Model HERMIN

Z Encyklopedia Zarządzania
Model HERMIN
Polecane artykuły


HERMIN - jest to model ekonometryczny stworzony w 1982 roku przez Johna Bradley'a. Początkowo model ten był mniejszą wersją modelu HERMES, opracowanego w latach 80-tych przez Komisję Europejską dla regionów peryferyjnych. Jego podstawę stanowią konwencjonalne mechanizmy keynsowkie, ale posiada on także cechy neoklasyczne. HERMIN był już wykorzystywany w UE w latach 90- tych m.in. przy ocenie procesów osiągania spójności oraz przy badaniu wpływu funduszy strukturalnych na gospodarki tychże regionów. Jest przeznaczony dla nowych członków UE, w szczególności dla małych otwartych gospodarek (small open economy-SOE), w których funkcjonuje prawo jednej ceny, ponieważ uwzględnia ograniczoną dostępność szczegółowych danych makro- sektorowych oraz możliwość stosowania krótkich szeregów czasowych.

Założenia modelu

Skupiają się one wokół głównych właściwości gospodarek dążących do spójności uwzględniając:

 1. Stopień otwarcia gospodarki w relacji do handlu światowego, łącznie z reagowaniem na wewnętrzne i zewnętrzne warianty szokowe,
 2. Relacje i charakter zmian między częścią gospodarki podlegającej i niepodlegającej wolnemu handlowi, łącznie ze zmianami strukturalnymi,
 3. Mechanizmy wyznaczające płace i ceny,
 4. Mechanizmy funkcjonowania rynku pracy i jego elastyczność wraz, w miarę możliwości, z uwzględnieniem roli migracji pracowników między państwami oraz regionami,
 5. Rolę sektora publicznego i długu publicznego oraz interakcji między sektorem publicznym i niepublicznym.

Struktura modelu

Model HERMIN zawiera 262 równania (w tym 162 nieliniowe), 406 zmiennych (w tym 257 endogenicznych i 149 egzogenicznych). Składa się z czterech sektorów:

 • Przemysłowy (manufacturing)- główny sektor podlegający obrotowi na rynku międzynarodowym,
 • Usługi rynkowe (market services)- główny sektor niepodlegający obrotowi handlowemu na rynku międzynarodowym,
 • Rolnictwo (agriculture),
 • Usługi publiczne nierynkowe (non-market services).

Model tworzą także trzy bloki:

Schemat modelu

Model HERMIN 1.JPG

Model HERMIN 2.jpg

Bibliografia

 • Piech K., Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008
 • Zaleski J., Tomaszewski P., Wojtasik A., Bradley J., Raport nr 1- Modyfikacja i uaktualnienie wersji modelu HERMIN dla Polski, Wrocław 2004
 • Zaleski J., Bradley J., Wyniki modelowania wpływu funduszy strukturalnych i funduszu spójności na gospodarkę polską przy zastosowaniu polskiej implementacji modelu HERMIN,

Autor: Monika Kaczyńska