Nota korygująca

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:27, 12 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Nota korygująca jest jednym z dokumentów korygujących wyróżnianym w polskim prawie. Jedynie nabywca towaru/usługi ma możliwość wystawienia noty korygującej[1]. Wystawienie noty korygującej - w celu poprawienia błędnych danych na fakturze - jest prawem (a nie obowiązkiem) nabywcy. Nabywca może odmówić wystawienia takiego dokumentu. W takim przypadku błąd faktury powinien być "naprawiony" przez sprzedawcę (poprzez wystawienie faktury korygującej). Druk noty można zakupić w sklepie z materiałami akcydensowymi lub sporządzić na komputerze[2]

Notę korygująca nabywca może wystawić w przypadku małej wagi omyłek w pierwotnej fakturze. Mogą to być błędy w adresie, nazwie firmy, nazwisku, NIP itp. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2015 r., nr IPPP1/4512-979/15-3/AŻ3[3], uznał, że

"(...) w sytuacji, gdy na fakturze otrzymanej od dostawcy towaru, bądź świadczącego usługę - obok imienia i nazwiska Wnioskodawcy i jego numeru identyfikacji podatkowej widnieją błędne dane adresowe, to Zainteresowany może wystawić taką notę korygującą, która skoryguje adres widniejący na otrzymanej fakturze, ale także może odmówić wystawienia noty korygującej. (...)"

Warto też zaznaczyć o innej kwestii poruszonej w ww. interpretacji. Wskazano w niej, że nie ma podstaw do kwestionowania faktury tylko z tego powodu, że zawiera ona błędne dane adresowe nabywcy (np. błędy literowe w fakturze pierwotnej). Dyrektor ww. Izby Skarbowej wyjaśnił:

"(...) O prawidłowości faktur VAT wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem, jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur VAT wyłącznie z powodu wspomnianych błędów adresowych mających charakter wadliwości mniejszej wagi. (…)". Natomiast nie ma możliwości wystawienia takowej noty w przypadku zmiany nabywcy, ponieważ zmiana nie jest traktowana jako istotny błąd (następuje zmiana całej strony transakcji)[4]. W tym przypadku tylko sprzedawca może skorygować za pomocą faktury korygującej. Nota korygująca zwierająca błędy drobnej wagi nie ma wpływu na pozbawienie prawa nabywcy do odliczenia podatku VAT. Organy podatkowe uznały zaś, że nie można korygować noty korygującej danych wartościowych (np. miara, ilość, kwoty netto, VAT, brutto, itp.).

Elementy noty korygującej

Elementy, jakie powinna ona zawierać nota korygująca[5]:

 1. wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA",
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota (numer i datę wystawienia faktury, określenie stron transakcji, itp.),
 5. wskazanie treści korygowanej oraz treści prawidłowej

Akceptacja noty korygującej

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. W przeciwnym razie powstanie wątpliwość dotycząca tego, czy nota korygująca faktycznie skorygowała błędne dane zawarte w fakturze pierwotnej[6]. Natomiast sposób akceptacji leży w gestii stron transakcji. Może być dokonana w sposób tradycyjny np. wysłanie pisma czy też ręczne jej podpisanie lub elektronicznie np. email.

Błędy, które mogą być skorygowane za pomocą noty korygującej=

Notę korygującą można stosować w przypadku małych błędów, które nie mają istotnego wpływu na transakcję i nie zmieniają podstawowych danych dotyczących sprzedaży. Przykładami takich błędów mogą być:

 • Błędy w adresie, nazwie firmy, nazwisku, numerze identyfikacji podatkowej (NIP) itp. - są to błędy czysto formalne, które nie mają wpływu na treść umowy ani na podstawowe dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy.
 • Błędne dane adresowe nabywcy - jeśli na fakturze pojawiły się nieprawidłowe dane adresowe nabywcy, to można je skorygować za pomocą noty korygującej, bez konieczności wystawiania nowej faktury.
 • Błędy drobnej wagi, które nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT przez nabywcę - jeśli błąd na fakturze nie zmienia podstawowych danych dotyczących podatku VAT, to można go skorygować za pomocą noty korygującej.

Zasady związane z notą korygującą

Wpływ noty korygującej na obowiązek zapłaty podatku VAT

Notę korygującą należy rozumieć jako dokument, który ma na celu poprawienie błędów lub niedociągnięć w wystawionej fakturze. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, nabywca może skorzystać z noty korygującej, która zmniejsza lub zwiększa obowiązek zapłaty podatku VAT.

W praktyce oznacza to, że jeśli wystawca faktury popełnił błąd i przekazał nabywcy fakturę zawierającą nieprawidłową kwotę podatku VAT, nabywca ma prawo skorzystać z noty korygującej w celu skorygowania obowiązku zapłaty. Nota korygująca może zmniejszyć tę kwotę, jeśli pierwotnie została zawyżona, lub zwiększyć, jeśli została zaniżona.

Wystawienie noty korygującej w przypadku błędów dotyczących kwoty podatku VAT

Błędy dotyczące kwoty podatku VAT na fakturze mogą mieć różne przyczyny – od niedokładności w obliczeniach do pomyłek w zapisach. W takich sytuacjach wystawca faktury powinien wystawić notę korygującą, aby skorygować błąd i uwzględnić prawidłową kwotę podatku VAT.

Ważne jest, aby nota korygująca zawierała wszystkie niezbędne informacje, takie jak numer i data faktury, a także dokładny opis błędu i poprawki. W przypadku wystawienia noty korygującej, nabywca musi uwzględnić jej treść i dostosować swoje zobowiązania podatkowe zgodnie z poprawionymi danymi.

Sprzeciw wystawcy faktury wobec treści noty korygującej

W niektórych sytuacjach wystawca faktury może nie zgadzać się z treścią noty korygującej. Może to wynikać z różnicy zdań co do wystąpienia błędu lub sposobu jego poprawy. W takim przypadku wystawca faktury ma prawo zgłosić sprzeciw wobec noty korygującej.

Jeśli wystawca faktury nie akceptuje noty korygującej, może ona zostać zastąpiona fakturą korygującą. Faktura korygująca jest nowym dokumentem, który anuluje pierwotną fakturę i wprowadza poprawki zgodnie z oczekiwaniami wystawcy faktury. W ten sposób, faktura korygująca staje się ważnym dokumentem finansowym, który zastępuje notę korygującą.

Wzajemne relacje między notą korygującą a fakturą korygującą

Nota korygująca i faktura korygująca są ze sobą powiązane i mają na celu skorygowanie błędów lub niedociągnięć w pierwotnej fakturze. Nota korygująca jest dokumentem, który informuje o wystąpieniu błędu i sugeruje poprawki, natomiast faktura korygująca jest nowym dokumentem, który uwzględnia te poprawki.

W praktyce, jeśli notę korygującą zaakceptuje zarówno wystawca faktury, jak i nabywca, nie ma konieczności wystawiania faktury korygującej. Nota korygująca wystarczy do skorygowania błędów i dostosowania zobowiązań podatkowych. Jednak jeśli wystawca faktury sprzeciwi się noty korygującej, faktura korygująca może być konieczna do zastąpienia noty i wprowadzenia poprawek zgodnie z oczekiwaniami wystawcy.


Nota korygującaartykuły polecane
Faktura korygującaParagonVAT UEFaktura VATZasady wystawiania faktur i faktur korygującychCertyfikat rezydencjiFaktura elektronicznaPodatek VAT - naliczonyFaktura pro-forma

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2013 r. poz. 35
 2. Młodzikowska D., Lunden B. (2017). Jednoosobowa firma, BL INFO POLSKA, Gdańsk, s. 153
 3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz. U. z 2015 r. poz. 643
 4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2013 r. poz. 35
 5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2013 r. poz. 35
 6. Sokołowska-Strug E. (red.) (2014). Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, Lex a Wolters Kluwer business, s. 244-260

Bibliografia

Autor: Ewa Kamińska