Składki KRUS

Z Encyklopedia Zarządzania
Składki KRUS
Polecane artykuły

Składki KRUS - obowiązkowe składki opłacane przez rolnika, który posiada gospodarstwo rolne do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prowadzący działalność rolniczą rolnik musi płacić składki za wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu w jego gospodarstwie (Zadania KRUS 2020).

Rodzaje składek KRUS

Do rodzajów składek KRUS zalicza się (Zadania KRUS 2020):

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe to 10% emerytury podstawowej za każdą osobę ubezpieczoną. Wielkość tejże emerytury zostaje ogłoszona przez Prezesa Kasy w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” (Zadania KRUS 2020; S. Sala 2017, s. 96).

W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada powierzchnię użytkową powyżej 50 ha przeliczeniowych, rolnik opłaca dodatkową miesięczną składkę za współmałżonka i siebie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które wynosi (Zadania KRUS 2020):

 • 12% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje do 100 ha przeliczeniowych;
 • 24% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje ponad 100 ha przeliczeniowe do 150 ha przeliczeniowych;
 • 36% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje ponad 150 ha przeliczeniowe do 300 ha przeliczeniowych;
 • 48% emerytury podstawowej – w sytuacji, gdy obszar użytków rolnych gospodarstwa obejmuje ponad 300 ha przeliczeniowe.

Ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie

Wielkość składki miesięcznej zostaje ustalona przez Radę Rolników i ogłoszona przez Prezesa Kasy w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na co najmniej jeden kwartał (Zadania KRUS 2020).

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie wynosi (Zadania KRUS 2020):

 • w pełnym zakresie - podstawową wysokość składki miesięcznej za każdą osobę;
 • w ograniczonym zakresie - 1/3 podstawowej wysokości składki miesięcznej (dla osób z prawem uzyskania odszkodowania jednorazowego z tytułu choroby zawodowej lub wypadku podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym).

Termin uregulowania składek

Bez względu na rodzaj ubezpieczenia społecznego rolników, składki są opłacane kwartalnie. Termin uregulowania składek ubezpieczenia społecznego rolników za (Zadania KRUS 2020; S. Sala 2017, s. 99):

 • I kwartał - do 31 stycznia,
 • II kwartał - do 30 kwietnia,
 • III kwartał - do 31 lipca,
 • IV kwartał - do 31 października.

Rodzaje świadczeń

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego to (P. Majewski, D. Walczak 2011, s. 70; Zadania KRUS 2020):

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • zasiłek chorobowy.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego to (P. Majewski, D. Walczak 2011, s. 70; Zadania KRUS 2020):

 • renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta rodzinna,
 • renta rolniczo szkoleniowa,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 • zasiłek macierzyński (zasady wypłaty i przyznania od 01.01.2016 r.),
 • zasiłek pogrzebowy,
 • emerytura rolnicza,
 • okresowa emerytura rolnicza,
 • częściowa emerytura rolnicza,
 • dodatki do emerytur i rent,
 • waloryzacja emerytur i rent rolniczych,
 • ustalenie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 299).

Bibliografia

Autor: Joanna Ślęczkowska

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.