Rekomendacja hotelu

Z Encyklopedia Zarządzania
Rekomendacja hotelu
Polecane artykuły


System rekomendacji zakładów hotelarskich i gastronomicznych został wprowadzony w roku 1993 przez Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych i kontynuowany od 1996 roku przez Polskie Zrzeszenie Hoteli. Rekomendacja jest dobrowolna, a postępowanie rekomendacyjne jest wszczynane na wniosek zainteresowanego zakładu. Celem jest wyłonienie najlepszych zakładów hotelarskich spośród hoteli, moteli, domów wycieczkowych, pensjonatów, schronisk i innych zakładów hotelarskich a także promocja ich usług. Rekomendacja opiera się na kategoryzacji zakładów uzupełnionej o elementy usługi zależne od czynnika ludzkiego.

Kryteria

Podstawowym kryterium rekomendacji jest spełnianie wymagań kategoryzacyjnych zakładu wzbogaconych o elementy sprawności i kultury obsługi oraz sprawność urządzeń technicznych. Rekomendacja opiera się na klasyfikacji siedmiu segmentów działalności, do których zalicza się:

  • zagospodarowanie terenu - wygląd i stan budynku, dekorację, oświetlenie, urządzenia rekreacyjne,
  • instalacje i urządzenia techniczne - sprawność ich działania,
  • standard pomieszczeń mieszkalnych, gastronomicznych i ogólnodostępnych,
  • poziom usług - sprawność, rzetelność, kultura, uprzejmość, higiena,
  • asortyment i jakość produkcji - wybór, zróżnicowanie i jakość potraw i napojów,
  • usługi dodatkowe
  • ogólne wrażenie - atmosfera spokoju, uprzejmości i ciepła, sprawność organizacji.

Warunkiem zarekomendowania zakładu jest osiągnięcie, co najmniej minimalnej liczby punktów. Rekomendację, przyznaje się na dwa lata kalendarzowe, a koszty rekomendacji pokrywa zainteresowany zakład.

Bibliografia

  • Cz. Witkowski, Hotelarstwo cz. 1 Podstawy hotelarstwa, Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002 s 82-83

Autor: Marzena Ryndak