Odliczenia od podatku

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:48, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Odliczenia od podatku są to możliwości odpisania kwot od podatku poprzez spełnienie określonych warunków opisanych w ustawie odliczeń podatku, która każdego roku jest aktualizowana poprzez ustawodawcę[1]. Celem odliczenia od podatku jest pomniejszenie ciężaru podatku nie zmieniając przy tej czynności jego wysokości bez względu na osiągane dochody przez osobę będącą podatnikiem[2].

Formy odliczeń od podatku

Do najczęstszych form odliczeń należą[3]:

 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne umożliwiają obniżenie podatku dochodowego o kwotę składek zdrowotnych, które zostały pobrane w konkretnym roku podatkowym przez osobę będącą płatnikiem.
 2. Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego to możliwość odliczenia 1% własnego podatku, który został obliczony w zeznaniu podatkowym i przekazanie tej kwoty na rzecz organizacji. W celu przekazania 1% należy w zeznaniu rocznym załączyć wniosek wpisując nazwę konkretnej organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotne jest, aby zeznanie podatkowe zostało złożone w adekwatnym terminie, do 30 kwietnia w przeciwnym razie wniosek o przekazanie 1% nie zostanie rozpatrzony.
 3. Ulga prorodzinna to odliczenie konkretnej wartości pieniężnej na każde posiadane dziecko od podatku dochodowego po wykonaniu odpowiednich odliczeń na składki zdrowotnych. W przypadku większej ilości dzieci kwota odliczenia jest iloczynem liczby dzieci na utrzymaniu oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która jest określona przez ustawę. Należy zaznaczyć, że odliczenie w ramach ulgi prorodzinnej możliwe jest do wysokości podatku oraz związane jest z wychowywaniem własnego lub adoptowanego dziecka.

Odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej dotyczą dzieci, które[4]:

 • są małoletnie
 • otrzymywały tzw. zasiłek pielęgnacyjny
 • nie ukończyły 25 roku życia i nadal uczą się w szkołach, a w roku podatkowym nie uzyskały dodatkowych dochodów (wyjątkiem są: renty, dochody wolne od podatku dochodowego oraz dochody w wysokości, które nie zobowiązują do odprowadzenia podatku od dochodu).

Odliczenia podatkowe są korzystniejsze niż te od dochodu, ponieważ kwota odliczenia powoduje zmniejszenie naliczonego podatku. W odliczeniach od podatku uwzględniamy również[5]:

 • ulgi związane z wyszkoleniem uczniów
 • podatek z zagranicy
 • poniesione wydatki mieszkaniowe
 • składki przeznaczone na ubezpieczenia społeczne opłacane przez właściciela gospodarstwa domowego, który zawarł umowę aktywizacyjną z bezrobotnym

Odliczenia podatku od towarów i usług

Gdy podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny podatnik ma prawo do zwrotu tzw. nadwyżki czyli różnicy między podatkiem naliczonym i należnym. Odliczenia podatku naliczonego muszą być ściśle powiązane z wykonywanymi czynnościami opodatkowań, ponieważ ustawa o podatku VAT określa liczne wyjątki, które dają możliwości odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy nie był on związany z czynnościami opodatkowań[6]. Do podatków naliczonych zaliczamy[6]:

 • sumę kwot podatków w fakturach, które zostały dostarczone podatnikowi
 • sumę kwot podatków, które zostały wykazane w dokumentach celnych (dotyczy importu)
 • zwrot podatku, który został objęty ryczałtem
 • kwotę podatku należnego z tytułu importu
 • kwotę podatku należnego z tytułu nabycia towarów (wewnątrzwspólnotowego)

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, podatek naliczony może zostać odliczony od podatku należnego na podstawie faktur lub ich duplikatów oraz dokumentów celnych, zaś faks lub kserokopia faktury nie mogą stanowić potwierdzenia wykonanej transakcji[7].

Inne formy odliczeń od podatku

Odliczenia związane z wyszkoleniem uczniów

W ramach systemu podatkowego istnieje możliwość odliczenia od podatku pewnych kosztów związanych z edukacją. Odliczenia te dotyczą przede wszystkim rodziców lub opiekunów prawnie odpowiedzialnych za dzieci uczęszczające do szkół, przedszkoli, czy też uczelni wyższych.

Przede wszystkim, rodzice mogą odliczyć od podatku wydatki związane z zakupem podręczników, przyborów szkolnych, strojów sportowych oraz innych niezbędnych przedmiotów edukacyjnych. W przypadku dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania, można również odliczyć koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Dodatkowo, jeśli uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych, takich jak korepetycje czy kursy językowe, rodzice mogą również odliczyć te koszty od podatku. Ważne jest jednak, aby takie zajęcia były prowadzone przez placówki lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i były związane bezpośrednio z nauką.

Przykładem konkretnych kosztów, które można odliczyć od podatku, są np. wydatki na zakup podręczników, które są niezbędne do nauki w szkole. Również koszty związane z zakupem przyborów szkolnych, takich jak zeszyty, długopisy, czy kalkulatory, mogą zostać odliczone. Ponadto, jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe, np. lekcje gry na instrumencie muzycznym, koszty związane z tymi zajęciami również mogą zostać odliczone.

Odliczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają również możliwość odliczenia pewnych kosztów związanych z jej prowadzeniem od podatku. Istnieje wiele różnych kategorii kosztów, które można uwzględnić w odliczeniu.

Przede wszystkim, można odliczyć koszty związane z wynajmem lub zakupem lokalu, w którym prowadzona jest działalność. W przypadku prowadzenia działalności w domu, można także odliczyć część kosztów związanych z utrzymaniem domu, takich jak koszty energii elektrycznej czy ogrzewania.

Kolejnym rodzajem kosztów, które można odliczyć, są koszty związane z zakupem materiałów i surowców niezbędnych do produkcji lub świadczenia usług. Koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń, a także ich eksploatacją, również mogą zostać uwzględnione w odliczeniu.

Przykładem konkretnych kosztów, które można odliczyć od podatku w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, są np. koszty wynajmu biura lub sklepu, w którym odbywa się sprzedaż towarów. Również koszty zakupu surowców i materiałów, niezbędnych do produkcji wyrobów, mogą zostać odliczone. Ponadto, jeśli przedsiębiorca korzysta z samochodu do celów służbowych, część kosztów związanych z jego utrzymaniem, takich jak paliwo czy naprawy, również może zostać odliczona.

Odliczenia związane z nieruchomościami

W przypadku posiadania nieruchomości, istnieje możliwość odliczenia pewnych kosztów związanych z jej utrzymaniem od podatku. Odliczenia te dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przede wszystkim, można odliczyć koszty związane z remontem i modernizacją nieruchomości. Dotyczy to zarówno kosztów materiałów budowlanych, jak i kosztów usług remontowych. Ponadto, można odliczyć również koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, takie jak koszty energii elektrycznej, wody czy ogrzewania.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, istnieje również możliwość odliczenia kosztów związanych z wynajmem lub zakupem nieruchomości, w której prowadzona jest działalność. Koszty związane z eksploatacją nieruchomości, takie jak opłaty za czynsz czy koszty utrzymania, również mogą zostać odliczone.

Przykładem konkretnych kosztów, które można odliczyć od podatku w przypadku posiadania nieruchomości, są np. koszty remontu łazienki czy kuchni. Również koszty związane z zakupem materiałów budowlanych czy usług remontowych mogą zostać odliczone. Dodatkowo, jeśli nieruchomość jest wynajmowana, można również odliczyć koszty związane z jej utrzymaniem, takie jak opłaty za czynsz czy koszty utrzymania ogrodu.

Odliczenia związane z prowadzeniem działalności rolniczej

Osoby prowadzące działalność rolniczą mają również możliwość odliczenia pewnych kosztów związanych z jej prowadzeniem od podatku. Odliczenia te dotyczą zarówno kosztów związanych z produkcją, jak i kosztów związanych z utrzymaniem gospodarstwa rolnego.

Przede wszystkim, można odliczyć koszty związane z zakupem nasion, nawozów, środków ochrony roślin oraz innych materiałów i surowców niezbędnych do produkcji roślinnej. Ponadto, koszty związane z zakupem pasz, leków, materiałów opałowych oraz innych materiałów niezbędnych do hodowli zwierząt również mogą zostać odliczone.

Kolejnym rodzajem kosztów, które można odliczyć, są koszty związane z zakupem i eksploatacją maszyn i urządzeń rolniczych. Koszty utrzymania budynków gospodarczych, a także koszty związane z wynajmem lub zakupem ziemi rolnej, również mogą zostać uwzględnione w odliczeniu.

Przykładem konkretnych kosztów, które można odliczyć od podatku w przypadku prowadzenia działalności rolniczej, są np. koszty zakupu nasion, nawozów i środków ochrony roślin, niezbędnych do produkcji roślin. Również koszty zakupu pasz i leków dla zwierząt, a także koszty utrzymania budynków gospodarczych, mogą zostać odliczone. Dodatkowo, jeśli rolnik korzysta z maszyn i urządzeń rolniczych, część kosztów związanych z ich eksploatacją również może zostać odliczona.

Wymagane dokumenty do odliczeń od podatku

Przede wszystkim, jednym z najważniejszych dokumentów do odliczeń od podatku jest faktura VAT. Faktura VAT jest podstawowym dokumentem, który potwierdza zakup lub sprzedaż towarów lub usług. W przypadku odliczeń od podatku, faktura VAT jest niezbędna do udokumentowania poniesionych kosztów, które są podlegające odliczeniu. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przechowywać wszystkie faktury VAT, aby móc je przedstawić w razie kontroli podatkowej.

Kolejnym ważnym dokumentem są rachunki. Rachunki potwierdzają dokonane płatności i są nieodzowne przy odliczaniu od podatku. Rachunki mogą dotyczyć różnych wydatków, takich jak usługi telekomunikacyjne, wynajem biura czy zakup materiałów biurowych. Podobnie jak faktury VAT, rachunki powinny być przechowywane w sposób uporządkowany i łatwo dostępny.

Innym dokumentem, który może być wymagany przy odliczaniu od podatku, jest umowa. Umowa jest ważnym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy między dwoma stronami. Może to być umowa najmu, umowa leasingu lub umowa zlecenia. Przechowywanie umów jest istotne, ponieważ umożliwia udokumentowanie, że dana transakcja faktycznie miała miejsce i że koszty z nią związane są podlegające odliczeniu od podatku.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach, do odliczenia od podatku konieczne jest posiadanie innych dokumentów, takich jak protokoły z kontroli technicznej czy zaświadczenia o spełnieniu określonych wymagań. W zależności od rodzaju odliczenia od podatku, mogą być wymagane różne dokumenty dodatkowe. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z obowiązującymi przepisami podatkowymi i odpowiednio przygotować i przechowywać niezbędne dokumenty.


Odliczenia od podatkuartykuły polecane
Podatek dochodowy od osób fizycznychKwota wolna od podatkuZryczałtowany podatek dochodowyPodatek ryczałtowyEwidencja przebiegu pojazdówPodatek VAT - naliczonyPodatek od darowiznyZwrot podatkuPodatek dochodowy od firm

Przypisy

 1. Szlęzak-Matusewicz J., (2008), s.60
 2. Deresz A., Podstawka M., (2011), s. 193-194
 3. Szlęzak-Matusewicz J., (2008), s. 60-68
 4. Szlęzak-Matusewicz J., (2008), s. 67
 5. Palczewska O., (2014), s. 54
 6. 6,0 6,1 Sowa B., (2014), s. 148
 7. Sowa B., (2014), s. 149

Bibliografia

 • Deresz A., Podstawka M. (2011), Ulgi i zwolnienia oraz progresja w podatku dochodowym od osób fizycznych jako sposoby realizacji polityki społecznej oraz propozycje ich zmian w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe, nr 10
 • Palczewska O. (2014), Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a wartość utraconych dochodów podatkowych, Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, nr 2
 • Sowa B. (2014), Przedsiębiorstwo jako podatnik od podatku od towarów i usług, Modern Management Review, nr 1
 • Szlęzak-Matusewicz J. (2008), Zarządzanie podatkami, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Dominika Klima