Profil kwalifikacyjny stanowiska

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Profil zawodowy)
Profil kwalifikacyjny stanowiska
Polecane artykuły


Profil kwalifikacyjny stanowiska to tworzony w oparciu o analizę stanowiska pracy profil wymagań tego stanowiska. Jest to początkowy etap procesu doboru pracowników. W celu zwiększenia skuteczności działań doboru pracowniczego przygotowuje się ?matrycę porównań?, która powinna być wzorcem kwalifikacji poszukiwanego kandydata - opracowuje się po prostu zestaw indywidualnych cech zawodowych, za które firma będzie opłacać przyjmując konkretnego pracownika. Stworzenie profilu kwalifikacyjnego w pierwszym rzędzie służy określeniu wizerunku poszukiwanego pracownika, wyborowi właściwych kryteriów oceny kandydata i odpowiednich technik selekcyjnych. [Listwan, 2002, s. 82]

Budowa

Analiza niezbędnych kwalifikacji niezbędnych do sprawnego realizowania celu stanowiska wymaga oceny stanowiska pod kątem:

Przy budowie profilu kwalifikacyjnego należy uwzględnić takie elementy, jak: wiedza, cechy psychologiczne, umiejętności. Czynniki te można ująć także w układzie: umiejętności interpersonalne, techniczne i konceptualne. Przy tworzeniu profilu należy brać pod uwagę następujące zmienne:

Warto tutaj wspomnieć o propozycji oparcia struktury profilu kwalifikacyjnego na siedmiopunktowym Planie Aleca Rodgera. Plan Rodgera przedstawia zespół cech zawodowych niezbędnych do sprawnego wykonywania pracy.

Tab. 1. Cechy zawodowe niezbędne do sprawnego wykonywania pracy

Cechy zawodowe Opis cechy zawodowej
Cechy fizyczne zdrowie, wygląd, siły fizyczna, sposób zachowania, mówienia, wiek
Osiągnięcia zawodowe kierunek i poziom wykształcenia, kursy, doświadczenie
Ogólna inteligencja wymagania co do aspektów myślowych, intelektu, postrzegania
Specjalne uwarunkowania uprawnienia formalne i szczegółowe kwalifikacje danego stanowiska
Zainteresowania aktywność pozazawodowa, fizyczna, hobbystyczna, artystyczna, organizacyjna
Dyspozycje psychiczne typ osobowości, postaw i zachowań społecznych, organizacyjnych
Okoliczności zewnętrzne sytuacja życiowa, warunki domowe, stan rodzinny

[Armstrong, 2000, s. 14; Kożusznik&Adamiec, 2000, s. 107]

W tworzeniu profilu kwalifikacyjnego stanowisk bierze udział kilka podmiotów zarządzania kadrami. Są nimi- kadra kierownicza, bezpośredni przełożony danego stanowiska oraz specjaliści ze służb personalnych firm.

Bibliografia

  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000, s. 14
  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Biblioteka Managera, wydawnictwo Profesjonalnego biznesu, Kraków 1996, s. 179
  • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator, Kraków 2000, s. 107
  • Listwan T., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 82-83

Autor: Katarzyna Kmiecik