowizny od osób prywatnych, firm, fundacji i instytucji pozarządowych. Metody fundraisingowe to m.in. działania CSR, CRM, pay-rolling, matching funds i wymiana barterowa. Formy wspierania organizacji społecznych przez darczyńców to m.in. aukcje, loterie, SMS-y, telefundraising, click-and-donate, dialog bezpośredni i 1% podatku. Zasady fundraisingu to dbanie o dobro wspólne, legalizm, niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność, realizacja zadań statutowych, jawność finansów, partnerstwo publiczno-prywatne, przejrzystość relacji i rozdzielność funkcji.

Metody i techniki fundraisingowe

Formy wspierania organizacji społecznych przez firmy (E. Wszendybył-Skulska, K. Nessel i in. 2014, s. 95-97):

 • CSR (ang. Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) - firmy działają na rzecz społeczeństwa realizując w ten sposób strategię kreowania wizerunku firmy, jako przyjaznej ludziom i środowisku. Firma poprawiając w ten sposób swój wizerunek buduje jednocześnie rozpoznawalność marki i zwiększa swoją wartość,
 • CRM (ang. Cause Related Marketing - Marketing Społecznie Zaangażowany) - zbieranie funduszy poprzez przekazywanie określonej części pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży danego produktu na cele dobroczynne,
 • Pay-rolling - program składek pracowniczych, w którym pracownik zobowiązuje się do dobrowolnego i regularnego przekazywania części swojego wynagrodzenia na rzecz określonej organizacji,
 • Matching funds - pomnażanie przez firmę kwoty, którą jej pracownicy zebrali wspólnie na określony cel,
 • Wymiana barterowa - wymiana towarów lub usług bez pośrednictwa pieniędzy.

Formy wspierania organizacji społecznych przez indywidualnych darczyńców (E. Wszendybył-Skulska, K. Nessel i in. 2014, s. 97-98):

 • Aukcje - sprzedaż towaru lub usługi w formie przetargu, który wygrywa osoba oferująca najwyższą stawkę,
 • Loterie - sprzedaż losów, dzięki którym uczestnicy gry mogą coś wygrać. Nagroda, którą można zdobyć w loterii często jest ufundowana bądź podarowana przez któregoś ze sponsorów,
 • SMS - wysyłanie charytatywnych wiadomości SMS, których cena jest równa kwocie przekazywanej na rzecz danej organizacji,
 • Telefundraising - kontaktowanie się z potencjalnymi darczyńcami za pomocą telefonu i zachęcanie ich do wsparcia danej organizacji,
 • Click-and-donate - wpłaty na rzecz organizacji dokonywane za pośrednictwem Internetu w formie przelewów na konto organizacji,
 • Dialog bezpośredni - zachęcanie potencjalnych darczyńców do wsparcia danej organizacji poprzez bezpośredni kontakt i rozmowę twarzą w twarz, która może odbyć się przy okazji wydarzenia charytatywnego, prywatnej rozmowy, czy nawet umówionego spotkania w domu potencjalnego darczyńcy,
 • 1% podatku - dobrowolne przekazanie 1% podatku w indywidualnych rocznych rozliczeniach podatników na rzecz wybranej organizacji.

Zasady utrzymywania relacji w fundraisingu

Organizacje działające non-profit, czyli na rzecz wspólnego dobra, nie przynoszą zysku materialnego. Niosą jednak ze sobą wiele regulacji i zasad działania (E. Prymon-Ryś 2016, s. 404-405):

 • dbanie o dobro wspólne - przedmiotem zainteresowania organizacji powinno być dobro wspólne, przynoszące korzyć społeczeństwu lub jego poszczególnym grupom,
 • legalizm - organizacja powinna działać na podstawie i w ramach norm prawnych,
 • niezależność - organizacja powinna być samorządna i mieć określone wewnętrznie mechanizmy samoregulacji,
 • przejrzystość działań - organizacja udostępnia informacje o swoich działaniach,
 • odpowiedzialność - organizacja jest odpowiedzialna za skutki podejmowanych działań,
 • realizacja zadań statutowych - organizacja powinna przekazywać swój majątek w pierwszej kolejności na realizację postanowionych zadań, a dopiero później inwestować w swój rozwój,
 • jawność finansów - organizacja nie powinna zatajać informacji związanych ze swoimi finansami,
 • partnerstwo - organizacja powinna działać w ramach współpracy z podmiotami publicznymi lub prywatnymi,
 • przejrzystość relacji - organizacja unika konfliktu interesów,
 • rozdzielność funkcji - osoby zarządzające w organizacji nie powinny pełnić jednocześnie funkcji nadzorujących.


Fundraisingartykuły polecane
Marketing społecznyCrowdsourcingProgram partnerskiInteresariuszePublic relationsDystrybucja pozasklepowaAgencja eventowaMarketing mix w zakresie usług non-profitAgencje public relations

Bibliografia


Autor: Dominika Pietruszka