Teoria lokalizacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Teoria lokalizacji
Polecane artykuły


Teoria lokalizacji jest jednym z mikroekonomicznych ujęć handlu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Do powstania i rozwoju teorii lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych najbardziej przyczynili się uczeni: H. Dunning, A.M. Rugman oraz P.Tesch.

Podjęcie bezpośredniej inwestycji zagranicznej jest w myśl teorii lokalizacji zależne od przewag konkurencyjnych kraju (regionu). Teoria objaśnia, jakie czynniki decydują o podjęciu zagranicznej inwestycji bezpośredniej na terenie danego kraju. Czynniki te zazwyczaj dzielone są na cztery grupy:

Czynniki instytucjonalne i polityczne

Do czynników tej grupy należą:

Czynniki kosztowe

Czynniki te obejmują:

Ważną kwestią jest tu także dostęp do odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej oraz poziom płac. Oprócz tego o przewadze lokalizacji decyduje wydajność i jakość pracy.

Czynniki rynkowe

Dotyczą one głównie rynku zbytu produktów firmy:

 • wielkość rynku
 • dynamika wzrostu rynku
 • chłonność i wielkość rynku
 • stopień nasilenia konkurencji
 • instrumenty i mechanizmy ochrony rynku

Bariery handlowe

Do grupy barier handlowych należą:

 • instrumenty taryfowe (cła, licencje importowe, licencje eksportowe, kontyngenty importowe, subsydia dla krajowych producentów)
 • instrumenty parataryfowe
  • opłaty wyrównawcze, depozyty importowe, podatki importowe, ceny minimalne lub maksymalne,
  • instrumenty pozataryfowe- różne ograniczenia administracyjne (ograniczenia ilościowe, dobrowolne ograniczenia eksportu, normy sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne, techniczne, subsydia eksportowe, wymóg składnika krajowego, dumping, zakupy rządowe).

Można także wspomnieć o zjawisku dystansu psychicznego, czyli całokształcie czynników kulturowych, religijnych, różnic w praktykach biznesowych.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki decydują o wytworzeniu specyficznego klimatu inwestycyjnego danego obszaru i tym samym jego atrakcyjności dla inwestorów z zagranicy. Jednakże każdy inwestor, w zależności od motywów rozpoczęcia działalności gospodarczej za granicą, będzie przypisywał poszczególnym czynnikom inne wagi.

Krytyka teorii lokalizacji

Chociaż teoria w wyczerpujący sposób tłumaczy, jakie czynniki decydują o atrakcyjności danego regionu dla inwestycji, to zarzuca się jej, że podejmuje problem tylko od strony lokalizacji geograficznej, bez rozpatrywania innych aspektów. Ponadto teoria podchodzi do problemu statycznie, bez elementu dynamiczności. Z powyższych powodów teorie tę zazwyczaj uzupełnia się innymi próbami objaśnienia zagranicznych inwestycji bezpośrednich, jak np. eklektyczną teorią J. M. Dunninga.

Bibliografia

 • J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1996 r.
 • P. Tesch, Die Bestimmungsgründe des internationalen Handel und der Direktinvestition, Berlin, 1980 r.

Autor: Dominika Tomczyk