Model Saundersa i Prestona

Z Encyklopedia Zarządzania

I. W. Saunders i A. P. Preston zaprezentowali podejście zbliżone do Modelu House of Total Quality. Przetworzyli oni modele B. L. Joinera, Pincera, nagrody im. M. Baldridge'a oraz koła W. Edwardsa Deminga. Ich model składa się z czterej poziomów, z których (I. W. Saunders, A. P. Preston 1994, s. 188):

  • pierwszy składa się z podstawowych elementów TQM,
  • drugi obejmuje podstawowe elementy, które wspomagają doskonalenie,
  • trzeci stanowi centrum modelu, ponieważ kluczowa dla systemu zarządzania jakością jest zdolność do sterowania i doskonalenia procesów, produktów i usług,
  • czwarty zawiera korzyści odnoszone w wyniku doskonalenia, czyli ograniczenie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.

Model Saundersa i Prestona jednoznacznie wskazuje zależności pomiędzy elementami. Jego wadą jest ograniczenie do obszaru jakości, bez próby szerszego spojrzenia na przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wprawdzie autorzy wskazali na powiązania z dostawcami, klientami oraz obszarami organizacji, jednak odnieśli je do całego modelu, a nie jego elementów czy choćby poziomów.

Wpływ modelu Saundersa i Prestona na zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Zarządzanie jakością jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Oznacza ono podejście, które skupia się na dostarczaniu produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów i zapewniają wysoką jakość. Zarządzanie jakością ma na celu poprawę wydajności, efektywności i konkurencyjności firmy poprzez ciągłe doskonalenie i innowacje.

Model Saundersa i Prestona, znany również jako Total Quality Management (TQM), jest jednym z najbardziej popularnych i uznanych modeli zarządzania jakością. Model ten skupia się na identyfikacji kluczowych elementów TQM oraz wspomaganiu procesów doskonalenia.

Główne założenia i cele modelu Saundersa i Prestona obejmują:

  • Skupienie się na jakości jako głównym priorytecie przedsiębiorstwa
  • Uwzględnienie zależności między elementami i poziomami zarządzania jakością
  • Możliwość doskonalenia procesów, produktów i usług w celu poprawy jakości i efektywności

Wpływ modelu Saundersa i Prestona na działanie organizacji

Model Saundersa i Prestona ma ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Poprzez identyfikację kluczowych elementów TQM, takich jak zaangażowanie pracowników, zarządzanie procesami, pomiar jakości i doskonalenie ciągłe, model ten umożliwia firmom skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach zarządzania jakością.

Jednym z głównych efektów zastosowania modelu Saundersa i Prestona jest poprawa jakości produktów i usług. Dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu procesami, firma może dostarczać produkty zgodne z oczekiwaniami klientów, co przekłada się na ich większą satysfakcję i lojalność.

Inną korzyścią jest redukcja kosztów jakości. Poprzez eliminację błędów, zmniejszanie wadliwych produktów i optymalizację procesów, przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszty związane z jakością, co z kolei wpływa pozytywnie na jego rentowność.

Przykłady firm, które z sukcesem wdrożyły model Saundersa i Prestona, są liczne. Na przykład, Toyota, znana ze swojego systemu zarządzania jakością, osiągnęła wysoką jakość swoich samochodów i zdobyła silną pozycję na rynku. Inne firmy, takie jak General Electric, Motorola i IBM, również odniosły sukces dzięki wdrożeniu modelu Saundersa i Prestona.

Krytyczna ocena modelu Saundersa i Prestona

Model Saundersa i Prestona ma wiele zalet, ale nie jest pozbawiony krytyki. Jedną z głównych zalet tego modelu jest skoncentrowanie się na jakości jako priorytecie. Dzięki temu firma może skierować swoje działania na poprawę jakości produktów i usług, co jest kluczowe dla zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Jednak krytycy modelu Saundersa i Prestona wskazują na pewne jego ograniczenia. Po pierwsze, model ten skupia się głównie na obszarze jakości, nie uwzględniając innych aspektów zarządzania, takich jak finanse, marketing czy operacje. Oznacza to, że nie zapewnia on pełnego spojrzenia na przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

Ponadto, model Saundersa i Prestona może być niewystarczający w niektórych branżach i organizacjach, które mają specyficzne potrzeby. Inne modele zarządzania jakością, takie jak Six Sigma czy Lean Management, mogą być bardziej odpowiednie w takich przypadkach.

W związku z tym, istnieje potrzeba rozważenia alternatywnych modeli zarządzania jakością, które mogą być bardziej wszechstronne i dostosowane do różnych potrzeb firm. Na przykład, modele oparte na ISO 9001 lub EFQM (European Foundation for Quality Management) mogą być wartościowymi alternatywami, które uwzględniają szersze spektrum aspektów zarządzania jakością.

Podsumowując, model Saundersa i Prestona jest cennym narzędziem zarządzania jakością, które może przyczynić się do poprawy wydajności i efektywności przedsiębiorstwa. Jednak jego wdrożenie powinno być rozważane w kontekście konkretnych potrzeb i charakterystyki organizacji. Ważne jest również uwzględnienie innych modeli zarządzania jakością i dostosowanie ich do indywidualnych wymagań.


Model Saundersa i Prestonaartykuły polecane
Model SilvestroZarządzanie jakościąEuropejska nagroda jakościProcesServqualMuraModel House of Total QualityIdentyfikacja procesówJakość usług

Bibliografia

  • Dalu R., Deshmukh S. (2002), Multi-attribute decision model for assessing components of total quality management, Total Quality Management, nr 6
  • Wawak S. (2007), Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Sławomir Wawak