Zarządzanie przez wyniki

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządzanie przez wyniki
Polecane artykuły


Zarządzanie przez wyniki (zarządzanie przez rezultaty) wykorzystują głównie duże firmy, które mają urozmaiconą produkcję. Sposób ten polega na skoncentrowaniu się na konkretnych celach i zadaniach dla poszczególnych komórek, które są źródłami największych zysków dla przedsiębiorstwa. Główny nacisk położony jest na osiągnięcie wyniku, a nie na sposób realizacji celów i zadań.

Etapy zarządzania przez wyniki

 • Analiza potencjału przedsiębiorstwa.
 • Wytypowanie produktów rokujących szansę na uzyskanie najlepszych wyników.
 • Koncentrację działań na tych produktach.
 • Tworzenie centrów zysku.
 • Systematyczna kontrola osiąganych wyników.

Założenia zarządzania przez wyniki

Centra kosztów - może być dowolna część przedsiębiorstwa, lecz pod warunkiem, że istnieje możliwość bezpośredniego naliczenie kosztów. Są zawierane umowy z kierownictwem centrów kosztów, które określają limit kosztów ogółem w obrębie którym dana komórka organizacyjna jest zobowiązana funkcjonować.

Centrum zysku - może być dowolną część przedsiębiorstwa mającą kontakt z rynkiem oraz mogącą sprzedawać. Tworzy się ją na bazie komórek organizacji. Są to ośrodki odpowiedzialne za koszty i zyski. Wyznaczony jest dla nich minimalny wynik, który powinny osiągnąć w danym okresie rozliczeniowym.

Powołuje się je w celach:

 • Poprawy poziomu gospodarowania,
 • Wzrostu efektywności i elastyczności,
 • Podniesienia konkurencyjności danej firmy.

Tworzenie celów dla komórek odbywa się w oparciu o procedurę zarządzania przez wyniki zawierającą:

 • Wyodrębnienie organizacyjne centrów,
 • Określenie celów i zadań centrów,
 • Wytyczenie zakresów odpowiedzialności i samodzielności,
 • Sprecyzowanie zasad i trybu oceny centrum,
 • Sporządzenie zasad powiązania wyników centrów z systemem wynagrodzeń.

Zalety zarządzania przez wyniki

 • konieczność zreformowania w skali przedsiębiorstwa rachunku kosztów w kierunku obiektywizacji kosztów rzeczywiście ponoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • wzrost osobistej odpowiedzialności kierowników za wyniki osiągane przez podlegle sobie komórki organizacyjne,
 • Silniejsze związanie plac i dochodów osobistych kierowników z wynikami podległych sobie komórek.

Wady zarządzania przez wyniki

 • tendencję do autokratycznego stylu zarządzania wyrażającą się w próbach narzucania kierownikom pożądanego poziomu wyników,
 • konfliktowość, zwłaszcza w stadium kontroli i oceny uzyskanych wyników, szczególnie podczas oddzielanie wyników obiektywnych od subiektywnych wpływających na wynik,
 • trudności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania rachunku kosztów i wyników,
 • nadmierne zainteresowanie samymi wynikami kosztem pozycji człowieka. "

Bibliografia

 • Grzegorz Łukaszewicz, Kapitał ludzki organizacji, Warszawa 2008r. s. 58.
 • Jonathan Sutherland, Dianie Canwell, Klucz do zarządzanie|zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2007 r., s. 80.

Autor: Magdalena Lisowska