Trwały uszczerbek na zdrowiu

Z Encyklopedia Zarządzania

Trwały uszczerbek ­na ­zdrowiu najczęściej definiowany jest jako trwałe, nie rokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu, lub upośledzeniu jego funkcji. Aby zakwalifikować szkodę jako trwały uszczerbek na zdrowiu musi być ona wywołana przyczyną zewnętrzną, czyli każdym czynnikiem zewnętrznym wywołującym w danych warunkach szkodliwe skutki na osobie. Zakłady ubezpieczeń najczęściej do sklasyfikowania szkody jako trwałego uszczerbku na zdrowiu wymagają, aby został on wywołany zdarzeniem niezależnym od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego.

Klasyfikacja szkód na osobie

Odpowiednia klasyfikacja, uwzględniająca postać oraz surowość szkód, stanowi podstawę do tworzenia schematów rozwiązań w zakresie kompensaty za wyrządzone szkody. W zakresie surowości uszczerbku wyróżniamy m.in. trwały, nietrwały, ciężki, lekki, postępujący, ewolucyjny itp. Niestety żadne skale nie są w stanie zobrazować stanu faktycznego szkody, dlatego każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy. Dla ujednolicenia opisów stanu zdrowia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Natomiast reasekuratorzy w celu analizy rynku, w zakresie surowości obrażeń dokonują podziału na:

 • śmierć,
 • poważne szkody za osobie (związane z trwałym uszczerbkiem),
 • duże szkody na osobie (przy ponad 50% trwałego uszczerbku),
 • pozostałe szkody na osobie (Kwiecień I. 2015, s. 21)

Ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu

Do oceny szkody przez lekarza służy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Jest to jednolita klasyfikacja urazów rozpisana na poszczególne części ciała, układy oraz narządy. Zawiera procentowe przedziały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, na których podstawie lekarz ustala ostateczną wartość uszczerbku. Jak ujęto w rozporządzeniu: "Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w zależności od skutków, jakie choroba pozostawiła w narządach i układach". (Rozp. Min. Pracy i Polityki Społecznej, 2002, s. 14904)

Niestety w środowisku biegłych opiniujących o stałym i długotrwałym uszczerbku na zdrowiu dominuje zdanie, iż klasyfikacja według ściśle wyznaczonych reguł jest często bardzo nieobiektywna. Skutkuje to w konsekwencji brakiem możliwości realnego oszacowania kosztów finansowych, będących zadośćuczynieniem (Kowalski P. 2007, s. 54)

Zadośćuczynienie za wyrządzone szkody

Temat zadośćuczynienia za szkody regulują art. 444-445 k.c.

Szkoda na osobie opisana w art. 444 k.c. powstaje, gdy została wyrządzona z winy sprawcy, bądź niezależnie od niej. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od rodzaju urazu, czas leczenia oraz ewentualnie występujące skutki trwałe. Natomiast jeśli chodzi o zasadność ubiegania się o zadośćuczynienie, w polskim systemie prawnym przyjmuje się 3 zasady:

 • zadośćuczynienie przysługuje w przypadkach przewidzianych w ustawie,
 • zastosowanie art. 445 k.c. jest słuszne zarówno w wypadku odpowiedzialności na zasadzie winy, słuszności lub ryzyka,
 • przyznanie zadośćuczynienia jest decyzją sądu, opartą na ocenie całokształtu sprawy.(Wałachowska M. 2012, s. 11)

O odszkodowanie można się ubiegać z różnych źródeł. Są to m.in.: dobrowolna polisa NNW, ubezpieczenie KRUS. Zwykle zakłady ubezpieczeń szacują wysokość świadczenia od wartości procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku polisy dobrowolnej do oceny szkody zazwyczaj wystarcza dokumentacja medyczna, jednak jeśli chodzi o uzyskanie świadczenia od instytucji państwowej sama dokumentacja nie wystarcza. Zdarza się, iż osoby zgłaszające roszczenia muszą poddać się komisji lekarskiej. Natomiast jeżeli mamy do czynienie z procesem sądowym, niezbędna jest opinia biegłego.

Przyczyny trwałego uszczerbku na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu jest nieodwracalnym i długotrwałym uszkodzeniem zdrowia, które może mieć poważne konsekwencje dla jednostki i jej jakości życia. Istnieje wiele przyczyn, które mogą prowadzić do tego rodzaju uszczerbku. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych z nich:

 • Wypadki komunikacyjne. Wypadki komunikacyjne są jedną z głównych przyczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypadki samochodowe, motocyklowe, rowerowe czy piesze często powodują poważne obrażenia, które mogą prowadzić do trwałych konsekwencji. Częstymi obrażeniami w tego rodzaju wypadkach są urazy głowy, kręgosłupa, kończyn oraz pourazowe uszkodzenia narządów wewnętrznych.
 • Wypadki przy pracy. Wypadki przy pracy również są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W niektórych branżach, takich jak budownictwo, przemysł czy rolnictwo, istnieje duże ryzyko wystąpienia wypadku. Może to prowadzić do trwałych obrażeń, takich jak amputacje, uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego czy uszkodzenia narządów wewnętrznych.
 • Błędy medyczne. Błędy medyczne są kolejną znaczącą przyczyną trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niewłaściwe postępowanie lekarzy, pielęgniarek czy innych pracowników służby zdrowia może prowadzić do poważnych konsekwencji. Błędy w diagnozowaniu, przepisywaniu leków czy przeprowadzaniu zabiegów mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów, problemy neurologiczne czy nieodwracalne uszkodzenia układu krążenia.
 • Przestępstwa. Przestępstwa, takie jak pobicia, napady czy napaści, mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ofiary takich przestępstw często doznają poważnych obrażeń fizycznych, które mogą mieć długotrwałe skutki. Często dochodzi do uszkodzeń układu kostno-mięśniowego, trwałych blizn czy uszkodzeń narządów wewnętrznych.
 • Choroby zawodowe. Choroby zawodowe to kolejna przyczyna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Pracownicy narażeni na szkodliwe warunki pracy, takie jak kontakt z substancjami toksycznymi, promieniowanie czy hałas, mogą cierpieć na różnego rodzaju schorzenia. Przykłady chorób zawodowych to zatrucia, uszkodzenia narządów związane z ekspozycją na substancje chemiczne czy uszkodzenia słuchu.
 • Inne nieszczęśliwe zdarzenia. Oprócz wymienionych powyżej przyczyn, trwały uszczerbek na zdrowiu może być również wynikiem innych nieszczęśliwych zdarzeń. Mogą to być na przykład pożary, powodzie, upadki z wysokości czy wypadki domowe. Wszystkie te sytuacje mogą prowadzić do poważnych obrażeń, które mogą mieć długotrwałe skutki dla zdrowia.

Skutki trwałego uszczerbku na zdrowiu

Trwałe ograniczenie funkcji organów, narządów lub układów

Trwały uszczerbek na zdrowiu może prowadzić do trwałego uszkodzenia i ograniczenia funkcji różnych organów, narządów lub układów w organizmie człowieka. W zależności od rodzaju uszczerbku i jego skali, może to mieć różne konsekwencje dla zdrowia i codziennego funkcjonowania jednostki.

Przykładowo, osoba doświadczająca trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia serca może cierpieć na niewydolność serca, co prowadzi do ograniczenia jego zdolności do pompowania krwi i dostarczania tlenu do innych narządów. Podobnie, uszczerbek na zdrowiu w postaci uszkodzenia płuc może prowadzić do trwałej niewydolności oddechowej, co znacząco wpływa na zdolność organizmu do wymiany gazowej i dostarczania tlenu do krwi.

Ograniczenie funkcji organów, narządów lub układów może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia jednostki. Osoba z ograniczeniem funkcji nerek może wymagać regularnych zabiegów dializy, aby usunąć toksyny z organizmu, natomiast osoba z ograniczeniem funkcji wzroku może być zmuszona do korzystania z pomocy osób trzecich lub specjalistycznych urządzeń, aby zachować niezależność w codziennym funkcjonowaniu.

Długotrwałe lub trwałe ograniczenie sprawności fizycznej lub umysłowej

Trwały uszczerbek na zdrowiu może prowadzić do długotrwałego lub trwałego ograniczenia zarówno sprawności fizycznej, jak i umysłowej. Ograniczenia te mogą mieć wpływ na zdolność jednostki do wykonywania codziennych czynności, pracy zawodowej, a także uczestnictwa w życiu społecznym.

Osoba, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu kręgosłupa, może doświadczać trwałego ograniczenia ruchomości ciała. To z kolei utrudnia wykonywanie prostych czynności, takich jak chodzenie, wstawanie czy podnoszenie przedmiotów. Ograniczenia te mogą prowadzić do konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego lub innych urządzeń wspomagających.

Podobnie, trwały uszczerbek na zdrowiu wpływa na sprawność umysłową jednostki. Osoba, która doznała trwałego uszczerbku mózgu, może mieć trudności z koncentracją, zapamiętywaniem informacji czy podejmowaniem decyzji. Ograniczenie sprawności umysłowej może prowadzić do trudności w realizacji codziennych zadań, takich jak praca, nauka czy prowadzenie samodzielnego życia.

Ograniczenie zdolności do realizacji codziennych czynności

Trwały uszczerbek na zdrowiu często prowadzi do znacznego ograniczenia zdolności jednostki do samodzielnej obsługi, pracy zawodowej, uczestnictwa w życiu społecznym i realizacji codziennych czynności. Ograniczenia te mogą mieć zarówno wymiar fizyczny, jak i psychiczny.

Osoba, która doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, może być zmuszona do korzystania z pomocy innych osób w codziennych czynnościach, takich jak kąpiel, ubieranie się czy przygotowywanie posiłków. Ograniczenie zdolności do samodzielnej obsługi może prowadzić do utraty poczucia godności i niezależności.

Ponadto, trwały uszczerbek na zdrowiu może mieć wpływ na możliwość podjęcia lub kontynuacji pracy zawodowej. Osoba z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi może napotykać na trudności w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia lub wykonywaniu określonych zawodów. Ograniczenia te mogą prowadzić do utraty źródła dochodu, a także wpływać na samopoczucie i poczucie własnej wartości.

Dodatkowo, trwały uszczerbek na zdrowiu może wpływać na uczestnictwo jednostki w życiu społecznym. Osoba z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi może mieć trudności w uczestnictwie w spotkaniach towarzyskich, wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Ograniczenie zdolności do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym może prowadzić do izolacji społecznej i pogorszenia jakości życia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu ma wiele różnych skutków i konsekwencji dla jednostki. Ograniczenie funkcji organów, narządów lub układów, długotrwałe lub trwałe ograniczenie sprawności fizycznej lub umysłowej, a także ograniczenie zdolności do samodzielnej obsługi, pracy zawodowej, uczestnictwa w życiu społecznym i realizacji codziennych czynności są tylko niektórymi z nich. Ważne jest, aby zrozumieć te skutki, aby móc zapewnić odpowiednie wsparcie i pomoc osobom dotkniętym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu może poważnie wpływać na jakość codziennego życia. Osoby z takim uszkodzeniem często borykają się z różnymi trudnościami i ograniczeniami, które mają znaczący wpływ na ich zdolność do wykonywania prostych czynności, poruszania się, pracy zawodowej i kontakcie społecznym.

Trudności w wykonywaniu prostych czynności. Osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu zwykle mają trudności w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, które dla innych osób mogą wydawać się banalne. Przykłady takich czynności to ubieranie się, mycie, jedzenie, czytanie czy pisanie. Zadania, które kiedyś były proste i naturalne, stają się teraz wyzwaniem, które wymaga dodatkowego wysiłku i czasu.

W rezultacie, osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu często muszą polegać na pomocy innych osób lub korzystać z różnego rodzaju narzędzi i technologii wspomagających. To może prowadzić do utraty niezależności i poczucia frustracji, gdyż osoba musi polegać na innych w codziennych czynnościach, które dla większości ludzi są oczywiste i łatwe do wykonania.

Problemy z poruszaniem się. Trwały uszczerbek na zdrowiu może także prowadzić do znacznych trudności w poruszaniu się. W zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia, osoby mogą mieć ograniczoną zdolność do chodzenia, wchodzenia i schodzenia po schodach, korzystania z transportu publicznego czy prowadzenia pojazdów.

Te ograniczenia w poruszaniu się mogą prowadzić do izolacji społecznej i utraty możliwości uczestniczenia w różnych aktywnościach. Osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu mogą mieć trudności z uczestnictwem w spotkaniach rodzinnych, wydarzeniach społecznych czy nawet w prostych spacerach. To może prowadzić do poczucia osamotnienia i frustracji.

Trudności w pracy zawodowej. Trwały uszczerbek na zdrowiu może mieć również poważne konsekwencje dla życia zawodowego. Osoby z takim uszkodzeniem często napotykają na trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Mogą mieć ograniczone możliwości wykonywania pewnych zawodów lub potrzebują specjalnego wsparcia i dostosowania środowiska pracy.

Ponadto, osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu często spotykają się z nierównościami w miejscu pracy, dyskryminacją i brakiem odpowiedniego wsparcia. To może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości i utraty motywacji do rozwoju zawodowego. W rezultacie, osoby te mogą mieć trudności w utrzymaniu stabilności finansowej i zależność od pomocy społecznej.

Ograniczenia w kontakcie społecznym. Trwały uszczerbek na zdrowiu może również wpływać na kontakty społeczne. Osoby z takim uszkodzeniem często doświadczają ograniczeń w uczestniczeniu w różnych wydarzeniach społecznych, takich jak spotkania towarzyskie czy imprezy kulturalne. Mogą mieć trudności w komunikowaniu się i nawiązywaniu nowych znajomości.

Ograniczenia te mogą prowadzić do poczucia izolacji społecznej, samotności i depresji. Osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu mogą odczuwać, że nie są w pełni akceptowane przez społeczeństwo i że inni ludzie nie rozumieją ich sytuacji. To może prowadzić do utraty wiary w siebie i trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji społecznych.

Źródła odszkodowania dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) jest jednym z najważniejszych źródeł odszkodowania dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ubezpieczenie to jest dostępne zarówno dla osób pracujących, jak i dla osób niepracujących.

Korzyści z ubezpieczenia NNW obejmują wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu, które wynika z nieszczęśliwego wypadku. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku, określonego przez lekarza orzecznika. Ubezpieczony może otrzymać jednorazowe świadczenie finansowe lub rentę dożywotnią, w zależności od umowy ubezpieczeniowej.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie NNW może być zawarte zarówno indywidualnie, jak i przez pracodawcę dla swoich pracowników. W przypadku zawarcia ubezpieczenia przez pracodawcę, to on jest odpowiedzialny za opłacanie składek. Natomiast w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, ubezpieczony samodzielnie opłaca składki.

Ubezpieczenie KRUS. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oferuje ubezpieczenie dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu związanym z wykonywaną pracą rolniczą. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla rolników, którzy są członkami KRUS.

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą otrzymać odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, które wynika z wypadku przy pracy rolniczej. Wysokość odszkodowania jest ustalana przez lekarza orzecznika KRUS i zależy od stopnia uszczerbku. Ubezpieczony może otrzymać jednorazowe świadczenie finansowe lub rentę dożywotnią.

KRUS jest instytucją państwową odpowiedzialną za zarządzanie systemem ubezpieczeń społecznych dla rolników. Składki na ubezpieczenie KRUS są opłacane przez rolników i pracodawców rolniczych, a wysokość składek zależy od wielu czynników, takich jak powierzchnia użytków rolnych czy liczba zatrudnionych pracowników.

Instytucje państwowe. Ponadto, osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu mogą ubiegać się o odszkodowanie i wsparcie finansowe od instytucji państwowych. W Polsce istnieje wiele takich instytucji, które oferują różne formy pomocy dla osób niezdolnych do pracy z powodu trwałego uszczerbku.

Przykładowymi instytucjami państwowymi, które udzielają wsparcia finansowego dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). PFRON oferuje m.in. środki finansowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie adaptacji mieszkania dla osób niepełnosprawnych. ZUS natomiast przyznaje renty dla osób niezdolnych do pracy ze względu na trwały uszczerbek na zdrowiu.

Instytucje państwowe są odpowiedzialne za weryfikację i ocenę stopnia niepełnosprawności oraz przyznawanie odpowiednich świadczeń finansowych. W przypadku ubiegania się o wsparcie od instytucji państwowych, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów i spełnienie określonych kryteriów.

Systemy wsparcia dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Ubezpieczenia społeczne i renty inwalidzkie

Ubezpieczenia społeczne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W Polsce istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń społecznych, które mają na celu chronić osoby niezdolne do pracy z powodu swojego stanu zdrowia.

Jednym z najważniejszych systemów ubezpieczeń społecznych jest ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu mają prawo ubiegać się o rentę inwalidzką, która stanowi regularne świadczenie pieniężne w celu zrekompensowania utraty zarobków z powodu niezdolności do pracy. Wysokość renty inwalidzkiej zależy od stopnia niezdolności do pracy oraz składki ubezpieczeniowej, którą osoba wpłacała przed wystąpieniem uszczerbku na zdrowiu.

Przyznawanie renty inwalidzkiej opiera się na ocenie stopnia niezdolności do pracy przez odpowiednie organy państwowe. Proces ten wymaga udokumentowania stanu zdrowia i przeprowadzenia badań lekarskich w celu potwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przyznawanie renty inwalidzkiej jest ściśle regulowane przepisami prawa, które określają kryteria kwalifikacji oraz procedury ubiegania się o to świadczenie.

Rehabilitacja i terapia dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Fizjoterapia jest jednym z najważniejszych elementów rehabilitacji dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Polega ona na wykorzystaniu różnych technik, ćwiczeń i zabiegów fizycznych w celu przywrócenia lub poprawy funkcjonowania ciała. Fizjoterapia może obejmować terapię manualną, ćwiczenia siłowe, masaż, elektroterapię i wiele innych metod, które mają na celu zmniejszenie bólu, poprawę zakresu ruchu i wzmacnianie mięśni.

Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji, która skupia się na przywracaniu i rozwijaniu umiejętności funkcjonalnych oraz integracji społecznej osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Terapeuci zajęciowi wykorzystują różnorodne aktywności, takie jak prace plastyczne, gry, trening umiejętności życia codziennego, aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami i poprawić ich jakość życia.

Psychoterapia jest niezwykle ważnym elementem wsparcia dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, którzy często doświadczają trudności emocjonalnych i psychicznych związanych z ich stanem zdrowia. Psychoterapeuci pomagają pacjentom radzić sobie z lękiem, depresją, stresami związanymi z niepełnosprawnością oraz innymi problemami emocjonalnymi. Terapia może odbywać się indywidualnie lub w grupie i ma na celu poprawę samopoczucia psychicznego oraz jakości życia pacjenta.

Wsparcie psychologiczne i społeczne dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Grupowe terapie wsparcia stanowią ważne narzędzie dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, które mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i sukcesami z innymi w podobnej sytuacji. Grupy wsparcia mogą być prowadzone przez psychoterapeutów lub specjalistów w dziedzinie rehabilitacji i dają możliwość nawiązania kontaktów społecznych, wymiany informacji oraz wsparcia emocjonalnego.

Poradnictwo psychologiczne jest ważnym elementem wsparcia dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, które mogą mieć trudności w radzeniu sobie z różnymi aspektami swojego życia. Specjaliści od poradnictwa psychologicznego pomagają pacjentom w identyfikacji i rozwiązaniu problemów związanych z niepełnosprawnością, relacjami społecznymi, planowaniem kariery zawodowej i wieloma innymi obszarami.

Wsparcie rodziny i bliskich jest niezwykle istotne dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Rodzina pełni ważną rolę w zapewnianiu emocjonalnego wsparcia, pomocy w codziennych czynnościach oraz stymulacji społecznej i fizycznej. Dodatkowo, organizacje i grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych mogą zapewnić informacje, porady i kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji.

Wpływ trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie i społeczeństwo

Ograniczenia sprawności fizycznej i umysłowej

Trwały uszczerbek na zdrowiu może prowadzić do znacznego ograniczenia sprawności fizycznej i umysłowej osoby dotkniętej tym problemem. Osoby z takim uszczerbkiem mogą napotykać wiele trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w samodzielnej obsłudze. Zależność od innych osób w wykonywaniu podstawowych czynności, takich jak ubieranie się czy karmienie, może prowadzić do utraty poczucia niezależności i wpływać negatywnie na samopoczucie.

Ograniczenia w poruszaniu się są również powszechne u osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W zależności od rodzaju uszkodzenia, osoba ta może mieć trudności z chodzeniem, korzystaniem z transportu publicznego lub poruszaniem się po nierównym terenie. To z kolei może prowadzić do izolacji społecznej i utraty możliwości uczestniczenia w różnych aktywnościach społecznych.

Trwały uszczerbek na zdrowiu może również wpływać na możliwości zatrudnienia. Osoby z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi często napotykają trudności w znalezieniu pracy lub utrzymaniu jej. Pracodawcy mogą obawiać się o ich wydajność lub obciążenie dodatkowymi kosztami związanymi z dostosowaniem miejsca pracy do ich potrzeb. To z kolei prowadzi do zmniejszenia możliwości zarobkowania i zwiększenia ryzyka ubóstwa.

Koszty związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu generuje również znaczne koszty, zarówno dla samej osoby dotkniętej tym problemem, jak i dla społeczeństwa jako całości. Koszty leczenia i rehabilitacji stanowią jedno z największych wyzwań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Konieczność regularnych wizyt u lekarza, zakupu leków i przeprowadzenia różnych procedur medycznych może być bardzo kosztowna. Osoby te często muszą także korzystać z rehabilitacji, która dodatkowo generuje wydatki.

Kolejnym kosztem związanym z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego. W zależności od rodzaju uszkodzenia, osoba ta może potrzebować protez, wózka inwalidzkiego, aparatów słuchowych lub innych urządzeń wspomagających. Wszystkie te przedmioty są często kosztowne i wymagają regularnej konserwacji oraz wymiany części.

Trwały uszczerbek na zdrowiu może również prowadzić do zmniejszenia zarobków. Osoby z ograniczeniami fizycznymi lub umysłowymi często napotykają trudności w znalezieniu pracy o adekwatnym wynagrodzeniu. Z kolei, osoby które były aktywne zawodowo i nagle doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą doświadczyć znacznego spadku zarobków. To z kolei wpływa na ich stabilność finansową i możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Wsparcie społeczne dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

Osoby z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu potrzebują wsparcia społecznego, zarówno ze strony rodziny i bliskich, jak i organizacji społecznych. Rodzina i bliscy mogą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia emocjonalnego i praktycznego dla osoby dotkniętej takim uszczerbkiem. Mogą pomagać w codziennych czynnościach, wspierać w rehabilitacji oraz zapewniać poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Organizacje społeczne również odgrywają istotną rolę w zapewnieniu wsparcia dla osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Mogą oferować różnego rodzaju programy rehabilitacyjne, kursy umiejętności życiowych, wsparcie prawnicze oraz możliwość nawiązywania kontaktów z innymi osobami dotkniętymi podobnymi problemami. Takie organizacje mogą również działać jako rzecznicy praw osób niepełnosprawnych i walczyć o poprawę warunków życia i równych szans dla wszystkich.

Wpływ trwałego uszczerbku na zdrowiu na życie i społeczeństwo jest wieloaspektowy. Ograniczenia fizyczne i umysłowe, koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, a także potrzeba wsparcia społecznego dla osób dotkniętych tym problemem, są tylko niektórymi z aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Ważne jest, aby społeczeństwo było bardziej świadome i empatyczne wobec osób z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym i równą szansę na rozwój i spełnienie.


Trwały uszczerbek na zdrowiuartykuły polecane
Franszyza redukcyjnaRodzaje ubezpieczeńBadania do pracyUbezpieczenie komunikacyjneRyzyko ubezpieczenioweDane wrażliweUbezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadkówAktuariuszKoncesja

Bibliografia

 • Kowalski P. (2007), Dysfunkcjonalność obowiązujących norm procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu - problem adekwatnego oszacowania, Arch. Med. Sąd. Krym
 • Kwiecień I. (2015), Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974
 • Wałachowska M. (2012), Zadośćuczynienie pieniężne za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia w prawie polskim, C.H. Beck


Autor: Natalia Sienko