Diagnoza w projekcie

Z Encyklopedia Zarządzania

Diagnoza jako umiejętność rozpoznawania rzeczywistego stanu badanych obiektów występuje w wielu dziedzinach. Stanowi zespół czynników poprzedzających wybór i podjęcie decyzji, co do celu działania i sposobu jego osiągania. Celem diagnozy jest zrozumienie jej potencjału teraz i w przyszłości. Dzięki niej można uzyskać informacje o zmianie stanu przedmiotu badania, a także określić poziom rozwoju, jaki osiągnęło przedsiębiorstwo. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie działań na wypadek kryzysu lub podjęcie koniecznych decyzji wtedy, gdy potrzebna będzie zmiana.

Diagnoza polega z jednej strony na wykrywaniu defektów, wyjaśnianiu ich przyczyn oraz ocenie wpływu na efektywność firmy, z drugiej zaś na ustalaniu i badaniu mocnych stron przedsiębiorstwa.

Diagnostyka odnosi się zarówno do czynników otoczenia jak i działalności samej firmy. Ma wskazać, jakie są uwarunkowania zewnętrzne a następnie, w jakich dziedzinach może się badana firma rozwijać i skutecznie rywalizować z konkurentami (eliminując własne błędy i niesprawności), jaka jest generalna ocena jej organizacji i funkcjonowania.

Etapy

Zważywszy na cel diagnozy konieczne jest w ogólnym zarysie określenie następujących jej etapów:

 1. Jednoznaczne określenie podmiotu i przedmiotu prac diagnostycznych oraz ich cech ogólnych. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia obserwacji istniejącego stanu,
 2. Zebranie informacji (zarówno ważna jest ilość jak i jakość tych informacji) o stanie przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz perspektywach zmian przy zastosowaniu właściwych metod i technik,
 3. Analizowanie uporządkowanych i przetworzonych informacji. Znając cele i możliwości przedsiębiorstwa badający, kierując się wiedzą i doświadczeniem, może określić strukturę, która jego zdaniem byłaby najlepsza. Analiza pozwala na znalezienie możliwości usprawnienia organizacji,
 4. Formułowanie wariantów rozwiązań (im więcej przewidziano wariantów rozwiązań, tym większa jest szansa znalezienia takiego, który będzie najbardziej dopasowany do sytuacji organizacji), określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia.
 5. Kontrola. Każda metoda analizy diagnostycznej powinna być zakończona procesem kontroli zaadoptowania się organizacji i uzyskanych efektów. Aby móc sprawdzić efekty kontrola musi trwać stosunkowo długo od momentu zakończenia procesu projektowania i wprowadzania zmian.

Najpopularniejsze metody diagnozy wykorzystywane w projektach

W celu skutecznego diagnozowania projektów istnieje wiele różnych metod, które są powszechnie stosowane. Jednymi z najpopularniejszych są:

 • Analiza SWOT - metoda ta pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron projektu oraz określenie szans i zagrożeń, które mogą wpływać na jego powodzenie. Zaletą tej metody jest jej prostota i wszechstronność, jednak należy pamiętać, że analiza SWOT może być subiektywna i zależna od oceny osób uczestniczących w diagnozie.
 • Analiza ryzyka - metoda ta polega na identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem, które może wystąpić w trakcie realizacji projektu. Analiza ryzyka pozwala na wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Jest to szczególnie ważne w projektach o wysokim stopniu niepewności.
 • Analiza przyczynowo-skutkowa - ta metoda pozwala na zidentyfikowanie głównych przyczyn problemów w projekcie poprzez analizę ich skutków. Etapy analizy przyczynowo-skutkowej obejmują identyfikację problemów, ustalenie ich przyczyn, analizę skutków tych przyczyn oraz wypracowanie rozwiązań. Metoda ta jest pomocna w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.
 • Analiza kosztów i korzyści - ta metoda polega na ocenie kosztów i korzyści związanych z projektem. Pozwala ona na oszacowanie opłacalności projektu oraz dokonanie wyboru spośród różnych opcji. Analiza kosztów i korzyści może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji zarządzania projektem.

Metoda analizy ryzyka w diagnozowaniu i zarządzaniu projektem

Metoda analizy ryzyka jest niezwykle przydatna w diagnozowaniu i zarządzaniu projektami. Pozwala ona na wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Etapy analizy ryzyka obejmują identyfikację ryzyka, ocenę jego prawdopodobieństwa i skutków, opracowanie planu zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie i kontrolę ryzyka. Metoda ta pozwala na lepsze przygotowanie się na ewentualne problemy i minimalizację ich wpływu na projekt.

Etapy analizy przyczynowo-skutkowej i ich wykorzystanie w diagnozowaniu projektów

Analiza przyczynowo-skutkowa jest skuteczną metodą diagnozy projektów. Składa się z kilku etapów, które obejmują:

 • Identyfikację problemów - w pierwszym etapie należy zidentyfikować problemy, które występują w projekcie.
 • Ustalenie przyczyn - następnie należy określić przyczyny tych problemów poprzez analizę ich źródeł.
 • Analizę skutków - w kolejnym etapie należy zbadać skutki tych przyczyn i zidentyfikować, jakie konsekwencje mają dla projektu.
 • Wypracowanie rozwiązań - na podstawie analizy przyczynowo-skutkowej można wypracować rozwiązania, które pomogą w poprawie sytuacji projektu.

Analiza przyczynowo-skutkowa jest szczególnie przydatna w diagnozowaniu projektów, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie głównych przyczyn problemów i wskazanie obszarów, które wymagają poprawy.

Rola analizy kosztów i korzyści w diagnozowaniu projektów

Analiza kosztów i korzyści jest ważnym narzędziem diagnozy projektów. Pozwala na ocenę opłacalności projektu oraz dokonanie wyboru spośród różnych opcji. W ramach analizy kosztów i korzyści należy uwzględnić zarówno koszty związane z realizacją projektu, jak i korzyści, które można uzyskać.

Analiza kosztów i korzyści przyczynia się do skutecznej diagnozy projektu na kilka sposobów:

 • Pozwala na zrozumienie, czy projekt jest opłacalny i czy przyniesie korzyści.
 • Umożliwia porównanie różnych opcji i wybór najbardziej korzystnej.
 • Pomaga w identyfikacji kosztów, które można ograniczyć lub zlikwidować.
 • Umożliwia ocenę, czy korzyści są warte poniesionych kosztów.

Analiza kosztów i korzyści jest nieodłączną częścią diagnozy projektu, ponieważ dostarcza informacji, które są istotne dla podejmowania decyzji zarządzania projektem.

Narzędzia i techniki diagnozy w projekcie

Najważniejsze narzędzia badawcze wykorzystywane w diagnozowaniu projektów

W diagnozowaniu projektów istnieje wiele różnych narzędzi badawczych, które mogą być wykorzystane do zebrania informacji. Niektóre z najważniejszych narzędzi to:

 • Wywiady - narzędzie to polega na przeprowadzeniu rozmów z osobami zaangażowanymi w projekt w celu zebrania informacji na temat problemów, wyzwań i możliwości.
 • Ankiety - metoda ta polega na zbieraniu danych poprzez zadawanie pytań w formie pisemnej lub elektronicznej. Ankiety mogą być anonimowe i dostarczają informacji od większej liczby respondentów.
 • Obserwacja - narzędzie to polega na bezpośrednim obserwowaniu sytuacji w projekcie i zapisywaniu danych dotyczących zachowań, procesów i rezultatów.
 • Analiza dokumentów - metoda ta polega na analizie dokumentów projektowych, takich jak raporty, plany, protokoły, które dostarczają informacji na temat postępów i wyników projektu.

Główne techniki badawcze w diagnozie projektów

W diagnozowaniu projektów można wykorzystać różne techniki badawcze, które pomagają w zebraniu i analizie danych. Niektóre z głównych technik to:

 • Wywiady - przeprowadzenie wywiadów z osobami zaangażowanymi w projekt pozwala na zebranie szczegółowych informacji na temat problemów, wyzwań i możliwości.
 • Ankiety - rozdanie ankiet respondentom i zebranie odpowiedzi pozwala na uzyskanie danych od większej liczby osób. Ankiety mogą być anonimowe i dostarczają informacji ustrukturyzowanych.
 • Obserwacja - bezpośrednie obserwowanie sytuacji w projekcie pozwala na zebranie danych dotyczących zachowań, procesów i rezultatów. Obserwacja może być prowadzona zarówno przez badacza, jak i przez osoby związane z projektem.
 • Analiza dokumentów - analiza dokumentów projektowych dostarcza informacji na temat postępów i wyników projektu. Dokumenty mogą zawierać raporty, plany, protokoły, które są źródłem danych do analizy.

Czynniki do uwzględnienia przy wyborze narzędzi i technik diagnozy w projekcie

Przy wyborze odpowiednich narzędzi i technik diagnozy w projekcie należy uwzględnić kilka kluczowych czynników. Warto zwrócić uwagę na:

 • Cel diagnozy - ważne jest, aby narzędzia i techniki były dostosowane do celu diagnozy projektu. Na przykład, jeśli celem jest identyfikacja przyczyn problemów, można wykorzystać techniki analizy przyczynowo-skutkowej.
 • Dostępność danych - należy rozważyć, jakie dane są dostępne i jakie narzędzia i techniki będą najlepiej współpracować z tymi danymi. Na przykład, jeśli nie ma dostępnych danych ilościowych, należy rozważyć użycie technik jakościowych.
 • Zasoby - należy uwzględnić dostępne zasoby, takie jak czas, pieniądze i personel, które mogą wpływać na wybór narzędzi i technik diagnozy.
 • Poziom zaawansowania - należy również wziąć pod uwagę poziom zaawansowania osób przeprowadzających diagnozę. Niektóre narzędzia i techniki mogą wymagać specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Rola narzędzi i technik diagnozy w lepszym zrozumieniu sytuacji projektu

Narzędzia i techniki diagnozy odgrywają istotną rolę w lepszym zrozumieniu sytuacji projektu. Przede wszystkim pomagają w zebraniu i analizie danych, które są niezbędne do dokładnego zrozumienia projektu. Na podstawie zebranych informacji można identyfikować problemy, wyzwania i możliwości, co pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji.

Dodatkowo, narzędzia i techniki diagnozy pozwalają na identyfikację obszarów wymagających poprawy. Dzięki nim można zidentyfikować przyczyny problemów i zaproponować rozwiązania, które pomogą w poprawie efektywności projektu.

Najlepsze praktyki związane z używaniem narzędzi i technik diagnozy w projekcie

Przy używaniu narzędzi i technik diagnozy w projekcie warto stosować kilka najlepszych praktyk. Oto kilka z nich:

 • Planowanie - ważne jest, aby dokładnie zaplanować diagnozę projektu, określając cele, zakres, narzędzia i techniki, oraz harmonogram działań.
 • Zaangażowanie zespołu - diagnoza projektu powinna być przeprowadzana we współpracy z zespołem projektowym. Ważne jest, aby uwzględnić różne perspektywy i doświadczenia osób zaangażowanych w projekt.
 • Ustrukturyzowane podejście - warto stosować ustrukturyzowane podejście do diagnozy projektu, zdefiniowane etapy i narzędzia, co ułatwi analizę danych i identyfikację obszarów wymagających poprawy.
 • Dokumentacja - ważne jest, aby dokładnie dokumentować wyniki diagnozy, w tym zebrane dane, analizy i wnioski. Dokumentacja pozwoli na późniejsze odniesienie się do zebranych informacji i monitorowanie postępów projektu.


Diagnoza w projekcieartykuły polecane
Identyfikacja i ocena zagrożeń i szansAnaliza SWOTZarządzanie ryzykiemAnaliza TOWSAnaliza scenariuszyPortfelowa analiza strategicznaModele podejmowania decyzjiPlan marketingowyWariant

Bibliografia

 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji: czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Kraków
 • Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków
 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków
 • Stabryła A. (red.) (2010), Zarządzanie w kryzysie, Mfiles pl
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2011), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Barbara Bereska