Aktualizacja wyceny środków trwałych

Z Encyklopedia Zarządzania
Aktualizacja wyceny środków trwałych
Polecane artykuły


Zasady dokonywania aktualizacji wyceny środków trwałych

Według Ustawy o rachunkowości przyjmujemy środek trwały do ewidencji według wartości początkowej, za którą przyjmujemy koszt wytworzenia bądź cenę nabycia. Wysoki poziom inflacji w długim okresie powoduje deprecjację wartości rzeczowego majątku trwałego. Oznacza to że podmioty gospodarcze zobowiązane są do aktualizacji wyceny środków trwałych które wpływają na wycenę z dnia bilansowego. Aktualizacja dokonywana jest poprzez odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartość księgowa środka trwałego która została ustalona w wyniku aktualizacji wyceny nie może wyć wyższa od jego wartości godziwej (obiektywna wartość rynkowa dobra). Nie należy rozumieć aktualizacji wyceny środków trwałych jako zmniejszenie wartości a jako urealnienie jej. Jednostka gospodarcza nie może samodzielnie dokonywać aktualizacji wyceny. Przeprowadzana jest ona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Według niej aktualizację wyceny przeprowadza się wówczas gdy wskaźnik wzrostu cen (nakładów inwestycyjnych) wzrośnie o 10 %. Punktem odniesienia są trzy kwartały w poprzedzającym roku podatkowym.

Zastosowanie

Aktualizacja środków trwałych ma miejsce w przypadku:

  • Zarządzenia przez ministra finansów, gdy wartość ewidencyjna poszczególnych grup środków trwałych odbiega w istotny sposób od ich aktualnej wartości rynkowej- aktualizacji dokonuje się na dzień określony w przepisie,
  • Zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego lub komunalnego- aktualizacji dokonuje się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

Zasady stosowania

Aktualizacja środków trwałych polega na przeliczeniu ujętej w ewidencji:

  • Wartości początkowej,
  • Dotychczasowego umorzenia poszczególnych środków trwałych przez wskaźnik przeliczeniowy (publikowane każdorazowo w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Powstałą na wskutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych przed przeszacowaniem i po przeszacowaniu- odnosi się na konto 803 ?KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WARTOŚCI AKTYWÓW". Dopóki skutki aktualizacji wartości środka trwałego znajdują się na Kapitale (funduszu) rezerwowym z aktualizacji wyceny aktywów nie są one dostępne do podziału.

Trwała utrata wartości środka trwałego

Aktualizacja wyceny środków trwałych może doprowadzić do trwałej utraty wartości środka trwałego. Jednostki zobowiązane są do oceny motywów do stwierdzenia utraty wartości:

  • wzrost rynkowych stóp procentowych
  • wzrost wskaźników zwrotu z inwestycji
  • fizyczne uszkodzenie składnika środku trwałego
  • wartość rynkowa jest niższa od tej jaką można byłoby się spodziewać biorąc pod uwagę zwykły czas użytkowania (można ją ustalić poprzez kosztorys przyszłych wydatków i zdyskontowanie ich).

W myśl wyżej wymienionych przykładów jednostki mogą dokonać aktualizacji jeżeli wartość bilansowa (wartość netto) jest wyższa od jego ceny sprzedaży netto. Środek trwały u którego stwierdzono trwałą utratę wartości zmienia swoje przeznaczenie (najczęściej jest on likwidowany). Zjawisko to następuje na skutek innowacji lub zmiany technologii produkcji.

Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejsza:

  • Odpisy z tytułu trwałej utraty środków trwałych,
  • W momencie likwidacji środka trwałego, który podlegał przeszacowaniu, kapitał ten pomniejsza wartość netto likwidowanego środka trwałego.

Pozostałą nie rozliczoną część omawianego Kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środka trwałego, który podlegał aktualizacji wartości, w momencie jego likwidacji na skutek np. sprzedaży, likwidacji fizycznej, darowizny, itp.- przenosi się na KAPITAŁ ZAPASOWY. Dopiero w tym momencie jest on dostępny do podziału, np. do finansowania zakupów inwestycyjnych.

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

Autor: Karolina Bitner, Justyna Chruślicka